Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Uitvoeringsregels handhaving en horeca- en alcoholverstrekkers gemeente Purmerend 2015-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels handhaving en horeca- en alcoholverstrekkers gemeente Purmerend 2015-2018
CiteertitelUitvoeringsregels handhaving en horeca- en alcoholverstrekkers gemeente Purmerend 2015-2018
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenmatrix matrix matrix

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tevens vastgesteld door het college

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 172
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201531-08-2019Nieuwe regeling

23-06-2015

Gemeenteblad 2015, 61136

1182573

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels handhaving en horeca- en alcoholverstrekkers gemeente Purmerend 2015-2018

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Purmerend, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft,

 

Gelet op artikel 172 van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluiten vast te stellen de

 

Uitvoeringsregels handhaving en horeca- en alcoholverstrekkers gemeente Purmerend 2015-2018

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

De uitvoeringsregels Drank- en Horeca handhaving horeca- en alcoholverstrekkers van 4 april 2013 worden geëvalueerd. Met de uitkomsten van deze evaluatie zal worden afgewogen of er aanpassingen in de uitvoeringsregels noodzakelijk zijn.

De evaluatie geeft een overzicht van het aantal controles en geconstateerde overtredingen in 2013 en 2014, de bevindingen van de verschillende betrokkenen en de eventuele aanbevelingen voor aanpassing van de uitvoeringsregels.

Tevens zijn de uitvoeringsregels geactualiseerd en zijn ze aangepast aan eventuele wijzigingen van de diverse wetten.

1.2 Kader

Met deze uitvoeringsnota wordt een eenduidig en uniform afwegingskader voor de handhaving van de horeca en alcoholverstrekkers neergelegd. De uitvoeringsnota heeft betrekking op de Drank- en Horecawet (hierna DHW), artikel 110a tot en met 110d van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003 (hierna Apv) en Titel VA t/m VIc van de Wet op de kansspelen (hierna WKS).

Daarnaast hebben de uitvoeringsregels betrekking op de algemene regels ter voorkoming van oneerlijke mededinging bij paracommerciële instellingen die in maart 2013 in de Apv zijn opgenomen. Bij de verschillende regelgeving is een afweging gemaakt met welke sanctie er het grootste nalevingsgedrag kan worden afgedwongen.

1.3 Reikwijdte

De horeca- en alcoholverstrekkers zijn te verdelen in de volgende categorieën: commerciële natte horeca, paracommerciële natte horeca, droge horeca, tapontheffingen, slijterijen en supermarkten. De commerciële natte horeca zijn de horecabedrijven met een drank- en horecavergunning. De paracommerciële natte horeca richten zich op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard die in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning. Droge horeca zijn horecabedrijven die geen drank- en horecavergunning hebben maar wel zwak-alcoholhoudende dranken verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse.

De tapontheffing wordt afgegeven als men buiten een inrichting met een drank- en horecavergunning alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse wil verstrekken, bijvoorbeeld tijdens evenementen.

Daarnaast zijn er nog twee groepen die alcoholhoudende dranken verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse. De slijterijen hebben voor de verstrekking van alcoholhoudende dranken een slijterijvergunning nodig. De supermarkten mogen alleen zwak- alcoholhoudende dranken verstrekken.

1.4 Doel

Het doel van deze nota is om een eenduidig en uniform afwegingskader aan te geven dat aansluit bij de relevante beleidskaders en de wettelijke taken op het gebied van handhaving van de DHW, horecagerelateerde Apv-artikelen en de WKS. De doelstellingen van de uitvoeringsregels zijn:

 • 1.

  dat de handhaving in beginsel in alle gevallen gelijk en uniform wordt uitgevoerd;

 • 2.

  dat burgers, bedrijven en instellingen weten welke middelen in worden gezet voor de handhaving en dat de gemeente ook daadwerkelijk handhaaft en daar verantwoording over aflegt;

 • 3.

  dat de uitvoering van de handhaving uiteindelijk zal leiden tot een beter naleefgedrag met als resultaat een grotere leefbaarheid en veiligheid.

Indien de sanctie disproportioneel zou kunnen zijn worden de feiten en omstandigheden nader bekeken en kan van de handhavingsmatrix gemotiveerd worden afgeweken.

1.6 Evaluatie

Deze nota geldt voor een termijn van 4 jaren (2015-2018).

Elk jaar maakt de afdeling VTH een evaluatieverslag waarbij de DHW, WKS en de Apv op horecagebieden geëvalueerd worden.

1.7 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt allereerst de regelgeving uiteengezet waarop de nota van toepassing is. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op met welke beleidsstukken er een samenhang is op het gebied van handhaving. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven op welke punten er met partners wordt samengewerkt. In hoofdstuk 5 worden jaren 2013 en 2014 geëvalueerd.

Hoofdstuk 6 geeft een uiteenzetting op welke manier er uitvoering wordt gegeven aan de sanctionering van de overtredingen. In hoofdstuk 7 worden de slotbepalingen weergegeven.

2 WET- EN REGELGEVING

2.1 Drank- en Horecawet

In principe regelt de DHW alles omtrent de alcoholverstrekking. Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe DHW in werking getreden. Een belangrijke wijziging van de wet is dat de uitvoerings- en handhavingsbevoegdheden nu toekomen aan de burgemeester in plaats van het college van burgemeester en wethouders. Een andere grote wijziging is dat de toezichtstaken van de wet per 1 januari 2013 niet meer door de Voedsel en Warenautoriteit worden uitgevoerd maar door de gemeente. Het toezicht wordt uitgevoerd door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH). De primaire doelen van de wet zijn de bescherming van de volksgezondheid en het terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren en de voorkoming van alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde.

Per 1 januari 2014 geldt er één leeftijdsgrens van 18 jaar, zowel voor de verkoop van zwak alcoholhoudende drank als voor sterke drank. Ook zijn jongeren onder de 18 strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte. 

2.2 Drank- en horeca regels in de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003

Op grond van artikel 4 van de DHW moeten er bij gemeentelijke verordening regels worden gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging bij paracommerciële rechtspersonen. Deze algemene regels zijn in maart 2013 in de Apv opgenomen. Naast de hierboven genoemde regels kunnen er ook algemene regels in de verordening worden genomen met betrekking tot het tijdelijk stilleggen van de alcoholverkoop, de toelatingsleeftijd koppelen aan de sluitingstijden, een minimum toegangsleeftijd en een verbod op exorbitante prijsacties.

Bij het evalueren en opnieuw vaststellen van het beleid is besloten om geen nieuwe algemene regels in de verordening op te nemen.

Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat bij de deelnemende horecaondernemingen aan het horecaconvenant een happy hour (het verstrekken van alcoholhoudende drank met een korting van 40% of meer van de consumptieprijs) niet is toegestaan.

2.3 Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003

In de Apv zijn reeds regels opgenomen met betrekking tot het exploiteren van een horecabedrijf, het exploiteren van een terras en het sluitingsuur van de horeca. Deze regels zijn opgenomen ter bescherming van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid en volksgezondheid. Om een horecabedrijf met eventueel terras te exploiteren zijn vergunningen benodigd. Om buiten de voorgeschreven openingstijden van de Apv geopend te mogen zijn, kan men een ontheffing van het sluitingsuur aanvragen. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat hiervoor deelgenomen moet worden aan het horecaconvenant. De beschikkingen worden onder voorschriften afgegeven. De regels met betrekking tot de horeca zijn na de samenvoeging met de onder paragraaf 2.2 genoemde regels opgenomen in respectievelijk artikel 110a, 110b, 110c en 110d van de Apv.

2.4 Wet op de kansspelen

In Titel VA t/m VIc van de WKS staat de wet- en regelgeving met betrekking tot het aanwezig hebben van kansspelautomaten in een horeca-inrichting. Voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten in een horeca-inrichting is op grond van de WKS een zogenaamde aanwezigheidsvergunning vereist. De vergunning wordt onder voorschriften verleend. Het doel van de WKS is het reguleren en beheersen van kansspelen en het tegengaan van kansspelverslaving. Deze aanwezigheidsvergunning is één jaar geldig en kan voor maximaal twee kansspelautomaten afgegeven worden per inrichting.

Gokzuilen zijn in Nederland verboden. De Kansspelautoriteit heeft gemeenten in januari 2015 opgeroepen om hierop te gaan controleren en handhaven.

Een gokzuil is een computer waarmee gegokt kan worden op uitslagen van sportwedstrijden, maar ook op gebeurtenissen tijdens een wedstrijd, zoals gokken in welke minuut de eerste gele kaart valt. Ze staan vaak in cafés, theehuizen, maar ook in belwinkels.

Hierop zal ook gecontroleerd en indien nodig handhavend tegen opgetreden worden.

3 SAMENHANG/AFSTEMMING MET ANDERE BELEIDSKADERS

3.1 Nota integrale Handhaving 2012-2015

In januari 2012 is door het college van burgemeester en wethouders de nota integrale handhaving Purmerend 2012-2015 vastgesteld. Met de nota wordt richting gegeven aan de wijze waarop de handhavingsactiviteiten van de gemeente Purmerend de komende jaren worden vormgegeven. Belangrijke elementen hiervan zijn; de visie op handhaving, de omgevingsanalyse, de prioriteiten en de nalevingstrategie. Met de nalevingstrategie wordt de wijze waarop wordt gehandhaafd concreet vormgegeven. Deze strategie bestaat uit een strategie inzet van instrumenten, een toezichtstrategie, en een gedoog- en sanctiestrategie. De nalevingstrategie is het uitgangspunt voor de in te zetten sancties in deze uitvoeringsregels. Daar waar noodzakelijk wordt deze strategie verbijzonderd. De nota heeft een looptijd tot en met 2015. Naar verwachting zal eind 2015 een nieuwe Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019 aan het bestuur ter vaststelling worden aangeboden.

3.2 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Jaarlijks stelt de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover bevoegd, middels een uitvoeringsprogramma vast welke handhavingsactiviteiten zij voor het komende jaar gaat ontplooien. Voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) is het opstellen van een dergelijke uitvoeringsprogramma een wettelijke verplichting. Er is echter besloten dat de gemeente Purmerend verder gaat dan wat wettelijk verplicht is, door ook de overige taken zoals het toezicht en de handhaving van de Apv en de bijzondere wetten (waaronder de DHW en de WKS) in het uitvoeringsprogramma op te nemen. Op deze wijze is er een samenhangend programma waarin de taken in onderling verband/integraal kunnen worden uitgevoerd. In dit uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks uiteengezet in welke mate handhavingscapaciteit wordt ingezet op de DHW, horecagerelateerde Apv- artikelen en de WKS. In 2015 heeft het uitvoeringsprogramma een nieuwe opzet gekregen en is ook het onderdeel vergunningverlening opgenomen. Hiermee wordt een nader invulling gegeven aan de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, zoals die in de wet VTH worden opgenomen.

3.3 Regeling ontheffing sluitingsuren 2011

In de "Regeling ontheffing Sluitingsuren 2011" zijn de regels opgenomen waaraan een horecabedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ontheffing van het sluitingsuur. Daarnaast zijn er in deze beleidsregel handhavingsmatrices opgenomen hoe op te treden bij overtredingen van de ontheffing sluitingsuren. Om de integrale aanpak te bevorderen worden in deze uitvoeringsnota de sancties voor de overtredingen op het sluitingsuur opgenomen.

3.4 Horecaconvenant 2013

In het horecaconvenant Purmerend 2013 zijn afspraken opgenomen tussen gemeente, politie, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Purmerend en horecaondernemers om tot een zo veilig mogelijk uitgaansklimaat te komen. Het is een zogenaamde inspanningsovereenkomst. De juridische grondslag voor de handhaving van de in het convenant opgenomen afspraken wordt gevormd door de bepalingen van de DHW, de WKS, de Apv en de voorschriften van de exploitatievergunning en ontheffing sluitingsuur. Handhaving van overtreding(en) van overlastgerelateerde feiten/voorschriften zal plaatsvinden overeenkomstig de sanctiestrategie van de nota integrale handhaving Purmerend 2012-2015 en de handhavingmatrices zoals beschreven in deze uitvoeringsnota.

3.5 Terrassenbeleid gemeente Purmerend

In het "Terrassenbeleid" wordt aangegeven waar, wanneer en wat er op de terrassen is toegestaan. Ook bij deze beleidsregel is een handhavingsmatrix opgenomen over hoe op te treden bij overtredingen van de terrasvergunning. Deze handhavingsmatrix wordt in deze uitvoeringsnota opgenomen.

3.6 Beleidsregels Wet Bibob Purmerend 2014.

Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Per 1 juli 2013 is deze wet gewijzigd, waardoor het noodzakelijk werd het Purmerendse Bibobbeleid te actualiseren. Binnen de gemeente wordt de Wet Bibob met betrekking tot de horeca conform dit nieuwe beleid uitgevoerd. Dit houdt in dat iedere nieuwe horecaondernemer onderworpen zou kunnen worden aan de Bibobtoets. Wanneer er sprake is van gevaar dat de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of om uit criminele activiteiten verkregen voordelen te benutten, heeft de burgemeester de mogelijkheid de vergunning te weigeren of in te trekken. De "Beleidsregels Wet Bibob Purmerend 2014" hebben een bredere reikwijdte dan alleen de horecabedrijven. Om het beleid omtrent de Bibob niet te versnipperen is er voor gekozen om de" Beleidsregels Wet Bibob Purmerend 2014" geen integraal onderdeel van deze uitvoeringsregels te laten zijn.

3.7 Alcoholmatigingsbeleid

In april 2013 heeft de gemeente Purmerend haar plannen Gezondheidsbevordering 2013-2016 bekend gemaakt. In deze plannen is ook het schadelijk alcoholgebruik onderzocht en nader bekeken.

Hierbij wordt naast het toezicht en handhaving aandacht besteed aan de invulling van preventieve maatregelen zoals voorlichting en educatie ter voorkoming van misbruik van alcohol.

De inzet van preventie wordt voortgezet waarbij duurzaamheid belangrijk is. Het normaal gaan vinden dat er geen alcohol wordt gedronken onder de 18 jaar betekent een cultuuromslag en dat kan een kwestie van jaren zijn. De preventieve activiteiten die door de GGDZW en Brijder worden uitgevoerd, vanuit de regionale centrumfunctie van de gemeente Purmerend, worden voortgezet. Het vanaf 2013 structureel extra beschikbaar gestelde bedrag voor preventie jeugd en alcohol wordt met name ingezet voor alcoholpreventie bij de sportverenigingen en bij evenementen.

3.8 Hoofdstuk

Het wettelijk vereist preventie- en handhavingsplan alcohol is voor 1 juli 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld .De eisen waaraan het beleidsplan moet voldoen staan of worden beschreven in een aantal stukken die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De eindrapportage van de pilot is daar aanvullend op. Conform de inventarisatie in de eindrapportage is geconcludeerd dat dit voldoende is om aan de wettelijke eisen (artikel 43a DHW) voor een beleidsplan te voldoen als de eindrapportage van het project door gemeenteraad is vastgesteld en deze als addendum bij nota gezondheidsbevordering 2013-2016 is gevoegd.

3.9 Handhavingsbeleid Drugspanden en Handhavingsbeleid Coffeeshops

In het handhavingsbeleid Drugspanden is opgenomen hoe wordt opgetreden wanneer er drugs wordt aangetroffen in panden. Ook in een horecabedrijf waar drugs wordt aangetroffen met medeweten van de horecaondernemer wordt conform dit beleid gesanctioneerd. Er is een apart handhavingsbeleid voor coffeeshops. Omdat handhavingsbeleid met betrekking tot drugs een bredere reikwijdte heeft dan alleen de horecabedrijven is er voor gekozen deze geen integraal onderdeel van deze uitvoeringsregels te laten zijn.

.

4. SAMENWERKING MET PARTNERS

4.1 Openbaar Ministerie

Personen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (hierna: OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Op grond van de Wet op de economische delicten zijn overtredingen van de DHW en de WKS aan te merken als economisch delict. Daarnaast moeten/kunnen bepaalde overtredingen zoals het aantreffen van vuurwapens, ernstig geweld, discriminatie, etc. worden doorgegeven aan het OM. Het OM wordt middels een rapportage/proces-verbaal van de politie/ toezichthouder in kennis gesteld van de overtreding die is begaan.

Op bepaalde overtredingen kan door de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) direct worden geverbaliseerd. Deze verbalisering vindt altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van het OM.

4.2 Politie

De politie is bevoegd om op alle regelgeving te handhaven. Op het toezicht op de naleving van de exploitatievergunning en de toelating- en sluitingstijden is de politie de eerst verantwoordelijke toezichthouder. Op de overige regelgeving heeft de politie een actieve terugmeldingsplicht wanneer overtredingen worden waargenomen. De terugmelding van overtredingen naar de gemeente gaat door middel van een rapportage. Daarnaast biedt de politie waar nodig is ondersteuning aan de gemeente waar het gaat om de uitvoering van toezicht- en handhavingstaken.

4.3 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

In 2013 heeft de NVWA met haar leeftijdsgrenzenteam de gemeente Purmerend ondersteund bij de controle op verstrekking van alcohol aan minderjarigen. Het leeftijdsgrenzenteam van de NVWA was enkel in 2013 inzetbaar voor gemeenten.

In 2013 heeft de gemeente Purmerend drie avonden gebruik gemaakt van het leeftijdsgrenzenteam. Door gebruik te maken van het leeftijdsgrenzenteam, dit zijn jonge toezichthouders, konden specifieke locaties goed gecontroleerd worden. Deze jongeren behoren immers tot de doelgroep van de diverse uitgaansgelegenheden, supermarkten ed. en vallen niet op.

De Boa/toezichthouders van de gemeente Purmerend worden meestal in cafés herkend en behoren vanwege hun leeftijd niet tot de doelgroep van verschillende jongerencafe’s.

Tijdens deze controles zijn er twee verstrekkingen aan minderjarige waargenomen. Hiervoor zijn twee boeterapporten opgesteld.

Vanwege het onopvallende karakter van controles en gelet op het feit dat deze jongeren behoren tot de doelgroep wordt momenteel onderzocht of er middels een ander bedrijf gebruik gemaakt kan worden van een leeftijdsgrenzenteam.

5 EVALUATIE

Bij het opstellen van deze nota zijn de uitvoeringsregels handhaving horeca- en alcoholverstrekkers gemeente Purmerend 2013 geëvalueerd.

5.1 Drank- en Horecawet

2013

Om inzicht te verkrijgen in de problematiek met betrekking tot schadelijk alcoholgebruik van jongeren heeft de afdeling VTH nauw samengewerkt met de afdeling MO. In het kader van het onderdeel alcoholmatigingsbeleid zijn de hotspots, door gebruik van een mystery guest, goed in kaart gebracht.

Voor het toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet zijn vier toezichthouders opgeleid. Begin april 2013 zijn de toezichthouders van start gegaan met de controles. Alle supermarkten en slijterijen, 70% van de cafés, 70% van de sportverenigingen en 2 evenementen zijn dit jaar gecontroleerd. Hotspots zijn in beeld gebracht.

In de korte periode van april 2013 tot december 2013 al een zichtbare verbetering in het naleefgedrag; supermarkten letten beter op en instrueren hun personeel beter, veel ondernemers en verenigingen laten hun vergunning actualiseren en de natte horeca is meer alert op de leeftijdscontrole bij de toegang. Naleving is in de periode tussen april 2013 en december 2013 verbeterd door meer controle op leeftijd bij supermarkten en cafés, nieuwe vergunningaanvragen/actualisatie van vergunningen en meer aandacht van supermarkten voor de Drank- en Horecawet.

In 2014 zijn rond de 5 wijzigingen leidinggevenden en nieuwe aanvragen Drank- en Horecawetvergunningen na controles ingediend bij de Gemeente Purmerend.

In 2013 zijn in totaal 4 bestuurlijke boetes opgelegd.

Dit waren de volgende bestuurlijke boetes:

geen leidinggevende aanwezig in de inrichting (2)

alcoholverstrekking aan een minderjarige (2)

2014

De afdeling VTH blijft nauw samenwerken met de afdeling MO.

Alle bedrijven en verenigingen in Purmerend welke alcoholhoudende dranken verstrekken zijn gecontroleerd. Dit zijn bedrijven die zowel ter plaatste als niet ter plaatse alcoholhoudende dranken verstrekken.

Ook zijn er in totaal 15 evenementen, markten en kermisdagen gecontroleerd.

Bij grote evenementen en kermisdagen is op sommige dagen zowel een dagdienst als een avonddienst gewerkt.

In 2014 zijn in totaal 11 bestuurlijke boetes opgelegd.

Dit waren de volgende bestuurlijke boetes

 • ·

  in werking zijn zonder rechtsgeldige vergunning (1)

 • ·

  geen vergunning of een afschrift van de DHW-vergunning aanwezig (1)

 • ·

  geen leidinggevende aanwezig in de inrichting (4)

 • ·

  alcoholverstrekking aan een minderjarige (3)

 • ·

  overtreden voorschriften van de artikel 35 DHW ontheffing (1)

 • ·

  vertrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse op een terras welke niet op de Drank- en Horecawetvergunning staat (1).

Successen naleefgedrag alcoholverstrekking

Door de Drank- en Horecacontroles is bij supermarkten en slijterijen het naleefgedrag enorm verbeterd ten opzichte van 2013. Bij supermarkten en slijterijen zijn in 2014 geen verstrekkingen van alcoholhoudende dranken aan jongeren waargenomen tijdens de Drank- en Horecacontroles.

In 2013 zijn veelal de meeste bedrijven en verenigingen gecontroleerd op de Drank- en Horecawet. In sommige gevallen zijn er toen officiële waarschuwingen aangezegd of bestuurlijke boetes opgelegd. De ervaringen leren dat deze bedrijven de zaken met betrekking tot Drank- en Horecawet in 2014 goed opgepakt hebben.

In 2014 zijn rond de 15 wijzigingen leidinggevenden en nieuwe aanvragen Drank- en Horecawetvergunningen na controles ingediend bij de Gemeente Purmerend.

Samenvattend

Door middel van de Nota uitvoeringsregels handhaving horeca-en alcoholverstrekkers en de uitvoering van de handhaving ontstaat er een beter naleefgedrag met als resultaat het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Purmerend

5.2 Wet op de kansspelen

2013

In 2013 begonnen met het controleren op de WKS en is één voornemen last onder dwangsom opgelegd voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in een laagdrempelige inrichting.

2014

In 2014 zijn twee voornemens last onder dwangsom opgelegd voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in een laagdrempelige inrichting.

5.3 Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003

Ook op de horeca gerelateerde overtredingen uit de Apv hebben controles plaatsgevonden in de jaren 2013-2014. Het betrof de volgende aanschrijvingen:

 • ·

  5 aanschrijvingen inzake spoedeisende bestuursdwang terrassen actie

 • ·

  1 aanschrijving hoogte leuning rug terras last onder dwangsom

 • ·

  1 aanschrijving verwijderen parasol zomerterras ivm evenement

 • ·

  Sluiting café voor een periode van 2 weken

 • ·

  4 x aanschrijving waarschuwing voor het hebben van geen terrasvergunning voor terras

 • ·

  2x aanschrijving waarschuwing overtreding van de sluitingstijden

6 SANCTIONERING

6.1 Nalevingstrategie nota integrale handhaving

In de nota integrale handhaving Purmerend 2012-2015 is de nalevingstrategie van de gemeente Purmerend vastgelegd. Belangrijke uitgangspunten voor handhaving in Purmerend zijn in de eerste plaats dat de verantwoordelijkheid voor naleving van regels in eerste instantie bij burgers en bedrijven zelf ligt. De gemeente Purmerend kan niet overal tegelijkertijd zijn en wil dat ook niet. In de tweede plaats wordt zoveel mogelijk per geval beoordeeld welke acties effectief zijn om het gewenste (naleef)gedrag te bewerkstelligen.

De naleefstrategie van Purmerend bestaat uit de volgende deelstrategieën:

 • 1.

  een strategie inzet van instrumenten: welke instrumenten zijn er om gewenst (naleef)gedrag te bevorderen en zo nodig af te dwingen en hoe zetten we deze instrumenten in?

 • 2.

  een toezichtstrategie: op welke wijze houden we toezicht op naleving van regels?

 • 3.

  een sanctiestrategie: hoe treden we op als we overtredingen van regels constateren?

 • 4.

  een gedoogstrategie: hoe gaan we om met gedogen van overtredingen?

In de nota integrale handhaving zijn de diverse deelstrategieën nader uitgewerkt.

Hieronder wordt de basislijn van sanctioneren van de nota kort weergegeven. Deze basislijn is het uitgangspunt van de sanctionering in deze uitvoeringsnota.

 

Basislijn sanctioneren

Alle overtredingen worden behoudens een aantal hierna aangegeven uitzonderingen volgens een 3 stappenplan afgehandeld. Dit houdt in, dat bij constatering van een overtreding eerst een waarschuwing wordt gegeven (in de vorm van een eerste brief). Blijkt bij hercontrole dat de overtreding nog niet ongedaan is gemaakt, dan wordt het voornemen uitgesproken tot aanschrijving van een sanctie. Als bij de tweede hercontrole nog steeds sprake is van de overtreding, dan wordt een sanctiebeschikking opgemaakt met een termijn waarbinnen de overtreding ongedaan moet zijn gemaakt. Is de overtreding na die termijn nog steeds niet ongedaan gemaakt, dan wordt de sanctie daadwerkelijk opgelegd.

Op deze basislijn zijn in de Nota integrale handhaving twee uitzonderingen mogelijk, waardoor het aantal stappen wordt teruggebracht en er dus sneller wordt overgegaan tot sanctionering. Indien er sprake is van aantoonbaar verwijtbaar handelen dat niet direct handhaven vereist, wordt volgens het 2 stappenplan gehandeld. Dit houdt in dat direct na constatering van de overtreding een voornemen tot aanschrijving tot een sanctie wordt uitgesproken. Indien er sprake is van overtredingen met acuut gevaar en/of onomkeerbare en/of veiligheidsgevolgen (ernstige overlastsituaties) die direct handhaven vereisen, wordt er direct opgetreden, veelal door toepassing van spoedeisende bestuursdwang.

In deze uitvoeringsnota is waar mogelijk aangesloten bij de basislijn (3 stappenplan) of de twee beschreven uitzonderingen van de Nota integrale handhaving. Daar waar nodig/wenselijk is deze basislijn verbijzonderd.

6.2 Bestuursrechtelijke handhaving

Om tot een zo groot mogelijk nalevingsgedrag te komen kunnen er verschillende bestuursrechtelijke sancties worden ingezet. Hierbij is gekeken naar de aard van de overtredingen en wat redelijk en billijk is om te komen tot herstel dan wel voorkomen (preventief) van overtredingen. Hieronder is uiteengezet welke bestuursrechtelijke sancties in worden gezet.

 

Bestuurlijke boete

Op basis van de DHW en de WKS is de burgemeester bevoegd om voor de daarin genoemde overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie. Dit betekent dat een aantal waarborgen, zoals de plicht tot het geven van cautie (horen), gelden wanneer een bestuursorgaan voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen. De hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de DHW is vastgesteld in het "Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet". De hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de WKS zijn bepaald aan de hand van de gemiddelde opbrengsten van de kansspelautomaten.

De bestuurlijke boete wordt ingezet om een zogenaamd lik op stuk beleid te kunnen voeren op overtredingen die dermate ernstig zijn dat we daar meteen op willen treden. Door het inzetten van de bestuurlijke boete voelt de overtreder gelijk de consequentie. Door een directe consequentie (financiële prikkel) te verbinden aan een overtreding wordt het naleefgedrag vergroot. Overtredingen met betrekking tot het terras of het sluitingsuur kunnen ook worden afgedaan met een bestuurlijke boete van € 180,--. In deze uitvoeringsregels is daar echter niet voor gekozen omdat de bestuurlijke strafbeschikking al voorziet in directe verbalisering op deze overtredingen.

 

Schorsen/intrekken vergunning of ontheffing

Bij overtredingen van de DHW of Apv kan de vergunning of ontheffing eventueel voor een aantal weken (DHW max. 12 weken) worden geschorst. De schorsing wordt net als de bestuurlijke boete gezien als een bestraffende sanctie. De schorsing wordt ingezet als een directe intrekking van de vergunning of ontheffing buiten proportioneel is ten opzichte van de overtreding die wordt geconstateerd. Het aantal weken van de schorsing wordt verhoogd wanneer dezelfde overtreding nogmaals wordt begaan. Wanneer de overtreder dezelfde overtreding blijft begaan, wordt de betreffende vergunning of ontheffing uiteindelijk ingetrokken.

Bij bepaalde overtredingen moet de burgemeester conform DHW en WKS overgaan tot intrekking van de vergunning, daarin zit geen beleidsvrijheid. Bij overtredingen waar gekozen is voor direct intrekken van de vergunning maar dit geen vereiste is vanuit regelgeving, is beoordeeld dat het in stand blijven van de vergunning een direct gevaar kan opleveren voor de openbare orde, veiligheid en/of de volksgezondheid.

 

Last onder bestuursdwang

De last onder bestuursdwang wordt gebruikt om naleving van regels daadwerkelijk af te dwingen. Deze last wordt opgelegd wanneer er sprake is van een ernstige en spoedeisende overtreding en/of de overtreder zelf niet in staat of bereid is de overtreding zelf te beëindigen of ongedaan te maken.

 

Spoedeisende bestuursdwang

De burgemeester is bevoegd om een last onder bestuursdwang op te leggen, echter wanneer bepaalde zaken spoedeisend zijn kan de burgemeester bestuursdwang opleggen zonder voorafgaande last. Indien een situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit van bestuursdwang opgemaakt.

Dit kan ook gelden voor overtredingen waarvoor een andere sanctiestrategie is vastgesteld in deze uitvoeringsnota.

 

Last onder dwangsom

De last onder dwangsom wordt gebruikt om door middel van een financiële prikkel een overtreding te laten beëindigen dan wel niet meer zal optreden (preventief). De dwangsom wordt in principe per termijn of per constatering opgelegd. Wanneer de dwangsom niet leidt tot het gewenste nalevingsgedrag kan vervolgens een last onder bestuursdwang of een nieuwe last onder dwangsom met hogere dwangsombedragen worden opgelegd. De hoogte van de dwangsommen voor de DHW en de WKS zijn gekoppeld aan de bedragen van de bestuurlijke boetes. Bij de hoogtes van de dwangsommen bij de Apv is gekeken naar de aard van de overtreding en de financiële prikkel die we vervolgens met de dwangsom willen geven om te komen tot beëindiging van de overtreding.

 

Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop (Three Strikes Out)

Dit betreft een sanctie die alleen bij overtreding van artikel 20, lid 1 van de DHW (alcoholverkoop aan 16-minners) kan worden opgelegd aan detailhandel die zwak- alcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse verkoopt. Deze sanctie houdt in dat de verkoop van alcohol kan worden verboden (max. 12 weken) wanneer voor de derde maal in één jaar wordt geconstateerd dat zwak- alcoholhoudende dranken worden verstrekt aan personen die niet onmiskenbaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

 

Ontzegging

In de DHW heeft de burgemeester de bevoegdheid om personen de toegang tot ruimte te ontzeggen waar in strijd met de wet alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Dit middel wordt ingezet bij inrichtingen die zonder geldige drank- en horecavergunning alcoholhoudende dranken verstrekken.

 

Sluiting

De burgemeester kan op grond van artikel 174 van de Gemeentewet bevelen geven een inrichting voor bepaalde tijd te sluiten om zodoende de openbare orde en veiligheid in en rond de inrichting te laten herstellen.

 

Tijdelijke sluiting oftijdelijk andere sluitingstijden

In het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van andere bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, op grond van artikel 110d van de Apv kan de burgemeester tijdelijke sluiting bevelen of tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen.

 

Verjaring

Het is niet redelijk als overtredingen oneindig mee blijven tellen in het stappenplan voor sanctionering. Daarom geldt er een verjaringstermijn voor in het verleden gesanctioneerde overtredingen. Een overtreding waar een waarschuwing of een bestuurlijke maatregel op is gevolgd, blijft gedurende een aaneengesloten tijdvak van een jaar meetellen om te bepalen welke stap uit het stappenplan moet worden genomen. Dus, indien dezelfde overtreding binnen een jaar nogmaals wordt geconstateerd dan volgt de volgende stap uit het stappenplan. Indien er een tijdsverloop van meer dan een jaar zit tussen de laatste overtreding en een nieuwe, zelfde overtreding, dan wordt het stappenplan weer vanaf stap 1 gevolgd.

De verjaringstermijn geldt tussen iedere stap uit het stappenplan en vanaf het moment dat de overtreding is geconstateerd. Indien op een geconstateerde overtreding een tijdelijke sluiting of schorsing volgt, wordt de verjaringstermijn verlengd met de duur van de sluiting of schorsing.

Uitzondering

Wanneer bij een horeca-inrichting overtredingen plaatsvinden van de Apv en er bij deze horeca-inrichting al eerder andere overtredingen van de Apv in het voorafgaande jaar zijn gesanctioneerd, worden deze meegewogen bij de in te zetten sanctie. Naar oordeel van de burgemeester kan dan één stap of meerdere stappen worden overgeslagen in de sanctionering.

6.3 Strafrechtelijke handhaving

Op bepaalde overtredingen van de DHW en de WKS is de Wet economische delicten van toepassing. In beginsel worden alleen bestuursrechtelijke sancties ingezet. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt ook gehandhaafd met toepassing van de Wet economische delicten. Wanneer de overtreding een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg heeft of het door de wetsovertreder genoten economisch voordeel groter is dan de opgelegde bestuursrechtelijke sanctie wordt de zaak voorgelegd aan het OM om op grond van de Wet economische delicten te handhaven. De Wet economische delicten voorziet namelijk in een breder arsenaal aan sancties, zoals hogere maxima voor boetes en de mogelijkheid tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De strafrechtelijke sanctie wordt in principe altijd naast de bestuursrechtelijke sanctie opgelegd, dus er wordt dan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgetreden. De uitzondering hierop is dat er geen bestuurlijke boete wordt opgelegd indien tegen de overtreder wegens dezelfde gedraging een strafvervolging is/wordt ingesteld.

Overtredingen op grond van artikel 20, lid 6 en 7 (dronkenschap), artikel 21 (openbare orde en veiligheid) van de DHW worden naast de bestuursrechtelijke sancties ook altijd strafrechtelijk afgedaan door het OM. Overtredingen op grond van artikel 45 (verboden alcoholbezit 16 minners) van de DHW worden altijd direct geverbaliseerd door de BOA of politie. Op overtredingen van de terrasvergunning wordt, indien mogelijk, naast het bestuursrechtelijke traject ook een bestuurlijke strafbeschikking afgegeven. De verbalisering van artikel 45 van de DHW en de afgifte van de bestuurlijke strafbeschikking gebeuren onder de verantwoordelijkheid van het OM. Op overtredingen van de openingstijden van een horeca-inrichting kan ook een bestuurlijke strafbeschikking worden afgegeven. Echter het is niet praktisch om de horeca- ondernemer in de nacht (het tijdstip dat deze overtredingen grotendeels plaatsvinden) staande te houden. Hierom is er voor gekozen deze overtredingen alleen met een bestuursrechtelijke sanctie af te doen zoals het schorsen dan wel intrekken van de ontheffing of het tijdelijk vast stellen van andere sluitingstijden.

6.4 Handhavingsmatrix

De in te zetten sancties om te komen tot een zo'n groot mogelijk nalevingsgedrag van de regelgeving zijn uiteengezet in drie handhavingsmatrices. In bijlage 1 is de handhavingsmatrix DHW opgenomen. De algemene regels die conform de DHW in de Apv zijn opgenomen zijn in bijlage 1 van de handhavingsmatrix terug te vinden. In bijlage 2 is de handhavingsmatrix van de Apv opgenomen en in bijlage 3 de handhavingsmatrix van de WKS. In de handhavingsmatrices is uiteengezet wat de juridische grondslag is van de overtreding, een omschrijving van de overtreding en een stappenplan met de in te zetten gemeentelijke sancties om te komen tot een zo groot mogelijk nalevingsgedrag. Daarnaast is een kolom toegevoegd of er eventuele strafrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd door het OM. In paragraaf 5.3 is beschreven in welke gevallen er door het OM wordt opgetreden.

7 SLOTBEPALINGEN

Evaluatie

De uitvoeringsregels van 2013 zijn geëvalueerd door de gemeente Purmerend en aan de politie, het OM, en de Koninklijke horeca, afdeling Purmerend is input gevraagd. Met de uitkomsten hiervan en door aanpassing van de DHW is de handhavingsmatrix op een aantal punten aangepast. De uitvoeringsregels handhaving en horeca- en alcoholverstrekkers gemeente Purmerend 2015-2018zijn afgestemd met de politie, OM en de horeca. Zij hebben zich akkoord verklaard met het beleid

 

Verwijzing

Wanneer in deze uitvoeringsnota wordt verwezen naar andere beleidsstukken wordt altijd naar de actuele versie verwezen.

 

Intrekking

 • 1.

  de “uitvoeringsregels handhaving en horeca- en alcoholverstrekkers gemeente Purmerend 2013” worden bij de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregels ingetrokken.

   

De “uitvoeringsregels handhaving en horeca- en alcoholverstrekkers gemeente Purmerend 2015-2018” zijn te beschouwen als een beleidsregel in de zin van artikel 4:81 Awb.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt.

 

Colofon

De Nota Uitvoeringsregels Horeca- en Alcoholverstrekkers 2015-2018 is opgesteld door:

Susanne Stoelinga

Saforah Blesch

Chantal Haring

Marjolein Nieuwendijk

Anita Oudejans

Luciënne Timmerman

Marcel van der Weijden

3 juni 2015

Purmerend, 23 juni 2015,

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

M.J.H. Smulders

de burgemeester,

D. Bijl

Bijlage 1: Handhavingsmatrix Drank- en Horecawet

matrix

Bijlage 2: Handhavingsmatrix Algemene Plaatselijke Verordening

matrix

Bijlage 3: Handhavingsmatrix Wet op de Kansspelen

matrix

Inhoudsopgave

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

1.2 Kader

1.3 Reikwijdte

1.4 Doel

1.6 Evaluatie

1.7 Leeswijzer

2 WET- EN REGELGEVING

2.1 Drank- en Horecawet

2.2 Drank- en horeca regels in de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003

2.3 Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003

2.4 Wet op de kansspelen

3 SAMENHANG/AFSTEMMING MET ANDERE BELEIDSKADERS

3.1 Nota integrale Handhaving 2012-2015

3.2 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

3.3 Regeling ontheffing sluitingsuren 2011

3.4 Horecaconvenant 2013

3.5 Terrassenbeleid gemeente Purmerend

3.6 Beleidsregels Wet Bibob Purmerend 2014.

3.7 Alcoholmatigingsbeleid

3.8 Hoofdstuk

3.9 Handhavingsbeleid Drugspanden en Handhavingsbeleid Coffeeshops

4. SAMENWERKING MET PARTNERS

4.1 Openbaar Ministerie

4.2 Politie

4.3 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

5 EVALUATIE

5.1 Drank- en Horecawet

5.2 Wet op de kansspelen

5.3 Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003

6 SANCTIONERING

6.1 Nalevingstrategie nota integrale handhaving

6.2 Bestuursrechtelijke handhaving

6.3 Strafrechtelijke handhaving

6.4 Handhavingsmatrix

7 SLOTBEPALINGEN