Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening forensenbelasting Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening forensenbelasting Peel en Maas
CiteertitelVerordening forensenbelasting Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

20-12-2011

digitaal gemeenteblad

Geen.
13-11-2008Nieuwe regeling

03-11-2008

Weekblad voor Meijel d.d. 5-11-2008

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening forensenbelasting Peel en Maas

 Verordening forensenbelasting

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het voorstel van burgemeeste en wethouders

Gelet op het raadsvoorstel 2011-126 d

Gelt op het bapaalde in artikel 223 van de Gemeentewet

Gehoord de beraadslagingen. 

 

BESLUIT 

vast te stellen de:

Verordening forensenbelasting Peel en Maas 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting bedraagt per woning € 393,00.

 

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  Voorlopige aanslagen moeten worden bataald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en alk van de volgende termijnen telkens een maand later.

   

 • 2

  De overige aanslagen moeten worden bataald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3

  De Algemene termijnwet is niet van toepassing op de in het eerste lid in tweede lid gestelde termijnen.

   

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De "Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2009  " van 3 november 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

   

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

   

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening forensenbelasting Peel en Maas'.

   

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 20 december 2011

De raad van de gemeente Peel en Maas,

 

de griffier,                                                      de voorzitter,

drs. A. G. Joosten                                         W. J. G. Delissen - van Tongerlo