Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Purmerend

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Purmerend
CiteertitelAfvalstoffenverordening uitvoeringsbesluit Purmerend 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu
Externe bijlageInzamelvoorzieningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. artikel 4, 23 treedt in werking op de dag waarop het college artikel 8, eerste lid, onder v, van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008 in werking laat treden

2. artikel 4, 24 is in werking getreden op 12 juli 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Purmerend 2008, artt. 1, onder d, e en o, 7, eerste lid, 8, derde lid, 9, tweede lid, 15, derde, vierde en vijfde lid, 16, derde lid, 17, tweede lid, 18, tweede lid, 19, eerste, tweede en derde lid, 20, eerste lid, 22, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-201601-04-2017art. 5

15-03-2016

Gemeenteblad 2016, 34884

1266093
23-10-201524-03-2016art. 1, lid 1f; art. 4, lid 4, 6, 7, 11, 23, 25 en 26; art. 6, lid 4 en 5c

15-10-2015

Gemeenteblad 2015 - 98659

1214375
18-06-201523-10-2015art. 13a

09-06-2015

Gemeenteblad 2015, 53751

1188956
16-07-201418-06-2015art. 13a

11-07-2014

Gemeenteblad 39340

1119300
28-06-201016-07-2014nieuwe regeling

15-06-2010

Gemeenteblad 2010, 22

578902

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

gelet op de artikelen 1, onder d, e en o, 7, eerste lid, 8, derde lid, 9, tweede lid, 15, derde, vierde en vijfde lid, 16, derde lid, 17, tweede lid, 18, tweede lid, 19, eerste, tweede en derde lid, 20, eerste lid, 22, derde lid van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008;

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent onder andere de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars;

 

besluiten:

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Purmerend

Artikel 1 Begripsomschrijvingen inzamelmiddel en inzamelvoorzieningen

(uitwerking artikel 1, onder d en e Afvalstoffenverordening)

 • 1.

  Onder een inzamelmiddel wordt verstaan:

  • a.

   minicontainer:

   een kunststof bak op twee wielen, bestemd voor het daarin deponeren van huishoudelijk restafval, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en  tuinafval, of één andere categorie huishoudelijke afvalstoffen, met een minimale inhoud van 120 liter en een maximale inhoud van 360 liter;

  • b.

   vuilniszak:

   een kunststof zak bestemd voor het daarin deponeren van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2.

  Onder een inzamelvoorziening wordt verstaan:

  • a.

   rolcontainer:

   een kunststof of metalen bak op vier wielen, bestemd voor het daarin deponeren van huishoudelijk restafval, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, of één andere categorie huishoudelijke afvalstoffen, met een minimale inhoud van 600 liter en een maximale inhoud van 1600 liter;

  • b.

   restafvalcontainer:

   een ondergrondse metalen bak, bestemd voor het daarin deponeren van huishoudelijk restafval, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, met een minimale inhoud van 650 liter en een maximale inhoud van 5000 liter;

  • c.

   papiercontainer:

   een bovengronds dan wel ondergronds geplaatste metalen bak, bestemd voor het daarin deponeren van oud papier en karton, met een minimale inhoud van  650 liter en een maximale inhoud van 5000 liter;

  • d.

   glascontainer:

   een bovengronds dan wel ondergronds geplaatste metalen bak, bestemd voor het daarin deponeren van verpakkingsglas, met een minimale inhoud van 650  liter en een maximale inhoud van 4000 liter;

  • e.

   textielcontainer:

   een bovengronds geplaatste metalen bak, bestemd voor het daarin deponeren van textiel, met een minimale inhoud van 1000 liter en een maximale inhoud van 3300 liter

  • f.

   kunststofcontainer:

   een bovengronds dan wel ondergronds geplaatste metalen bak, bestemd voor het daarin deponeren van kunststof verpakkingen, inclusief drankenkartons, met een minimale inhoud van 650 liter en een maximale inhoud van 7000 liter.

Artikel 2 Aanwijzing buitengebied

(uitwerking artikel 1, onder o Afvalstoffenverordening)

De adressen die gezamenlijk het buitengebied vormen zijn:

 • a.

  Purmerdijk, nummers 13, 14 en 15;

 • b.

  Oudelandsdijkje, nummers 12, 14 en 18.

Artikel 3 Aanwijzing inzameldienst

(uitwerking artikel 7, eerste lid Afvalstoffenverordening)

Als inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, wordt aangewezen de afdeling Uitvoering van de gemeente Purmerend.

Artikel 4 Omschrijvingen categorieën huishoudelijke afvalstoffen

(uitwerking artikel 8, derde lid Afvalstoffenverordening)

 • 1.

  Onder grof tuinafval wordt verstaan:

  plantaardig tuinafval en stronken/stammen met een stamomtrek van maximaal 50 cm dat/die te groot en/of te zwaar is/zijn om in de minicontainer of vuilniszak te worden aangeboden.

 • 2.

  Onder tuinafval in zakken wordt verstaan:

  plantaardig tuinafval en stronken/stammen met een stamomtrek van maximaal 50 cm, dat/die qua omvang past/passen in vuilniszakken met een inhoud van maximaal 40 liter.

 • 3.

  Onder klein chemisch afval en klein gevaarlijk afval wordt verstaan:

  afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrij komen en die bij de verwerking een gevaar vormen voor de bodem, het oppervlaktewater of de lucht, een en ander zoals uitgewerkt in de Europese afvalstoffenlijst (Eural).

 • 4.

  Onder verpakkingsglas, inclusief deksel, wordt verstaan:

  glasverpakkingen die voldoen aan de kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in bijlage C1 van het uitvoerings- en monitoring protocol van de VNG en Nedvang.

 • 5.

  Onder vlak glas wordt verstaan:

  glas van spiegels en (draad)ruiten, behalve autoruiten.

 • 6.

  Onder papier en karton wordt verstaan:

  papier en karton dat voldoet aan de kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in bijlage C2 van het uitvoerings- en monitoring protocol van de VNG en Nedvang.

 • 7.

  Onder textiel wordt verstaan:

  al het originele en ongesorteerde textiel en schoeisel, al dan niet gebruikt, bedrukt onverschillig van welke aard, dat voldoet aan de definities die vastgelegd zijn in de textielovereenkomst met de N.V. HVC.

 • 8.

  Onder tapijt, bankstellen en matrassen wordt verstaan:

  vaste en niet vaste vloerbedekkingen voor binnenshuis, niet zijnde zeil, linoleum, parket, laminaat en/of steenachtige materialen; zitmeubilair voor binnenshuis; matrassen voor bedden. 

 • 9.

  Onder afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wordt verstaan:

  de elektrische en elektronische apparatuur die bedoeld wordt in artikel 1, eerste lid, onder b van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur.

 • 10.

  Onder (tuin)grond wordt verstaan:

  grond afkomstig uit tuinen, met uitzondering van de uitgesloten en verdachte gebieden vermeld op de bodemkwaliteitskaart van Purmerend.

 • 11.

  Onder bouw- en sloopafval wordt verstaan:

  zachte steenachtige afvalstoffen en bielzen afkomstig van het bouwen of slopen van gebouwen, bestratingen of overige bouwwerken, eventueel gecombineerd met harde steenachtige afvalstoffen.

 • 12.

  Onder puin wordt verstaan:

  harde steenachtige materialen, vrij van roet en asbest, die vrijkomen bij het bouwen of slopen van gebouwen, bestratingen of overige bouwwerken.

 • 13.

  Onder gips wordt verstaan:

  droge gipsblokken of -platen, al dan niet voorzien van de papieren coating en/of (geschilderd) behang.

 • 14.

  Onder dakbedekkingen wordt verstaan:

  koolteerhoudende afvalstoffen die andersoortige afvalstoffen en restproducten en composieten bevatten en afkomstig zijn van het bouwen of slopen van gebouwen of overige bouwwerken.

 • 15.

  Onder harde plastics, met uitzondering van kunststof verpakkingen, wordt verstaan:

  kunststof emballage materiaal (kratten, pallets); kunststof containers (emmers, bloempotten en -trays, minicontainers zonder wielen, jerrycans zonder gevaren etiket); kunststof tuinmeubelen en speelgoed; PVC en HDPE schroten, pijpen en buizen.

 • 16.

  Onder autobanden wordt verstaan:

  autobanden tot een maximale diameter van 21 inch, zonder velg.

 • 17.

  Onder A-hout wordt verstaan:

  niet verduurzaamd en niet verlijmd hout, alsmede massief hard- en zachthout, niet zijnde (grof) tuinafval en niet zijnde stronken/stammen met een omtrek groter dan 50 cm.

 • 18.

  Onder B-hout wordt verstaan:

  geschilderd, gelakt of gecoat hout, al dan niet massief, alsmede samengeperste en/of verlijmd hout, vrij van organische halogeenverbindingen, niet zijnde (grof) tuinafval en niet zijnde stronken/stammen met een omtrek groter dan 50cm.

 • 19.

  Onder C-hout wordt verstaan:

  verduurzaamd hout door middel van wolmanzouten, biocide of koolteer.

 • 20.

  Onder asbest en asbesthoudend afval wordt verstaan:

  luchtdicht verpakt materiaal dat asbest bevat, afkomstig van het slopen van gebouwen, overige bouwwerken, rioleringen of waterleidingen.

 • 21.

  Onder metalen wordt verstaan:

  Alle (van vloeistoffen ontdane) metalen (voorwerpen), met uitzondering van autowrakken vermeld in het Besluit beheer autowrakken of metalen die bij de verwerking een gevaar vormen voor bodem, het oppervlaktewater of de lucht.

 • 22.

  Onder grof huishoudelijk afval wordt verstaan:

  huishoudelijke afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om in de minicontainer of vuilniszak te worden aangeboden.

 • 23.

  Onder kunststof verpakkingen, inclusief drankenkartons wordt verstaan:

  verpakkingen die voldoen aan de kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in bijlage C3 van het uitvoerings- en monitoring protocol van de VNG en Nedvang, alsmede kartonnen pakken voor zuivelproducten, soep, sappen, frisdranken, sauzen, water, wijn e.d..

 • 24.

  Onder papieren en kartonnen verpakkingen wordt verstaan:

  verpakkingen van een dusdanige omvang dat deze niet in een minicontainer of door de opening van een papiercontainer passen en die voldoen aan de kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in bijlage C2 van het uitvoerings- en monitoring protocol van de VNG en Nedvang.

 • 25.

  Onder huishoudelijk restafval wordt verstaan:

  alle brandbare huishoudelijke afvalstoffen die niet vallen onder de categorieën, benoemd onder 1 tot en met 24 en die voldoen aan de acceptatievoorwaarden van de N.V. HVC.

 • 26.

  Onder groente-, fruit- en tuinafval wordt verstaan:

  plantaardig afval dat voldoet aan het acceptatiereglement van de N.V. HVC (HVC Compostering).

Artikel 5 Aanwijzing inzamelmiddel en inzamelvoorziening voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen

(bijlagen clusterplaatsen, inpandige inzamelvoorzieningen en (ondergrondse) inzamelvoorzieningen)

(uitwerking artikel 9, tweede lid Afvalstoffenverordening)

 

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 4, zesentwintigste lid, wordt in dit artikel onder groente-, fruit- en tuinafval mede verstaan: tuinafval in zakken zoals genoemd in artikel 8, eerste lid, onder b, van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008.

 • 2.

  Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, én oud papier en karton, afkomstig van de in bijlage 1 genoemde percelen, wordt ter inzameling aangeboden in voor deze categorieën apart daartoe bestemde minicontainers die van gemeentewege zijn verstrekt.

 • 3.

  Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, én oud papier en karton, afkomstig van de adressen in het buitengebied, wordt ter inzameling aangeboden in vuilniszakken.

 • 4.

   

  • a.

   Groente-, fruit- en tuinafval, afkomstig van de in bijlage 1 genoemde percelen, wordt ter inzameling aangeboden in daartoe bestemde minicontainers indien die van gemeentewege zijn verstrekt.

  • b.

   Groente-, fruit- en tuinafval wordt ter inzameling aangeboden in de voor huishoudelijk restafval bestemde minicontainer, indien van gemeentewege geen voor groente-, fruit- en tuinafval bestemde minicontainer is verstrekt.

 • 5.

  Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, én oud papier en karton, afkomstig van de in bijlage 2 genoemde percelen, wordt ter inzameling aangeboden in apart daartoe bestemde rolcontainers.

 • 6.

   

  • a.

   Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, afkomstig van de in bijlage 3 genoemde percelen,  wordt ter inzameling aangeboden in apart daartoe bestemde ondergrondse  inzamelvoorzieningen.

  • b.

   Op locaties waar in afwachting van de plaatsing van een ondergrondse inzamelvoorziening tijdelijk een cocon is geplaatst, wordt huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, én oud papier en karton afkomstig van de in bijlage 3  genoemde percelen, ter inzameling aangeboden in deze cocon.

  • c.

   In dit lid wordt onder cocon verstaan:

   een betonnen omhulsel voor de opslag van een rolcontainer.

 • 7.

  Onverminderd het gestelde in lid 2 en lid 5 wordt oud papier en karton ter inzameling aangeboden in een papiercontainer zoals vermeld in bijlage 3.

 • 8.

  Verpakkingsglas wordt ter inzameling aangeboden in glascontainers zoals vermeld in bijlage 3.

 • 8a.

  Kunststof verpakkingen, inclusief drankenkartons, worden ter inzameling aangeboden in kunststofcontainers zoals vermeld in bijlage 3.

 • 9.

  Textiel wordt ter inzameling aangeboden in textielcontainers dan wel aan diegene aan wie op grond van artikel 11 van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008 een vergunning is verleend voor het inzamelen van textiel.

 • 10.

  Onverminderd het gestelde in de voorgaande leden, is de milieustraat bestemd voor het ter inzameling aanbieden van alle in artikel 8, eerste en tweede lid van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008 genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 6 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen met een minicontainer of vuilniszak ten behoeve van een perceel

(uitwerking artikel 15, derde, vierde en vijfde lid Afvalstoffenverordening)

 • 1.

   

  • a.

   In dit artikel wordt, in aanvulling op het gestelde in artikel 1, onder f, van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008, verstaan onder clusterplaats:

   locatie waar met in afwijkende vorm dan wel kleur tegels of klinkers aanbiedplekken zijn gemarkeerd voor één of meerdere sets van twee minicontainers.

  • b.

   In dit artikel wordt verstaan onder opstelplaats:

   een locatie, gemarkeerd met een tegel met het opschrift "huisvuil" of een afbeelding van een minicontainer, waar minicontainers ter lediging kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  De van gemeentewege verstrekte minicontainers behoren bij het perceel waar deze zijn uitgezet.

 • 3.

  De gebruikers van een perceel zorgen ervoor dat de bij hun perceel behorende minicontainers schoon en in goede staat zijn.

 • 4.
  • a.

   De minicontainer mag op de vastgestelde inzameldag aangeboden worden op een clusterplaats, met de handgrepen van de weg af gericht, dan wel opstelplaats, met de handgrepen naar de weg gericht.

  • b.

   De minicontainer wordt aansluitend aan reeds eerdere op de clusterplaats aangeboden minicontainers geplaatst op een dusdanige wijze dat de minicontainer zich tegen een andere minicontainer aan geplaatst, samen met deze andere minicontainer binnen de ruimte tussen twee tegels of rijen klinkers met een afwijkende vorm dan wel kleur bevindt.

  • c.

   Plaatsing van de minicontainer op een clusterplaats dan wel opstelplaats mag geschieden op de vastgestelde inzameldag tussen 0.00 uur en het tijdstip van de komst van de inzameldienst.

  • d.

   De minicontainer wordt zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk om 20.00 uur op de vastgestelde inzameldag van de weg verwijderd.

 • 5.

  De regels omtrent het gebruik van een minicontainer zijn;

  • a.

   de deksel van een minicontainer moet goed gesloten zijn;

  • b.

   de minicontainer mag geen stoffen bevatten die heter zijn dan 50 graden Celsius;

  • c.

   de minicontainer mag niet meer dan 50 kilogram huishoudelijke afvalstoffen bevatten;

  • d.

   stuivende stoffen mogen uitsluitend verpakt in een gesloten vuilniszak in een minicontainer ter inzameling worden aangeboden.

 • 6.
  • a.

   Het gestelde in lid 4, onder c, en lid 5, onder b, c en d, is op het in de buitengebieden ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen met een vuilniszak van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat een vuilniszak niet meer dan 7 kilogram huishoudelijke afvalstoffen mag bevatten.

  • b.

   Bij het ter inzameling aanbieden moeten huishoudelijke afvalstoffen zonder uitsteeksels in de vuilniszak zijn gepakt.

Artikel 7 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening t.b.v. een groep percelen

(uitwerking artikel 16, derde lid Afvalstoffenverordening)

 • 1.

  Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, mag uitsluitend verpakt in een gesloten vuilniszak in een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen ter inzameling worden aangeboden.

 • 2.

  De regels omtrent het gebruik van de in het eerste lid genoemde vuilniszak zijn:

  • a.

   de vuilniszak mag geen stoffen bevatten die heter zijn dan 50 graden Celsius;

  • b.

   de vuilniszak mag niet meer dan 7 kilogram huishoudelijke afvalstoffen  bevatten;

  • c.

   de vuilniszak mag geen uitsteeksels bevatten.

 • 3.

  Het ter inzameling aanbieden van de in artikel 5, vijfde en zesde lid, genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen mag uitsluitend plaatsvinden tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 8 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau

(uitwerking artikel 17, tweede lid Afvalstoffenverordening)

 • 1.

  Het ter inzameling aanbieden van de in artikel 5, zevende, achtste lid en negende, genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen in containers mag uitsluitend plaatsvinden tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

 • 2.

  Textiel mag uitsluitend in gesloten vuilniszakken ter inzameling worden aangeboden aan diegene die in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008.

Artikel 9 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via de milieustraat

(uitwerking artikel 18, tweede lid Afvalstoffenverordening)

 • 1.

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via de milieustraat kan uitsluitend:

  • a.

   van maandag tot en met vrijdag (feestdagen uitgezonderd) tussen 7.30 uur en 12.00 uur en tussen 12.45 uur en 15.45 uur;

  • b.

   op zaterdag (feestdagen uitgezonderd) tussen 9.00 uur en 12.00 uur en  tussen 12.45 uur en 15.30 uur;

  • c.

   na voorafgaande identificatie door middel van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

 • 2.

  Op het terrein van de milieustraat mogen kinderen onder de 12 jaar de auto niet verlaten.

 • 3.
  • a.

   Asbest en asbesthoudend afval mag uitsluitend verpakt in daartoe bestemd verpakkingsmateriaal op het terrein van de milieustraat vervoerd en vervolgens ter inzameling worden aangeboden.

  • b.

   Het verpakkingsmateriaal + de verpakkingsvoorschriften kunnen beschikbaar worden gesteld op de milieustraat.

  • c.

   Tuinafval in zakken mag bij het ter inzameling aanbieden niet zwaarder zijn dan 7 kilogram en geen uitsteeksels bevatten.

Artikel 10 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

(uitwerking artikel 19, eerste, tweede en derde lid Afvalstoffenverordening)

 • 1.

  De categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling aangeboden mogen worden zijn:

  • a.

   grof tuinafval;

  • b.

   tapijt, bankstellen en matrassen;

  • c.

   afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA);

  • d.

   harde plastics met uitzondering van kunststof verpakkingen;

  • e.

   metalen;

  • f.

   hout;

  • g.

   grof huishoudelijk afval;

  • h.

   papieren en kartonnen verpakkingen.

 • 2.
  • a.

   Het ter inzameling aanbieden van de in het eerste lid genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen bij of nabij het perceel waar ze zijn ontstaan, is uitsluitend mogelijk na een voorafgaand telefonisch verzoek tot inzameling via telefoonnummer 452452 dan wel na aanmelding via de gemeentelijke website: www.Purmerend.nl, pagina: afval particulieren.

  • b.

   Op de afgesproken inzameldag mogen de categorieën huishoudelijke afvalstoffen waarop de afspraak betrekking heeft ter inzameling worden aangeboden tussen 07.00 uur en het tijdstip van de komst van de inzameldienst.

 • 3.
  • a.

   Grof tuinafval en grof huishoudelijk afval mag bij het ter inzameling aanbieden geen grotere afmeting hebben dan 2 meter lang en 1,40 meter breed. Kleinere stukken grof tuinafval of grof huishoudelijk afval dienen in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden ter inzameling te worden aangeboden.

  • b.

   Stukken of bundels grof tuinafval of grof huishoudelijk afval mogen geen grotere inhoud hebben dan 2 m³ noch zwaarder zijn dan 30 kilogram.

 • 4.

  Onverminderd het gestelde in het tweede lid:

  • a.

   mag afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ter inzameling worden aangeboden aan de detailhandel waar dergelijke apparatuur wordt verkocht alsmede, voor zover het nog bruikbare afgedankte elektrische en elektronische apparatuur betreft, aan Kringloopcentrum Noppes;

  • b.

   mogen tapijt, bankstellen en matrassen ter inzameling worden aangeboden aan Kringloopcentrum Noppes.

Artikel 11 Huisvuilophaalschema

(uitwerking artikel 20 Afvalstoffenverordening)

Huishoudelijke afvalstoffen kunnen ter inzameling worden aangeboden op de in het huisvuilophaalschema vastgestelde dagen en tijden.

Artikel 12 Aanwijzing door de inzameldienst in te zamelen categorieën bedrijfsafvalstoffen

(uitwerking artikel 22 Afvalstoffenverordening)

De categorieën bedrijfsafvalstoffen die door de inzameldienst worden ingezameld, zijn:

 • a.

  emballagemateriaal;

 • b.

  uit bedrijven afkomstige afvalstoffen, voor zover deze in het algemeen samen met huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden verwerkt.

Artikel 13 Regels m.b.t. de wijze, plaatsen, dagen en tijden waarop bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden

(uitwerking artikel 23 Afvalstoffenverordening)

 • 1.
  • a.

   De in artikel 12, onder a, genoemde categorie bedrijfsafvalstoffen wordt ingezameld op de dagen, genoemd in het deel van het huisvuilophaalschema dat ziet op de inzameling van het in artikel 5, vijfde lid genoemde oud papier en karton.

  • b.

   De in artikel 12, onder b, genoemde categorie bedrijfsafvalstoffen wordt ingezameld op de dagen, genoemd in de met bedrijven aangegane  dienstverleningsovereenkomsten.

 • 2.

  De in dit uitvoeringsbesluit opgenomen regels m.b.t. de wijzen en plaatsen van ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zijn op de in artikel 12 genoemde categorieën bedrijfsafvalstoffen van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In de met bedrijven aangegane dienstverleningsovereenkomsten kan afgeweken worden van de in het eerste lid, onder a, en tweede lid bedoelde dagen, wijzen en plaatsen voor inzameling van bedrijfsafvalstoffen.

Artikel 13a Uitsluitend recht bewerken, verwerken en vermarkten huishoudelijke afvalstoffen

(uitwerking artikel 24a Afvalstoffenverordening)

 

Aan de N.V. HVC wordt het uitsluitend recht verleend om de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen, voor zover ingezameld binnen de gemeente Purmerend, te bewerken, verwerken en vermarkten:

 • a.

  kunststof verpakkingen;

 • b.

  huishoudelijk afval;

 • c.

  groente-, fruit- en tuinafval;

 • d.

  grof huishoudelijk afval;

 • e.

  verpakkingsglas;

 • f.

  textiel;

 • g.

  oud papier en karton;

 • h.

  papieren en kartonnen verpakkingen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.
  • a.

   Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

  • b.

   In afwijking van het gestelde onder a:

   • 1.

    treedt artikel 4, drieëntwintigste lid, in werking op de dag waarop het college artikel 8, eerste lid, onder v, van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008 in werking laat treden;

   • 2.

    treedt artikel 4, vierentwintigste lid, in werking op de dag dat de Verordening tot eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008 in werking treedt.

 • 2.

  Op de in het eerste lid, onder a, bedoelde datum van inwerkingtreding worden ingetrokken het:

  • a.

   Besluit houdende omschrijvingen voor de te gebruiken inzamelmiddelen- en voorzieningen;

  • b.

   Besluit houdende lijst van adressen die gezamenlijk het buitengebied vormen;

  • c.

   Besluit houdende aanwijzing inzameldienst;

  • d.

   Besluit houdende omschrijvingen voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

  • e.

   Besluit houdende het vaststellen van een overzicht via welk inzamelmiddel bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de  gebruiker van een perceel plaatsvindt;

  • f.

   Besluit houdende regels voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • g.

   Besluit houdende regels voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ten behoeve van een groep percelen;

  • h.

   Besluit houdende regels voor het ter inzameling aanbieden via inzamelmiddelen op wijkniveau;

  • i.

   Besluit houdende regels voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via de milieustraat op lokaal niveau;

  • j.

   Besluit houdende regels voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel;

  • k.

   Besluit houdende het vaststellen van de dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden;

  • l.

   Besluit houdende regels voor het overdragen of aanbieden van aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst.

Artikel 15 Overgangsrecht

Het huisvuilophaalschema, vastgesteld op grond van het Besluit houdende het vaststellen van de dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden, wordt geacht te zijn vastgesteld op grond van artikel 11.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening uitvoeringsbesluit Purmerend 2010.

Purmerend, 15 juni 2010

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

M.J.H. Smulders

de burgemeester,

D. Bijl

Bijlage 3 Inzamelvoorzieningen

Inzamelvoorzieningen

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsomschrijvingen inzamelmiddel en inzamelvoorzieningen (uitwerking artikel 1, onder d en e Afvalstoffenverordening)

Artikel 2 Aanwijzing buitengebied (uitwerking artikel 1, onder o Afvalstoffenverordening)

Artikel 3 Aanwijzing inzameldienst (uitwerking artikel 7, eerste lid Afvalstoffenverordening)

Artikel 4 Omschrijvingen categorieën huishoudelijke afvalstoffen (uitwerking artikel 8, derde lid Afvalstoffenverordening)

Artikel 5 Aanwijzing inzamelmiddel en inzamelvoorziening voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen (bijlagen clusterplaatsen, inpandige inzamelvoorzieningen en ondergrondse inzamelvoorzieningen) (uitwerking artikel 9, tweede lid Afvalstoffenverordening)

Artikel 6 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen met een minicontainer of vuilniszak ten behoeve van een perceel (uitwerking artikel 15, derde, vierde en vijfde lid Afvalstoffenverordening)

Artikel 7 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening t.b.v. een groep percelen (uitwerking artikel 16, derde lid Afvalstoffenverordening)

Artikel 8 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau (uitwerking artikel 17, tweede lid Afvalstoffenverordening)

Artikel 9 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via de milieustraat (uitwerking artikel 18, tweede lid Afvalstoffenverordening)

Artikel 10 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel (uitwerking artikel 19, eerste, tweede en derde lid Afvalstoffenverordening)

Artikel 11 Huisvuilophaalschema (uitwerking artikel 20 Afvalstoffenverordening)

Artikel 12 Aanwijzing door de inzameldienst in te zamelen categorieën bedrijfsafvalstoffen (uitwerking artikel 22 Afvalstoffenverordening)

Artikel 13 Regels m.b.t. de wijze, plaatsen, dagen en tijden waarop bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden (uitwerking artikel 23 Afvalstoffenverordening)

Artikel 13a Uitsluitend recht bewerken, verwerken en vermarkten huishoudelijke afvalstoffen (uitwerking artikel 24a Afvalstoffenverordening)

Artikel 14 Inwerkingtreding

Artikel 15 Overgangsrecht

Artikel 16 Citeertitel