Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten Purmerend 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTabel van tarieven 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ingang heffing is 1 januari 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-201219-11-2012artt. 1, 5 en 7 en de tarieventabel

28-06-2012

Gemeenteblad 2012, 29

642272
23-11-201116-07-2012Nieuwe regeling

03-11-2011

Gemeenteblad 2011, 55

633376

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 15 september 2011;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende   

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Alle begrippen die in deze verordening en bijbehorende tarieventabel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Beheersverordening begraafplaatsen Purmerend 2012.

 

Artikel 2 Aard van de heffing/belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats, voor het gebruik van de aula en voor het van gemeentewege verrichten van diensten in verband met de begraafplaats of de aula.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing en tijdstip van betaling

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De rechten moeten worden voldaan binnen één maand na dagtekening van de aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zoals bedoeld in de tarieventabel van de onderdelen A t/m H zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Lijkbezorgingsrechten Purmerend 2011", vastgesteld door de gemeenteraad op 4 november 2010 onder nummer 10-104, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening Lijkbezorgingsrechten Purmerend 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2011

 

de raadsgriffier, J.F. Kamminga

de voorzitter, D. Bijl

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Aard van de heffing/belastbaar feit

Artikel 3 Belastingplicht

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Artikel 5 Belastingtijdvak

Artikel 6 Wijze van heffing en tijdstip van betaling

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Artikel 8 Kwijtschelding

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel