Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit ondermandaat Vergunning, Toezicht en Handhaving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Vergunning, Toezicht en Handhaving
CiteertitelBesluit ondermandaat Vergunning, Toezicht en Handhaving
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:9
  2. Mandaatregeling Peel en Maas, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201029-05-2014aanvulling op het bestaande ondermandaat

01-10-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijele d.d. 6 oktober 2010

onbekend
24-06-2010ondermandaat

17-06-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijele d.d. 23 juni 2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat Vergunning, Toezicht en Handhaving

BESLUIT ONDERMANDAAT

De teammanager vergunningen, toezicht en handhaving,

overwegende, dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van het team te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten,

gelet op de mandaatregeling Peel en Maas,

besluit

de aan de teammanager Vergunningen, toezicht en handhaving gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

- Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht.- Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.- De ondermandaatlijst wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister.

Hoofdstuk 1  

Panningen, 1 oktober 2010

De teammanager vergunningen, toezicht en handhaving,

J.W.M. van der Biesen

1  

Bijlage, behorende bij ondermandaatbesluit d.d. 1 oktober 2010 van de teammanager Vergunningen, toezicht en handhaving

 

 

 

 

 

 

Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking)

College en burgemeester

Alle medewerkers (functies) team Vergunningen, toezicht en handhaving

Ingehuurde/externe medewerkers zijn uitgezonderd

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken

College en burgemeester

Alle medewerkers (functies) team Vergunningen, toezicht en handhaving

Ingehuurde/externe medewerkers zijn uitgezonderd

Doorzenden van stukken die onjuist zijn geadresseerd

College en burgemeester

Alle medewerkers (functies) team Vergunningen, toezicht en handhaving

Ingehuurde/externe medewerkers zijn uitgezonderd

Verlengen van een beslistermijn bij ingewikkelde/omstreden onderwerpen

College en burgemeester

Coördinatoren integrale vergunningen en coördinator integrale handhaving

In overleg met teammanager en portefeuillehouder

Besluit een aanvraag niet verder te behandelen (niet-ontvankelijkheid)

College en burgemeester

Coördinatoren integrale vergunningen en coördinator integrale handhaving

 

Verzoek om een aanvraag aan te vullen

College en burgemeester

Alle medewerkers (functies) team Vergunningen, toezicht en handhaving

Ingehuurde/externe medewerkers zijn uitgezonderd

Afwijzen van een aanvraag bij herhaalde aanvraag

College en burgemeester

Coördinatoren integrale vergunningen en coördinator integrale handhaving

 

Het gelegenheid geven aan de aanvrager/derde belanghebbende tot het indienen van een zienswijze

College en burgemeester

Alle medewerkers (functies) team Vergunningen, toezicht en handhaving

Ingehuurde/externe medewerkers zijn uitgezonderd

Het sturen van een voortgangsbericht waarin de afdoeningstermijn van een aanvraag wordt verlengd

College en burgemeester

Coördinatoren integrale vergunningen en coördinator integrale handhaving

In overleg met teammanager

Beslissen op verzoeken om informatie en het verdagen ervan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

College

Coördinatoren integrale vergunningen en coördinator integrale handhaving

In overleg met teammanager

Het beslissen op een aanvraag om stookontheffing

College

Medewerkers front-office vergunningen, medewerker centrale intake vergunningen, medewerkers integrale vergunningen A en B

 

Het beslissen op een aanvraag om kapvergunning

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Ontheffing gebruik van de weg

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Ontheffing om af te wijken van de verplichte route gevaarlijke stoffen

College

Coördinatoren integrale vergunningen

In overleg met coördinator integrale handhaving

Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen, beschadigen of veranderen van een uitweg

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op meldingen voor het maken of veranderen van een weg

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op aanvragen om vergunning/toestemming voor het leggen en hebben van kabels, buizen en leidingen in, over en onder gemeentegrond

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op een aanvraag om een inzamelvergunning

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op een aanvraag om een bouwvergunning

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op een aanvraag ontheffing artikel 3.6 lid 1, sub c Wro incl. het verbinden van beperkingen/voorschriften aan een ontheffing

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op een aanvraag ontheffing artikel 3.22 WroArtikel 4.1.1 Bro

College

Coördinatoren integrale vergunningen

Vooraf overleg met teammanager en portefeuillehouder

Het beslissen op een aanvraag ontheffing artikel 3.23 Wro en artikel 3.7 lid 4 Wro

College

Coördinatoren integrale vergunningen

Vooraf overleg met teammanager en portefeuillehouder Moet passen binnen de hierover vastgestelde beleidsregel

Het verlenen van een aanlegvergunning

College

Coördinatoren integrale vergunningen

Vooraf overleg met teammanager en portefeuillehouder

Intrekken van een verleende bouwvergunning

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op een aanvraag voor het overdragen van bouw- en sloopvergunning (nieuwe tenaamstelling)

College

Medewerkers front-office vergunningen, medewerker centrale intake vergunningen, medewerkers integrale vergunningen A en B

 

Het beslissen op aanvragen om diverse ontheffingen in de bouwverordening

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op aanvragen om ontheffing nieuwbouweisen tot niveau bestaande bouw

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Uitvoeren Monumentenwet (o.a. het beslissen op aanvragen om een monumentenvergunning)

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Uitvoering Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

College

Coördinatoren integrale vergunningen en coördinator integrale handhaving

 

Het beslissen op aanvragen om een loterijvergunning

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Accepteren melding kienen

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een standplaatsvergunning

College

Medewerkers front-office vergunningen, medewerker centrale intake vergunningen, medewerkers integrale vergunningen A en B

 

Het opvragen van strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters bij de Centrale Justitiële Documentatie

College en burgemeester

Coördinatoren integrale vergunningen en coördinator integrale handhaving

Vooraf overleg met teammanager

Het opvragen van advies bij landelijk bureau BIBOB

College en burgemeester

Coördinatoren integrale vergunningen en coördinator integrale handhaving

Vooraf overleg met teammanager

Uitvoering marktverordening (beslissen aanvraag vergunning voor een standplaats op de markt, inschrijving op wachtlijst, ontheffing en onmiddellijke verwijdering)

College

Medewerkers front-office vergunningen, medewerker centrale intake vergunningen, medewerkers integrale vergunningen A en B

 

Het beslissen op aanvragen om een vergunning voor een snuffelmarkt

College

Medewerkers front-office vergunningen, medewerker centrale intake vergunningen, medewerkers integrale vergunningen A en B

 

Accepteren melding evenement

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Aanstellen verkeersregelaars

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een sloopvergunning

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een milieuvergunning

College

Coördinatoren integrale vergunningen

Bij zienswijzen eerst overleg met teammanager en portefeuillehouder

Het wijzigen en intrekken van een milieuvergunning inclusief het uitoefenen van de bevoegdheden inzake de voorschriften verbonden aan de vergunning (bv. goedkeuren van bodemrapporten, overleg verontreinigingen enz.)

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Beslissing dat revisievergunning moet worden aangevraagd

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Beslissing tot buiten behandeling laten van aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 lid 1 sub b Wet milieubeheer

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Beslissing omtrent de acceptatie of weigering van een melding voor verandering van de inrichting

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Beslissing op verzoek van vergunninghouder wijzigen of intrekken van een milieuvergunning

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het verlenen van ontheffing verkeersregels en verkeerstekens

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op aanvragen voor afvalverbranding

College

Medewerkers front-office vergunningen, medewerker centrale intake vergunningen, medewerkers integrale vergunningen A en B

 

Besluiten tot ontheffing verbod lozing koelwater in bodem

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Besluiten tot ontheffing lozing overige vloeistoffen in bodem

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Besluiten tot ontheffing beperkte lozingen huishoudelijk afvalwater in bodem

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Besluiten tot ontheffing omvangrijke lozingen huishoudelijk afvalwater in bodem

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Besluiten tot het niet hoeven uitvoeren akoestisch onderzoek

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Besluiten tot het uitvoeren akoestisch onderzoek

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Besluiten tot het niet hoeven uitvoeren bodemonderzoek

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Besluiten tot het uitvoeren bodemonderzoek

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

De bevoegdheid om te beslissen dat vanwege de belangrijke nadelige gevolgen welke een activiteit kan hebben voor het milieu, voor die activiteit een milieu-effectrapport moet worden gemaakt

College

Coördinatoren integrale vergunningen

Vooraf overleg met teammanager

 

Het beslissen op aanvragen voor afvalverbranding buiten inrichtingen

College

Medewerkers front-office ver-gunningen, medewerker cen-trale intake vergunningen, medewerkers integrale ver-gunningen A en B

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het (doen) vellen van een houtopstand

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik van een uitweg te veranderen

College

Coördinatoren integrale vergunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het (binnenplans/tijdelijk) van een be-stemmingsplan of inpassingsplan

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het afwijken van het verbod om het bestaand gebruik te wijzigen op grond van een voorbereidingsbesluit

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werk-zaamheden

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Intrekken van een verleende om-gevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het veranderen/wijzigen of (laten) ge-bruiken van een beschermd mo-nument

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen en coördinator inte-grale handhaving

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

Bij zienswijzen eerst overleg met teammanager en portefeuillehouder

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor een activiteit welke behoort tot een bij AMvB aangewezen categorie activiteiten

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Verzoeken om advies bij aanvragen om een omgevingsvergunning

College

Medewerkers front-office ver-gunningen, medewerker cen-trale intake vergunningen, medewerkers integrale ver-gunningen A en B

 

Afgeven verklaring van geen be-denkingen

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Verzenden statusbericht

College

Medewerkers front-office ver-gunningen, medewerker cen-trale intake vergunningen, medewerkers integrale ver-gunningen A en B

 

Mededeling aanhouding aanvraag

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Verlengen beslistermijn op aanvra-gen om een omgevingsvergunning bij de reguliere voorbereidingspro-cedure

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Verlengen beslistermijn op aanvra-gen om een omgevingsvergunning op verzoek van bestuursorgaan bevoegd tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Verlengen beslistermijn op aanvra-gen om een omgevingsvergunning bij de uitgebreide voorbereidings-procedure

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Het (verzoeken om het) wijzigen en intrekken van een omgevingsver-gunning voor het oprichten, veran-deren of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting inclusief het uitoefenen van de bevoegdheden inzake de voorschriften verbonden aan de vergunning

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Beslissing tot buiten behandeling laten van aanvragen om een om-gevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e.2 of e.3 Wet algemene bepalingen omge-vingsrecht

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het beperkt veranderen van (de werking van) een inrichting

College

Coördinatoren integrale ver-gunningen

 

Teammanager Vergunningen, toezicht en handhaving

 

 

 

 

J.W.M. van der Biesen