Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Regeling functioneringsgesprekken 1990

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling functioneringsgesprekken 1990
CiteertitelRegeling functioneringsgesprekken 1990
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOverig - Personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen Ambtenarenreglement

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-199631-12-2019art. 1

27-06-1996

geen

96-5390

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling functioneringsgesprekken 1990

Burgemeester en wethouders van Purmerend;

 

gelet op de artikelen C 1 lid 2 en F 16 van het Algemeen Ambtenarenreglement;

 

gehoord de commissie voor georganiseerd overleg en de commissie personeel en organisatie;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende

Regeling functioneringsgesprekken 1990

Artikel 1

Definities

 

Dit reglement verstaat onder:

 

medewerker: de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de werknemer, die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst.

 

manager: de direct leidinggevende die bevoegd is namens B&W te besluiten: voor de medewerker; de teammanager, voor de teammanager; de afdelingsmanager, voor de afdelingsmanage; de directeur, voor de directeur; de algemeen directeur, voor de algemeen directeur/gemeentesecretaris; het college van B&W;

 

functioneringsgesprek: het gesprek tussen medewerker en de manager, waarin wordt getracht om inzicht te verkrijgen in het huidig functioneren van de medewerker in relatie tot de opgedragen taken, het samenwerkingsverband en de persoonlijke eigenschappen en (evt. te ontwikkelen) mogelijkheden.

Artikel 2

Doel functioneringsgesprek

 

Het bespreken van het functioneren van de medewerker in zijn huidige functie en werksituatie om te komen tot concrete afspraken over onder meer (de kwaliteit van) het werk en het werken, met name gerelateerd aan het te leveren product, alsmede over de (on)mogelijkheden van de benutting van de mogelijkheden van de medewerker in diens functie.

Artikel 3

Het functioneringsgesprek wordt ten minste eenmaal per jaar gehouden.

Artikel 4
 • 1.

  De manager stelt de medewerker minimaal twee weken van te voren op de hoogte van de datum, waarop het functioneringsgesprek gehouden wordt.

 • 2.

  In het functioneringsgesprek komen minimaal de hiervoor in artikel 2 genoemde onderwerpen aan de orde.

 • 3.

  De afspraken worden door de manager vastgelegd op het functioneringsgesprekformulier. Dit formulier wordt ondertekend door de manager en de medewerker.

 • 4.

  De medewerker ontvangt een afschrift van het ingevulde en ondertekende functioneringsformulier.

Artikel 5

De originele formulieren worden beheerd door de manager.

Deze manager draagt tevens zorg voor de bewaking van de voortgang van de functioneringsgesprekken.

 

De originele functioneringsgesprekformulieren blijven gedurende een periode van vier jaar bewaard.

Vernietiging vindt plaats met medeweten van de medewerker, hetgeen blijkt uit een op het nieuwe formulier geplaatste aantekening.

Vernietiging van originelen is een aangelegenheid van alle betrokkenen. Dit wordt tot uitdrukking gebracht door middel van een aantekening op het nieuwste formulier.

Artikel 6

Desgevraagd kan de medewerker een afschrift van het functioneringsgesprekformulier laten opnemen in zijn/haar personeelsdossier.

Artikel 7

De algemeen directeur kan aanvullende maatregelen nemen, in gevallen waarin deze regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1990 en kan worden aangehaald als "Regeling functioneringsgesprekken 1990". (FUNC)

Aldus vastgesteld in onze vergadering van 9 maart 1990.

de secretaris,

F.R. van Lang

de burgemeester,

Th. van Dam