Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Legesverordening Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening Peel en Maas
CiteertitelLegesverordening Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLeges
Externe bijlageTarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Gemeentewet, artikel 147, 149, 156, 216, 229, lid 1 aanhef en onder b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201409-03-201401-01-2015Wijziging Artikel 2. Vervanging Artikel 3. Wijzigen tarieventabel.

11-03-2014

elektronisch gemeenteblad week 12, 2014

1894/2014/431624
01-01-201315-06-2016vaststelllen tarieventabel 2013 behorende bij de legesverordening Peel en Maas conform 1. verhoging vande kostendekkendheid van de leges te verhogen van 54,22% naar 66,37%; 2.a. de landelijke tarieven gelden als leges voor speelautomaten en de toetsing op grond van de wet BIBOB; 2.b. vervallen legestarieven in hoofdstuk 1.13 marktstandplaatsen; 2.c. vaststellen leges voor de gehandicaptenkaart; 2.d. leges voor aanvragen legalisatie van planologisch strijdig gebruik verhogen met 100%;

03-07-2012

Op den Baum, Heldens Nieuws en weekbericht voor Meijel d.d 02-01-2013

1894/2012/090014
01-01-201215-06-2016vasstellen nieuwe tarieventabel + aan artikel 12 lid 3a toegevoegd

20-12-2011

Op den Baum, Heldens Nieuws en weekbericht voor Meijel d.d 29-12-2010

onbekend
14-01-201005-01-2010Nieuwe regeling

04-01-2010

Op den Baum, Heldens Nieuws en weekbericht voor Meijel d.d. 13-1-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders nr.

Gelet op het bepaalde in artikel 147, 149, 156, 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet.

Gehoord de beraadslagingen 

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Legesverordening Peel en Maas

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; 

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.2.1a Bro;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. 

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

   

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.  

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   2.2. Hoofdstuk 2 Reisdocumenten;

  • 3.

   1.3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen;

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   1.6 Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   1.15 Hoofdstuk 15 Kansspelen;

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordeningen

 • 1.

  De onderstaande verordeningen worden ingetrokken met ingang van het in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. Het betreft:

  • a.

   de Legesverordening Helden van 7 december 2009;

  • b.

   de Legesverordening Kessel van 7 december 2009;

  • c.

   de Legesverordening Maasbree van 7 december 2009;

  • d.

   de Legesverordening Meijel van 7 december 2009;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 9 maart 2014.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van leges in die periode plaatsvindt.

 • 3a.

  De op 4 januari 2010 vastgestelde Legesverordening Peel en Maas blijft van toepassing op de

  belastbare feiten waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

 • 5.

  De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in lid 4 genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Peel en Maas.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 4 januari 2010

De raad van de gemeente Peel en Maas,

 

de griffier,                                                de voorzitter,

drs. A.G. Joosten                                      W.J.G. Delissen-van Tongelo

Bijlage 1 Tarieventabel

Tarieventabel