Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
CiteertitelBeleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
  2. Wet werk en bijstand, artikel 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-201105-07-2012Nieuwe regeling

15-03-2011

Op den Baum, Heldens Nieuws en Weekblad voor Meijel d.d.

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas;

Gelet op:

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 35 van de Wet werk en bijstand.

Overwegende dat:

dat het noodzakelijk is een beleidsregel voor categoriale bijzondere bijstand aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen vast te stellen;

Besluiten:

Vast te stellen de volgeden beleidsregel:

Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. Chronisch zieken en gehandicapten: Mensen die in het  dagelijks leven functiebeperkingen ondervinden door ziekte of handicap (definitie van chronisch zieken en gehandicapten raad);

b. Ouderen: Inwoners van de gemeente Peel en Maas die op de peildatum ouder zijn dan 65 jaar;

c. Verborgen kosten:algemeen noodzakelijke kosten die, in verband met de chronische ziekte of handicap, hoger dan gebruikelijk zijn;

d. Inkomen: het (gezins-)inkomen is vastgesteld op maximaal 130% van de voor de aanvrager van toepassing zijnde bijstandsnorm, inclusief vakantieuitkering en gemeentelijke toeslag of verlaging. We sluiten hierbij aan bij de doelgroep voor de individuele bijzondere bijstand;

e. Vermogen: de vermogensgrenzen als bedoeld in artikel 34 van de WWB zijn van toepassing. Het vermogen in een eigen woning wordt volledig vrijgelaten;

f. Peildatum: datum aanvraag;

g. Huishouden: een alleenstaande of twee personen, al dan niet met kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Artikel 2. Verborgen kosten

Verborgen kosten, als bedoeld in artikel 1 lid c zijn in ieder geval:

a. Hogere telefoonkosten die verband houden met de beperking of ziekte;

b. Extra kosten vanwege voedingsmiddelen;

c. Extra energiekosten;

d. Verhoogde risicopremies;

e. Extra kosten door klussen in- en rondom het huis;

f. Lidmaatschapskosten belangenverenigingen en of patiëntenorganisaties;

g. Bloemetjes mantelzorg;

h. Extra kledingslijtage.

Artikel 3. Doelgroep

De doelgroep wordt als volgt omschreven:

a. personen die de beschikking hebben over een zelfstandige woning en

b. personen van 65 jaar of ouder;

Of

c. chronische zieken en gehandicapten;

De toekenning geldt per huishouden, niet per persoon.

Artikel 4. Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage op grond van deze beleidsregel gelden de volgende voorwaarden:

1. de aanvrager moet op de peildatum in de gemeente Peel en Maas wonen;

2. de aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn;

3 a. Bij een netto inkomen tot 115% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm heeft men recht op de volledige vergoeding;

   b. Bij een netto inkomen tussen 115% en 130% van toepassing  zijnde bijstandsnorm  heeft men recht op 50% van de bijdrage;

   c. Bij een netto inkomen van meer dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm heeft men geen recht op de bijdrage;

4. op de peildatum mag het vermogen niet meer bedragen dan het bedrag genoemd in artikel 34 van de WWB. Hierbij wordt het vermogen uit de eigen woning buiten beschouwing gelaten en geldt een extra vermogensvrijlating per persoon voor 65 plussers die geen begrafenisverzekering hebben afgesloten (bijlage 1).

Artikel 5. Indicatie dat men tot de doelgroep behoort

Om tot de doelgroep gehandicapten, chronsich zieken of ouderen te behoren moet men op de peildatum:

a. 65 jaar of ouder zijn

Of

b. een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben van 80% - 100%;

c. langer dan 6 maanden gebruik maken van hulpmiddelen voor wonen/werk, vervoer, lopen/rolstoel, autovoorziening, parkeerkaart gehandicapten;

d. langer dan 6 maanden gebruik maken van thuiszorg;

e. langer dan 6 maanden onder behandeling zijn van een specialist.

Artikel 6. Hoogte van de bijdrage

1. De bijdrage in de kosten aan categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen bedraagt € 250,00 per jaar. 

2. De bijdrage kan vanaf 1 januari 2011 jaarlijks aangepast worden met het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie. Het bedrag wordt afgerond op hele euro's. De geldende bedragen voor het betreffende jaar, staan in bijlage 1. 

Artikel 7. Ambtshalve toekenning

Aan de chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die al eerder een aanvraag gedaan hebben en van wie verwacht wordt dat hun inkomenssituatie voor het volgende jaar niet verandert, wordt de uitkering ambtshalve toegekend.

Artikel 8. Uitbetaling

Nadat de gemeente de bijdrage heeft vastgesteld, vindt binnen vier weken na datum van de vaststelling, de uitbetaling aan de aanvrager plaats.

Artikel 9. Overige bepalingen

1. Ten aanzien van begrippen en definities wordt aangesloten bij de Wet werk en bijstand en voor zover daarvan in deze regeling niet is afgeweken;

2. Deze regeling wordt niet beschouwd als een voorliggende voorziening in de zin van de Wet werk en bijstand en wordt categoriaal uitgevoerd.

Artikel 10. Citeertitel en inwerktreding

1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

2. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking.

3. De regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, zoals vastgesteld door: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas op 12 oktober 2010, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas.

 

de gemeentesecretaris/directeur,                                                    de burgemeester

 

drs. H. Mensink                                                                                    W.J.G. Delissen- van Tongerlo

Nieuwe Bijlage 1  

2011

Bedrag zoals vermeld in art. 4 Voorwaarden

Artikel 4. Voorwaarden

Lid 4. extra vrijlating kosten uitvaart: € 2.300

Bedrag zoals vermeld in art. 6 Hoogte van de bijdrage.

Artikel 6. Hoogte van de bijdrage

Lid 2. € 250,00