Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Reglement, regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de marktcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement, regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de marktcommissie
CiteertitelReglement marktcommissie Purmerend 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpCommissies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Marktverordening Purmerend 2011, art. 1.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2011Nieuwe regeling

15-02-2011

geen

597210

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement, regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de marktcommissie

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 1.3 van de Marktverordening Purmerend 2011,

 

b e s l u i t e n :

vast te stellen het volgende Reglement, regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de marktcommissie

Artikel 1 Instelling

Door het college wordt een commissie als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet ingesteld voor marktaangelegenheden. Deze commissie wordt aangeduid als marktcommissie.

Artikel 2 Taakomschrijving

 • 1.

  De marktcommissie heeft ten doel het college te adviseren over zaken betreffende de markten in Purmerend.

 • 2.

  In ieder geval vraagt het college, alvorens ter zake een beslissing te nemen of een voorstel te doen, advies aan de marktcommissie over:

  • a.

   de instelling, wijziging of opheffing van een warenmarkt;

  • b.

   de vaststelling, wijziging of intrekking van de Marktverordening en de daaruit voortvloeiende nadere regels, alsmede de Verordening Marktgelden;

  • c.

   de toewijzing van standplaatsen, voor zover het gaat om de algemene aspecten daarvan.

 • 3.

  De marktcommissie is bevoegd het college op eigen initiatief advies te geven en voorstellen te doen, die zij in het belang van de markten nodig acht.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De marktcommissie bestaat uit de volgende zes leden:

  • a.

   vier vertegenwoordigers van de op de warenmarkten een vaste standplaats hebbende marktkooplieden, gekozen door de vaste standplaatshouders;

  • b.

   een afgevaardigde van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, afdeling Noord-Holland Noord;

  • c.

   de marktmeester.

 • 2.

  Het in het eerste lid onder c genoemde lid, is voorzitter van de marktcommissie. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een nader door het college aan te wijzen persoon.

Artikel 4 Zittingsduur en vervanging

 • 1.

  De leden van de marktcommissie als genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a en b, worden telkens voor vier jaren benoemd door het college. Een afgetreden lid kan  opnieuw worden benoemd.

 • 2.

  a. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

  b. Indien een lid is benoemd wegens het bezit van een bepaalde hoedanigheid, eindigt zijn lidmaatschap door het verlies van die hoedanigheid.

  c. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 3.

  Degene die benoemd wordt ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens naam hij is benoemd, had moeten aftreden.

Artikel 5 Openbaarheid vergaderingen

 • 1.

  Vergaderingen van de marktcommissie zijn openbaar.

 • 2.

  De commissie vergadert in beslotenheid op voorstel van de voorzitter of één van de  aanwezige leden als en zolang de meerderheid van de aanwezige leden daarmee instemt.

 • 3.

  Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met het besloten  karakter van de vergadering.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De marktcommissie vergadert tenminste vier keer per kalenderjaar.

 • 2.

  De commissie vergadert tevens indien tenminste drie leden dit noodzakelijk achten. Deze vergadering vindt plaats binnen twee weken na ontvangst van het verzoek.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt plaats, datum en uur van de vergadering en roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

 • 4.

  De voorzitter zorgt dat van openbare commissievergaderingen - tegelijk met de oproeping - plaats, datum en uur van de vergadering ter openbare kennis worden gebracht met vermelding van de zaken waarvoor de vergadering is belegd.

Artikel 7 Quorum

 • 1.

  De marktcommissie mag niet vergaderen als niet tenminste vier leden, waaronder de (plaatsvervangend) voorzitter, aanwezig zijn.

 • 2.

  Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat tenminste 24 uur na het bezorgen van de nieuwe oproep is gelegen.

 • 3.

  De commissieleden zijn verplicht om bij verhindering een vergadering bij te wonen, de voorzitter daarvan in kennis te stellen.

Artikel 8 Aanwezigheid derden

 • 1.

  De marktcommissie is bevoegd gemeenteambtenaren en andere personen uit te nodigen om de vergaderingen bij te wonen voor het verstrekken van inlichtingen in zaken die voor de markt van belang zijn.

 • 2.

  Indien het in het eerste lid bepaalde kosten met zich meebrengt, is vooraf toestemming vereist van het college.

Artikel 9 Uitbrengen adviezen

 • 1.

  De voorzitter is belast met het namens de marktcommissie aan het college uitbrengen van adviezen en voorstellen.

 • 2.

  Indien bij een uit te brengen advies de meningen verdeeld zijn, worden die verschillende meningen aan het college kenbaar gemaakt.

Artikel 10 Secretariaat

 • 1.

  Het college benoemt een ambtelijk secretaris die de marktcommissie bijstaat in haar werkzaamheden en een adviserende stem in de vergaderingen heeft.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris notuleert tijdens de vergaderingen en draagt er zorg voor dat de in de eerstvolgende vergadering vastgestelde notulen door de voorzitter en hemzelf worden ondertekend en vervolgens ter kennisname worden toegezonden aan het college en aan alle personen die tijdens de vergadering aanwezig waren.

 • 3.

  De ambtelijk secretaris houdt een overzicht bij van de door de commissie  uitgebrachte adviezen en brengt deze ter kennis van de commissieleden.

 • 4.

  De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat beslissingen van het college inzake marktaangelegenheden ter kennis van de commissieleden worden gebracht.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 • 2.

  Op de in het eerste lid genoemde datum wordt ingetrokken de Verordening, regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste commissie van Advies en Bijstand voor het Marktwezen.

Artikel 12 Aanhalingstitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement marktcommissie Purmerend 2011.

Purmerend, 15 februari 2011

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris, M.J.H. Smulders

de burgemeester, D. Bijl