Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening brandweerrechten Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening brandweerrechten Peel en Maas
CiteertitelVerordening brandweerrechten Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagetarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 229 lid 1 onder aanhef, a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe tarieventabel

18-12-2012

digitaal gemeenteblad Peel en Maas

1894/2012/127205
01-01-201201-01-2013Nieuwe tarieventabel

20-12-2011

digitaal gemeenteblad Peel en Maas

onbekend
01-01-201101-01-2012Nieuwe tarieventabel

21-12-2010

Op den Baum, Heldens Nieuwe en Weekblad voor Meijel d.d. 29-12-2010

onbekend
14-01-2010Nieuwe regeling

04-01-2010

Op den Baum, Heldens Nieuwe en Weekblad voor Meijel d.d. 13-1-2010

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening brandweerrechten Peel en Maas

VERORDENING BRANDWEERRECHTEN PEEL EN MAAS

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 2012-123a.

Gelet op het bepaalde in artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet.

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening brandweerrechten Peel en Maas

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;\

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

   

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

   

Artikel 4 Bijkomende kosten

De rechten die ingevolge deze verordening worden geheven, zijn exclusief de kosten van het bij de dienstverlening ingehuurde en/of verwerkte materiaal c.q. materieel.

 

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

 

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

   

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

   

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

   

 • 2

  Indien het bedrag dat vermoedelijk gevorderd zal worden zulks rechtvaardigt, kan een bedrag voorlopig gevorderd worden.

   

 • 3

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

   

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Artikel 10 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordeningen

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

   

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

   

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening brandweerrechten Peel en Maas.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2012

 

de raadsgriffier, de voorzitter,

 

 

drs. A.G.Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

 

Bijlage 1 tarieventabel behorende bij de Verordening brandweerrechten Peel en Maas

tarieventabel