Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
CiteertitelBeleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is ingetrokken en vervangen door de Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die in werking is getreden op 18-11-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Wet werk en bijstand, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201018-11-2010ingetrokken beleidsregel

15-06-2010

Op den Baum, Heldens nieuws en weekblad voor Meijel d.d. 30-6-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op:artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;artikel 35 van de Wet werk en bijstand.

Overwegende dat:dat het noodzakelijk is een beleidsregel voor categoriale bijzondere bijstand aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen vast te stellen;

BESLUITEN:Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Chronisch zieken en gehandicapten: Mensen die in het dagelijks leven functiebeperkingen ondervinden door ziekte of handicap (definitie van chronisch zieken en gehandicapten raad);

 • b.

  Ouderen: Inwoners van de gemeente Peel en Maas die op de peildatum ouder zijn dan 65 jaar;

 • c.

  Verborgen kosten: algemeen noodzakelijke kosten die, in verband met de chronische ziekte of handicap, hoger dan gebruikelijk zijn;

 • d.

  Inkomen: het (gezins-)inkomen is vastgesteld op maximaal 115% van de voor aanvrager van toepassing zijnde bijstandsnorm, inclusief vakantieuitkering en gemeentelijke toeslag of verlaging. We sluiten hierbij aan bij de doelgroep voor de individuele bijzondere bijstand.

 • e.

  Vermogen: de vermogensgrenzen als bedoeld in artikel 34 van de WWB zijn van toepassing. Het vermogen in een eigen woning wordt volledig vrijgelaten.

 • f.

  Peildatum: 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • g.

  Huishouden: een alleenstaande of twee personen, al dan niet met kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Artikel 2 Verborgen kosten

Verborgen kosten, als bedoeld in artikel 1 lid c zijn in ieder geval:

 • a.

  Hogere telefoonkosten die verband houden met de beperking of ziekte;

 • b.

  Extra kosten vanwege voedingsmiddelen;

 • c.

  Extra energiekosten;

 • d.

  Verhoogde risicopremies;

 • e.

  Extra kosten door klussen in- en rondom het huis;

 • f.

  Lidmaatschapskosten van belangenverenigingen en of patiëntenorganisaties;

 • g.

  Bloemetjes mantelzorg;

 • h.

  Extra kledingslijtage.

Artikel 3 Doelgroep

De doelgroep wordt als volgt omschreven:

 • a.

  personen die de beschikking hebben over een zelfstandige woning én

 • b.

  personen van 65 jaar of ouder;óf

 • c.

  chronisch zieken en gehandicapten;

De toekenning geldt per huishouden, niet per persoon.

Artikel 4 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage op grond van deze beleidsregel gelden devolgende voorwaarden:

 • 1.

  de aanvrager moet op de peildatum in de gemeente Peel en Maas wonen;

 • 2.

  de aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn;

 • 3.

  op de peildatum mag het (gezins ) inkomen niet meer bedragen dan 115% van het relevante sociaal minimum;

 • 4.

  op de peildatum mag het vermogen niet meer bedragen dan het bedrag genoemd in artikel 34 van de WWB. Hierbij wordt het vermogen uit de eigen woning buiten beschouwing gelaten en geldt een extra vermogensvrijlating van € 2.268,90,- per persoon voor 65 plussers die middelen voor hun uitvaart hebben gereserveerd op een aparte rekening waarvan geen opnames kunnen worden gedaan.

Artikel 5 Indicatie dat men tot de doelgroep behoort

Om tot de doelgroep gehandicapten, chronisch zieken of ouderen te behoren moet men op de peildatum:

 • a.

  65 jaar of ouder zijnof

 • b.

  een arbeidsongeschiktheid hebben van 80% - 100%;

 • c.

  gebruikmaken van hulpmiddelen voor wonen/werk, vervoer, lopen/rolstoel, autovoorziening, parkeerkaart gehandicapten;

 • d.

  langer dan 6 maanden gebruikmaken van thuiszorg;

 • e.

  langer dan 6 maanden onder behandeling zijn van een specialist.

Artikel 6 Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  De bijdrage in de kosten aan categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken,gehandicapten en ouderen bedraagt € 250,00 per jaar.

   

 • 2.

  De bijdrage wordt vanaf 1 januari 2011 jaarlijks aangepast met het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie. Het bedrag wordt afgerond op hele euro’s. 

Artikel 7 Ambtshalve toekenning

Aan de chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die al eerder een aanvraag gedaan hebben en van wie verwacht wordt dat hun inkomenssituatie voor het volgende jaar niet verandert, wordt de uitkering ambtshalve toegekend.  

Artikel 8 Uitbetaling

Nadat de gemeente de bijdrage heeft vastgesteld, vindt binnen vier weken na de datum van de vaststelling, de uitbetaling aan de aanvrager plaats.

 

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 1.

  Ten aanzien van begrippen en definities wordt aangesloten bij de Wet werk en bijstanden voor zover daarvan in deze regeling niet is afgeweken; 

 • 2.

  Deze regeling wordt niet beschouwd als een voorliggende voorziening in de zin van deWet werk en bijstand en wordt categoriaal uitgevoerd.

   

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. 

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking. 

 • 3.

  De regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, zoals vastgesteld door:het college van burgemeester en wethouders van Helden op 23 januari 2007,het college van burgemeester en wethouders van Kessel op 23 januari 2007,het college van burgemeester en wethouders van Maasbree op 23 januari 2007,het college van burgemeester en wethouders van Meijel op 23 januari 2007,wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,de gemeentesecretaris/directeur,                                                de burgemeester,

 

 

drs. H. Mensink                                                                                 ing. M.J.H. Vestjens