Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Subsidieplafonds 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafonds 2019
CiteertitelSubsidieplafonds 2019 + bijbehorende verdelingsmaatstaven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Purmerend/CVDR329607/CVDR329607_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201801-01-2020Subsidieplafonds 2019

18-12-2018

gmb-2018-277800

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds 2019

 

Burgemeesters en wethouders van Purmerend,

 

Overwegende dat de subsidieplafonds 2019 vastgesteld dienen te worden omdat

 • -

  deze mogelijkheid is opgenomen in de Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 (ASP2014) en er al vanaf 2009 subsidieplafonds zijn vastgesteld;

 • -

  het instellen van subsidieplafonds in voorgaande jaren erin heeft geresulteerd dat aanvragen die het beschikbare budget te boven gingen geweigerd konden (en moesten) worden op grond van het bereiken van het subsidieplafond;

 • -

  het ook voor 2019 noodzakelijk is om subsidieplafonds vast te stellen om te voorkomen dat er bij de behandeling van subsidieaanvragen sprake is van een 'openeinde regeling'.

 

besluiten:

 

 

 • 1.

  De subsidieplafonds 2019 per beleidsveld vanuit de begroting vast te stellen, alsmede de daarbij behorende wijze van verdeling, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage opgenomen bedragen en verdelingsmaatstaven.

 • 2.

  De subsidieplafonds 2019 en bijbehorende verdelingsmaatstaven te laten bekendmaken in het Gemeenteblad en tevens in een plaatselijk huis-aan-huis blad.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt.

 

Purmerend, 18 december 2018

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de burgemeester,

D. Bijl

de secretaris,

G. Blom

Bijlage

 

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

Gelet op de Algemene subsidieverordening Purmerend 2014,

B e s l u i t e n :

Vast te stellen de subsidieplafonds 2019 + bijbehorende verdelingsmaatstaven

 

Programma 2 Samenleving per Beleidsveld

 

Subsidieplafonds 2019

 

BV021 Kunst en Cultuur

(PV0211) Kunst en cultuur uitoefening en beleving

€ 4.746.950

€ 4.746.950

BV022 Sport en recreatie

(PV0212) Sportactiviteiten

€  4.018.055

€ 4.018.055

BV024 Jeugd

(PV0241) Jeugd (preventief/lokaal)

(PV0243) Jeugdwet

€  4.487.214

€ 1.403.694

€ 3.083.520

BV025 Onderwijs

(PV0251) Onderwijsondersteuning

(PV0254) Kinderopvang

  1.151.071

€ 416.719

€ 734.352

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

(PV0261) Voorliggende voorzieningen

(PV0263) Ondersteuning

(PV0265) WMO nieuw (maatsch. Ondersteuning)

€  15.140.912

€  7.029.264

€   601.661

€ 7.509.987

BV027 Werk en Inkomen

(PV0274) Armoedebeleid

€     262.405

€   262.405

EINDTOTAAL

 

€ 29.806.607

 

* Deze subsidieplafonds 2019 zijn inclusief sportsubsidies (op basis van de subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten), peuteropvangsubsidies (op basis van de Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Purmerend 2019), Jeugdzorg (toegang en ambulante zorg), GGD (preventie), inloopfunctie GGZ, cliëntondersteuning en evenementensubsidies. Ook het budget voor Beschermd Wonen is toegevoegd aan het subsidieplafond 2019.

**Deze subsidieplafonds 2019 zijn exclusief de subsidie voor Onderwijsachterstandenbeleid en vluchtelingenwerk.

  

Verdelingsmaatstaven

Verdelingsmaatstaven zijn regels op grond waarvan de binnen een subsidieplafond beschikbare middelen worden verdeeld. De verdeling van de beschikbare subsidies voor 2019 vinden plaats volgens de volgende criteria:

 • 1.

  periodieke subsidies zijn reeds aangevraagd voor 1 juni 2018. Periodieke subsidies dienen bij te dragen aan de realisatie van de op 16 oktober 2011 vastgestelde doelstellingen uit het maatschappelijk beleidskader en zijn gericht op de daarin beschreven ambities. De activiteiten zijn zoveel mogelijk afgestemd binnen de beleidsvelden;

 • 2.

  subsidieaanvragen voor projectsubsidies of waarderingssubsidies dienen bij te dragen aan de realisatie van de op 16 oktober 2011 vastgestelde doelstellingen uit het maatschappelijk beleidskader en deze zijn (indien mogelijk) afgestemd met partijen binnen de betreffende beleidsvelden. De ontwikkelingen in de samenleving – in de wijken en buurten, vanuit burgerinitiatieven, en vanuit het maatschappelijk middenveld – staan centraal in de uitvoering van de activiteiten. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen wordt aangesloten op wat daar speelt; en

 • 3.

  subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van ontvangst.

  

Purmerend, 18 december 2018

 

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

G. Blom

de burgemeester,

D. Bijl