Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening plaatsingsbeleid Wsw Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening plaatsingsbeleid Wsw Peel en Maas
CiteertitelVerordening plaatsingsbeleid Wsw Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze verordening zijn de volgende verordeningen ingetrokken:Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Helden d.d. 16-6-2008Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Kessel d.d. 26-6-2008Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Maasbree d.d. 1-7-2008Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Meijel d.d. 26-5-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201001-01-201001-01-2015Nieuwe regeling

04-01-2010

Op den baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 13-1-2010

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening plaatsingsbeleid Wsw Peel en Maas

PEEL EN MAASGelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethoudersGezien de behandeling in de gezamenlijke raadsvergadering van 7 december 2009Gelet op artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening, dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent om bij verordening regels te stellen over de volgorde waarin de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking, als bedoeld in artikel 2 lid 1 Wsw, in aanmerking worden gebracht voor een dienstbetrekking;Het doel van de Wet sociale werkvoorziening, te weten het bieden van aangepaste arbeid, die aansluit bij de capaciteiten en de mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde;overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.Vast te stellen de volgende verordening:Verordening “Volgorde plaatsingsbeleid Wsw” gemeente Peel en Maas

Artikel 1 Definities

 • 1

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening

 • 2

  Deelnemende gemeenten: de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap NLW, te weten: Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray;

 • 3

  Ingezetenen: degenen die op grond van hun inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie geacht worden hun werkelijke woonplaats in één van de deelnemende gemeenten te hebben;

 • 4

  Wachtlijst: de lijst met een overzicht van ingezetenen, die geïndiceerd zijn en voldoen aan de bepalingen van artikel 12 lid 1 Wsw, maar die in afwachting zijn van een dienstbetrekking ingevolge de Wsw;

 • 5

  Wsw-geïndiceerde: degene die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep behoort;

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

 • 1

  Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebeschikking bepalend is.

 • 2

  Bijzondere omstandigheden van een individuele kandidaat op de wachtlijst, kunnen voor het college bij wijze van uitzondering aanleiding zijn om af te wijken van het vorige lid van dit artikel.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als verordening “Volgorde plaatsingsbeleid Wsw” gemeente Peel en Maas.

Artikel 4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1

  De verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening, zoals vastgesteld door:de raad van Helden op 16 juni 2008,de raad van Kessel op 26 juni 2008,de raad van Maasbree op 1 juli 2008,de raad van Meijel op 26 mei 2008 wordt ingetrokken,

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 3

  Deze verordening werkt terug tot 1 januari 2010.

Artikel 5 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 4, eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 januari 2010.de raadsgriffier,                                                 de voorzitter,