Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor door de gemeentelijke brandweer te verrichten diensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rechten voor door de gemeentelijke brandweer te verrichten diensten
CiteertitelVerordening brandweerrechten Purmerend 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagetarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201217-11-2013nieuwe regeling

08-11-2012

Gemeenteblad 2012, 42

1046729

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor door de gemeentelijke brandweer te verrichten diensten

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

d.d 11 sept. 2012, nr. 1046729

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende         

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE VERRICHTEN DIENSTEN

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1.

  Voor het door de brandweer verlenen van diensten, anders dan in geval van brand- en rampenbestrijding en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen, worden onder de naam brandweerrechten rechten geheven ter zake van:

  • a.

   het gebruik overeenkomstig de bestemming van de voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van de voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer en/of onderhoud zijn;

  • b.

   het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet (Stb.1985, 88).

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten omschreven in artikel 1, dan wel degene te wiens behoeve het gebruik of de diensten worden aangevraagd.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  motorvoertuig:

  elk geleed en ongeleed voertuig behalve een bromfiets, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, uitsluitend of mede door mechanische kracht op of aan het voertuig zelf aanwezig;

 • b.

  bijzondere blusstoffen:

  ieder ander blusmiddel dan water;

 • c.

  overwerk:

  het verrichten van werkzaamheden op maandag t/m vrijdag vóór 8.00 uur en ná 17.00 uur, op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Berekening van de rechten

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een eenheid voor een gehele eenheid gerekend.

 • 3.

  Bij de berekening van de rechten wordt, ter vaststelling van de tijdsduur van de verleende diensten als bedoeld in artikel 1, voor zowel personeelsleden als hulpmiddelen, in aanmerking genomen het tijdstip van vertrek uit de kazerne tot dat van terugkomst in de kazerne.

Artikel 6 Wijze van heffing en betaling

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de aanslag.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening brandweerrechten Purmerend 2012", vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening brandweerrechten Purmerend 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2012

 

de raadsgriffier, J.F. Kamminga

de voorzitter, D. Bijl

Bijlage Tarieventabel behorende bij de "verordening brandweerrechten Purmerend 2013"

tarieventabel

Inhoudsopgave

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Artikel 2 Belastingplicht

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

Artikel 4 Belastingjaar

Artikel 5 Berekening van de rechten

Artikel 6 Wijze van heffing en betaling

Artikel 7 Kwijtschelding

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel