Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE VOOR DE INVULLING VAN DE VACATURE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE VOOR DE INVULLING VAN DE VACATURE
CiteertitelVERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE VOOR DE INVULLING VAN DE VACATURE
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop op voordracht van de minister een koninklijk besluit is genomen op de aanbeveling van de raad. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 61 en 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-201004-09-2010NIeuwe regeling

25-01-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekbericht voor Meijel d.d. 03-03-2010

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE VOOR DE INVULLING VAN DE VACATURE

Gelet op het voorstel van het presidium, opgesteld door vertrouwenscommissie i.o., van 13 januari 2010, nr. 2010-041Gezien de behandeling in de voorbereidende raadsbijeenkomst van 25 januari 2010Gelet op het bepaalde in de artikelen 61 en 84 van de Gemeentewetvast te stellen de volgende verordening:VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE VOOR DE INVULLING VAN DE VACATUREBURGEMEESTER GEMEENTE PEEL EN MAAS.

Hoofdstuk 1 Begripsbepaling

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de vertrouwenscommissie belast met de voorbereiding van een conceptprofielschets, de beoordeling van kandidaten en het doen van een aanbeveling voor de invulling van de vacature voor de toekomstige burgemeester van Peel en Maas;

 • b.

  de commissaris: de Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg.

Hoofdstuk 2 Taak van de commissie

Artikel 2  

 • 1

  De commissie legt aan de gemeenteraad een conceptprofielschets van de nieuwe burgemeester ter besluitvorming voor.

 • 2

  De commissie beoordeelt de in overleg met de commissaris geselecteerde kandidaten op basis van de door de raad vastgestelde profielschets en brengt over haar opvattingen schriftelijk en gemotiveerd verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris. De commissie voegt aan het verslag een conceptaanbeveling van tenminste twee kandidaten toe, die naar het oordeel van de commissie voor benoeming in aanmerking komen en vermeldt een beredeneerde voorkeursvolgorde.

Hoofdstuk 3 Werkwijze van de commissie

Artikel 3  

 • 1

  De commissie vergadert in beslotenheid zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2

  Van elke vergadering wordt door de voorzitter tenminste twee dagen tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.

 • 3

  De commissie vergadert niet, indien niet tenminste drie leden aanwezig zijn.

 • 4

  Van iedere vergadering wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

Artikel 4  

 • 1

  De commissie baseert haar bevindingen, als bedoeld in artikel 2, op de informatie over de sollicitanten die haar door of met tussenkomst van de commissaris is verstrekt, alsmede op de informatie die de commissie ontleent aan de gesprekken die zij met de kandidaten voert.

 • 2

  De commissie kan de commissaris vragen in de gelegenheid te worden gesteld de op schrift gestelde opvattingen mondeling toe te lichten.

 • 3

  De opvattingen, bedoeld in artikel 2, worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 4

  Het gevoelen van de minderheid wordt in het verslag aan de raad kenbaar gemaakt, indien de minderheid daarom verzoekt.

Artikel 5  

 • 1

  De voorzitter van de commissie treedt als contactpersoon naar buiten op.

 • 2

  Alle stukken voor de commissie worden aan zijn adres gericht en op het secretariaat bewaard.

 • 3

  Alle stukken die van de commissie uitgaan, worden vanaf het secretariaat verzonden.

Artikel 6  

 • 1

  De voorzitter nodigt de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2

  De plaats en het tijdstip voor een gesprek worden zodanig gekozen, dat voorkomen wordt dat sollicitanten hierdoor bekend worden of tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

Hoofdstuk 4 Samenstelling en ondersteuning

Artikel 7  

 • 1

  De commissie bestaat uit de volgende raadsleden c.q. fractievoorzitters:- de heer G.J.C. Bongers- de heer A. G.P. Janssen- mevrouw A. Primowees- de heer J.A.M. Derks- de heer P. J.M. Craenmehr

 • 2

  Er worden geen plaatsvervangende leden benoemd.

 • 3

  Een lid houdt op lid van de commissie te zijn indien hij ontslag heeft genomen als raadslid of niet meer voldoet aan de vereisten van het raadslidmaatschap als bedoeld in artikel 13 van de Gemeentewet.

 • 4

  Indien een lid van de commissie voor zijn fractie voor langere tijd niet beschikbaar is, kan de raad besluiten een ander lid van die fractie te benoemen. De benoeming geldt tot het einde van de commissiewerkzaamheden.

 • 5

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 6

  Bij verhindering van de voorzitter kiest de commissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 7

  De commissie kan besluiten zich te laten bijstaan door adviseurs. Deze adviseurs zijn geen lid van de commissie.

Artikel 8  

De commissie wordt in haar taak bijgestaan door de griffier, die belast wordt met het secretariaat van de commissie.

Hoofdstuk 5 Geheimhouding

Artikel 9  

 • 1

  De leden van de commissie hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen.

 • 2

  Deze geheimhoudingsplicht geldt ook tegenover de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, met uitzondering van de conceptaanbeveling en het verslag van bevindingen.

 • 3

  Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na ontbinding van de commissie.

 • 4

  De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de griffier, griffiemedewerkers en eventuele adviseurs.

 • 5

  De volstrekte geheimhouding geldt ook voor een ieder die geen lid van de commissie is, voor al hetgeen hem/haar ter kennis is gebracht in het verslag van bevindingen, in de conceptaanbeveling en in de besloten raadsvergadering.

 • 6

  Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar op grond van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.

Hoofdstuk 6 Ontbinding commissie

Artikel 10  

 • 1

  De commissie houdt op te bestaan met ingang van de dag volgend op de dag waarop aan het gemeentebestuur bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

 • 2

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle stukken en kopieën van stukken die de commissie, de commissieleden, de secretaris en de eventuele adviseurs onder zich hebben, onverwijld worden vernietigd dan wel, wanneer zij door derden aan haar zijn toevertrouwd, onverwijld aan de afzender worden geretourneerd.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 11  

In alle gevallen waarin deze verordening, dan wel de procedureregels niet voorzien, beslist de commissie.

Artikel 12  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking de dag na de datum van publicatie.

 • 2

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop op voordracht van de minister een koninklijk besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Peel en Maas 2010”

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Peel en Maas van 25 januari 2010.De raad van de gemeente Peel en Maas,de griffier,                          de voorzitter,drs. A.G. Joosten             ing. M.J.H. Vestjens