Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden
CiteertitelVerordening Marktgelden Purmerend 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201601-01-2018redactioneel

03-11-2016

Gemeenteblad 2016, 177061

1319133
24-11-201616-12-2016Nieuwe regeling

03-11-2016

Gemeenteblad 2016, 163297

1319133

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2016;

 

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Wijze van berekening

 • 1.

  De oppervlakte ingenomen marktterrein wordt bepaald op het product van de grootste lengte en de grootste breedte.

  De open ruimte tussen de uitgestalde waren wordt niet in mindering gebracht op de berekende oppervlakte zoals hiervoor is aangegeven.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt een gedeelte van een eenheid van afmeting, tijd of gewicht voor een gehele eenheid gerekend.

 • 3.

  Voor toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   een dag: de dag als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van het Reglement markten Purmerend

  • b.

   een kwartaal: een kalenderkwartaal;

  • c.

   een half jaar: een aaneengesloten periode van zes maanden;

  • d.

   een jaar: een kalenderjaar.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die van de genoemde diensten gebruikt maakt dan wel degene ten behoeve van wie van de dienst gebruik wordt gemaakt.

Artikel 4 Tarieven

De marktgelden worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel van tarieven

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van de in het eerste lid bedoelde nota of schriftuur vast.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

De marktgelden moeten bij aanbieding van de in artikel 5 bedoelde nota of schriftuur worden voldaan.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Marktgelden Purmerend 2015", vastgesteld door de gemeenteraad op 5 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Marktgelden Purmerend 2017".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2016.

de raadsgriffier,

J.F. Kamminga

de voorzitter,

D. Bijl

Bijlage Tarieventabel behorende bij de “Verordening Marktgelden Purmerend 2017”

Tarieventabel

Inhoudsopgave

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Artikel 2 Wijze van berekening

Artikel 3 Belastingplicht

Artikel 4 Tarieven

Artikel 5 Wijze van heffing

Artikel 6 Tijdstip van betaling

Artikel 7 Kwijtschelding

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel