Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Delegatiebesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit
CiteertitelDelegatiebesluit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Onder gelijktijdige vaststelling van dit besluit zijn alle voorgaande delegatiebesluiten en delegatieverordening ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. gemeentewet, art. 156
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:1 ev.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2010aanvulling gedelegeerde bevoegdheden

21-12-2010

Op den Baum, Heldens nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 29-12-2010

onbekend
04-02-2010Nieuw besluit

25-01-2010

Op den Baum, Heldens nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 3-2-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit

<vet>DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS</vet>

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2009, nr. 2010-032,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet

 

Gelet op afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht

 

Gehoord de beraadslagingen

 

Artikel 1  

De bevoegdheden van de raad, opgesomd in het bij dit besluit behorend overzicht, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2  

Het college van burgemeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het overzicht aangegeven voorwaarden.

 

Artikel 3  

Het college overlegt aan de raad een maal per jaar een overzicht van de krachtens delegatie genomen besluiten.

 

Artikel 4  

In aanvulling op delegatie artikel 3.10 Wro “onder voorwaarden” koppelt het college bij majeure ruimtelijke projecten vooraf terug naar de raad. Het college stelt een definitie van majeure projecten op;

 

Artikel 5  

Ingetrokken worden:

- het ‘delegatiebesluit 2006’ van de gemeente Helden;

- de ‘delegatieverordening 1996’ van de gemeente Kessel;

- de ‘delegatieverordening Maasbree 2007’ van de gemeente Maasbree;

- de ‘delegatieverordening Meijel’;

- het delegatiebesluit inzake het aanwijzen van bijzondere trouwlocaties van 4 juli 2005 van de gemeenten Helden;

- de beleidsregel ‘kader voor het benoemen van bijzondere trouwlocaties’ van 4 juli 2005 van de gemeente Helden.

 

Artikel 6  

De vindplaats van dit besluit is: PZ/2009/8330; deze vindplaats dient bij ieder krachtens delegatie genomen besluit te worden genoemd.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 januari 2010

 

De raad van de gemeente Peel en Maas,

 

de griffier,                           de voorzitter,

 

 

 

drs. A.G. Joosten              ing. M.J.H. Vestjens

 

 

 

Toelichting 1  

Overzicht van door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders gedelegeerde bevoegdheden in de gemeente Peel en Maas

 

 

 

 

 

 

 

1

25-01-2010

Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de (Wob) indien het verzoeken aan de raad betreft

Van ieder in deze door het college genomen besluit stelt het college de raad zo spoedig mogelijk in kennis

2

25-01-2010

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro

Maandelijks een lijst van aanvragen voor projectbesluit ter informatie aan de gemeenteraad overleggen

3

25-01-2010

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Het nemen van een besluit om een beheersverordening buiten toepassing te verklaren als bedoeld in artikel 3.40 Wro (projectafwijkingsbesluit)

 

4

25-01-2010

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Het vaststellen van een exploitatieplan bij het nemen van een projectbesluit of het vaststellen van een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 6.12 eerste lid Wro

 

5

25-01-2010

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Het afzien van het vaststellen van een exploitatieplan bij het nemen van een projectbesluit of het vaststellen van een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 6.12 tweede lid Wro

 

6

25-01-2010

Burgerlijk Wetboek en Besluit burgerlijke stand

Het aanwijzen van trouwlocaties als huis der gemeente als bedoeld in artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek en artikel 1 Besluit burgerlijke stand

 

7

25-01-2010

Winkeltijdenwet

Het verlenen van vrijstelling van het verbod om een winkel voor publiek geopend te hebben (als bedoeld in artikel 2 van de Winkeltijdenwet) voor twaalf dagen per kalenderjaar als bedoeld in artikel 3 Winkeltijdenwet

Van ieder in deze door het college verleende vrijstelling stelt het college de raad zo spoedig mogelijk in kennis

8

25-01-2010

Grondwet en Gemeentewet

De bevoegdheid tot straatnaamgeving en huisnummering als bedoeld in artikel 124, eerste lid Grondwet en artikel 108, eerste lid Gemeentewet

 

9

21-12-2010

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid Wet ruimtelijke ordening en het afzien van het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid Wet ruimtelijke ordening, voor zover deze bevoegdheden betrekking hebben op een omgevingsvergunning