Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Twente

Gemeenschappelijke regeling Regio Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Twente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling Regio Twente
CiteertitelGemeenschappelijke regeling Regio Twente
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Regeling Regio Twente.

De datum inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

De datum en bron bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

01-01-2015

Onbekend.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Regio Twente

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   de regeling: de gemeenschappelijke regeling Regio Twente;

  • b.

   de regio: het rechtspersoonlijkheid bezittend regionaal openbaar lichaam, bedoeld in artikel 2 van de regeling;

  • c.

   een deelnemende gemeente: een aan deze regeling deelnemende gemeente;

  • d.

   Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel;

  • e.

   de Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • f.

   plusregio: een regionaal openbaar lichaam als bedoeld in artikel 104 van de Wet;

  • g.

   (vervallen);

  • h.

   de bevolkingscijfers: de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

 • 2.

  Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enig andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden in die artikelen in plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders, de wethouder en de burgemeester, onderscheidenlijk de regio, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, lid van het dagelijks bestuur en de voorzitter.

HOOFDSTUK 2 HET RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZITTEND REGIONAAL OPENBAAR LICHAAM

Artikel 2
 • 1.

  Er is een regionaal openbaar lichaam dat is genaamd Regio Twente.

 • 2.

  Het regionaal openbaar lichaam is gevestigd te Enschede.

 • 3.

  Het rechtsgebied van de regio omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Artikel 3 Bestuursorganen

Het bestuur van de regio bestaat uit:

 • a.

  het algemeen bestuur;

 • b.

  het dagelijks bestuur;

 • c.

  de voorzitter.

HOOFDSTUK 3 DOELSTELLING, TE BEHARTIGEN BELANGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE REGIO

Artikel 4 Doelstelling en te behartigen belangen

 • 1.

  De regio heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van zijn rechtsgebied.

 • 2.

  In het licht van de in het vorige lid omschreven doelstelling behartigt de regio de volgende belangen:

  • 1.

   jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning;

  • 2.

   volksgezondheid;

  • 3.

   milieu en afvalverwerking;

  • 4.

   ruimtelijke ontwikkeling;

  • 5.

   verkeer en vervoer;

  • 6.

   sociaal-economische ontwikkeling;

  • 7.

   recreatie en toerisme;

  • 8.

   grensoverschrijdende samenwerking;

  • 9.

   arbeidsmarktbeleid;

  • 10.

   (vervallen);

  • 11.

   volkshuisvesting;

  • 12.

   grondbeleid.

Artikel 5 Bevoegdheden van regeling en bestuur

 • 1.

  Met betrekking tot de behartiging van de in artikel 4, lid 2 genoemde belangen behoren aan de regio de volgende bevoegdheden van regeling en bestuur;

  • 1.

   jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning:

   • a.

    uitvoeren en/of uitbesteden van taken waarvan de jeugdwet beoogt dat deze regionaal worden uitgevoerd:

    • 1.

     advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;

    • 2.

     jeugdbescherming en jeugdreclassering;

    • 3.

     jeugdzorgplus;

    • 4.

     residentiële/specialistische jeugdzorg;

    • 5.

     crisisdienst;

   • b.

    overige vrijwillig overeengekomen taken:

    • 1.

     uitvoeren en/of uitbesteden van werving, matchen en uitvoeren pleegzorg;

    • 2.

     inrichten en inhoudelijk faciliteren van een regionaal reflectiepunt;

    • 3.

     inrichten van een advies- en consultatiefunctie;

    • 4.

     inrichten van een backoffice voor taken die regionaal worden uitgevoerd of ingekocht en uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden daarin;

  • 2.

   volksgezondheid:

   • a.

    de instelling en instandhouding van een gezondheidsdienst als bedoeld in de artikel 14, lid 1 van de Wet publieke gezondheid ter uitvoering van de in deze wet in de artikelen 2, 5, 6 en 15 aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen taken, zulks met inachtneming van de daarover in het Besluit publieke gezondheid gegeven nadere regels;

   • b.

    de in de Wet publieke gezondheid in de artikelen 16, 18, 27, 28 en 29 aan gemeentelijke gezondheidsdienst toegekende taken en bevoegdheden, zulks met inachtneming van de daarover in het Besluit publieke gezondheid gegeven nadere regels;

   • c.

    de bevoegdheden voortvloeiende uit de artikel 15 van de Wet ambulancevervoer;

   • d.

    de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging;

  • 3.

   milieu en afvalverwerking:

   • a.

    de uitvoering van coördinerende werkzaamheden en taken op milieugebied, niet zijnde milieuhandhaving, een en ander door het algemeen bestuur bij verordening uit te werken;

   • b.

    (vervallen);

   • c.

    de verwijdering van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer, een en ander overeenkomstig de bij provinciale milieuverordening te stellen regels, alsmede de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.44 van de Wet milieubeheer voor zover dit in het belang is van een doelmatige verwijdering in Nederland;

   • d.

    de inzameling van (afzonderlijke bestanddelen van) huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.13 van de Wet milieubeheer en bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in artikel 10.21 van de Wet milieubeheer voor zover dit door één of meer deelnemende gemeente(n) wordt opgedragen, alsmede het zorgdragen voor de verwijdering daarvan voor zover dit niet reeds voortvloeit uit de onder sub c vermelde bevoegdheid;

   • e.

    het stimuleren, coördineren en uitvoeren van activiteiten gericht op preventie en

    hergebruik van afvalstoffen;

   • f.

    het deelnemen in en het vertegenwoordigen van de deelnemende gemeenten in

    overkoepelende (branche)organisaties;

   • g.

    de nazorg van gesloten afvalbergingsterreinen;

   • h.

    de voorlichting over afvalverwerking voortvloeiende uit de onder sub b tot en met sub f vermelde bevoegdheden, alsmede dienstverlening aan de deelnemende gemeenten op het gebied van voorlichting over afvalinzameling en afvalverwijdering;

   • i.

    (vervallen);

   • j.

    (vervallen);

   • k.

    de bij of krachtens de Wet milieubeheer aan een plusregio toegekende taken en/of bevoegdheden;

   • l.

    de bij of krachtens de Wet bodembescherming aan een plusregio toegekende taken en of bevoegdheden;

  • 4.

   ruimtelijke ontwikkeling:

   de bij of krachtens de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet aan een plusregio toegekende taken en/of bevoegdheden;

  • 5.

   verkeer en vervoer:

   de bij of krachtens de Wet personenvervoer 2000, Planwet verkeer en vervoer, Tracéwet, Wet bereikbaarheid en mobiliteit, Wet infrastructuurfonds, Wet van 24 april 1991 en Wet BDU verkeer en vervoer aan een plusregio toegekende taken en/of bevoegdheden;

  • 6.

   sociaal-economische ontwikkeling:

   de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 118 van de Wet;

  • 7.

   recreatie en toerisme:

   • a.

    het stimuleren en coördineren van de toeristische productontwikkeling in Twente;

   • b.

    de instandhouding en verbetering van natuur- en landschapsschoon;

   • c.

    de bevordering van totstandkoming en instandhouding van de publieke toeristisch / recreatieve infrastructuur in Twente;

   • d.

    de aanleg, het onderhoud en het beheer van publieke toeristisch / recreatieve

    voorzieningen die hetzij op zichzelf, hetzij in routeverband, hetzij door opname in

    arrangementen, een bovenlokaal karakter hebben;

   • e.

    de advisering over toeristisch / recreatieve plannen, beleidsvoornemens en

    beleidsmaatregelen;

   • f.

    het verlenen van medewerking, onder andere door subsidiëring, bij de uitvoering van werken en / of activiteiten door een deelnemende gemeente en/of een derde;

   • g.

    de bevordering van overleg tussen overheid en toeristische organisaties en bedrijven.

  • 8.

   grensoverschrijdende samenwerking:

   • a.

    de regeling van de Twentse afvaardiging naar de Euregio-organen;

   • b.

    de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepalingen van de Twentse

    afvaardiging in de Euregio-organen;

   • c.

    de goedkeuring van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van Euregio;

   • d.

    het voor rekening van Euregio in dienst nemen van personeel dat werkzaamheden verricht ten behoeve van deze organisatie, een en ander overeenkomstig de op het personeel van de Regio van toepassing zijnde rechtspositie.

  • 9.

   arbeidsmarktbeleid:

   deelname in regionaal arbeidsmarktplatform Twente.

  • 10.

   (vervallen).

  • 11.

   volkshuisvesting:

   de bij of krachtens de Huisvestingswet en Woningwet aan een plusregio toegekende taken en bevoegdheden;

  • 12.

   grondbeleid:

   de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 119 van de Wet;

  • 13.

   bevordering van belangen: de bevoegdheid tot het voeren van overleg over gemeenschappelijke aangelegenheden al dan niet op verzoek van de gemeenten, waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten. Deze gemeenschappelijke aangelegenheden betreffen onder meer de in artikel 4, lid 2 genoemde belangen.

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1, sub 2c leidt uitzondering voor de gemeente Haaksbergen voor wat betreft ambulancevervoer;

 • 3.

  Ten behoeve van de in lid 1 genoemde bevoegdheden komen, voor zover het gaat omgemeentelijke bevoegdheden, aan de organen van de regio de bevoegdheden toe van de besturen van de deelnemende gemeenten. Het bepaalde in lid 2 en in artikel 53, lid 1, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen

 • 1.

  De regio is bevoegd tot het aangaan van geldleningen en van rekening-courantovereenkomsten, het uitlenen van gelden, het waarborgen van geldelijke verplichtingen, door anderen aan te gaan.

 • 2.

  De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de op grond van het bepaalde in het vorige lid opgenomen en op te nemen gelden en verstrekte waarborgen, zulks op basis van de voor de betreffende taakuitoefening geldende financiële verdeelsleutel.

Artikel 7 Dienstverlening

 • 1.

  De regio is bevoegd tot het verrichten van diensten voor één of meer deelnemende gemeenten, indien deze daarom verzoeken en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt.

 • 2.

  Een besluit tot dienstverlening wordt genomen door het algemeen bestuur en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden, waaronder tot de gevraagde dienstverlening wordt overgegaan.

 • 3.

  Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis van de deelnemende gemeenten gebracht.

Artikel 7a Deelneming

De regio is bevoegd tot het aangaan van en deelnemen in een gemeenschappelijke regeling waarbij geen openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan wordt ingesteld.

HOOFDSTUK 4 VERPLICHTINGEN VAN DE BESTUREN DER DEELNEMENDE GEMEENTEN

Artikel 8
 • 1.

  De bestuursorganen der deelnemende gemeenten zijn gehouden aan de overeenkomstige bestuursorganen van de regio kennis te geven van de bij hen in voorbereiding zijnde plannen en of maatregelen op een gebied als bedoeld in artikel 4 voorzover ten aanzien van die maatregelen redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat zij voor de regio van belang zijn.

 • 2.

  De bestuursorganen der deelnemende gemeenten kunnen bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving het gevoelen vragen van het betrokken orgaan van de regio. Ook ongevraagd kunnen de organen van de regio hun zienswijze aan het betrokken gemeentebestuur kenbaar maken omtrent plannen en of maatregelen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  De organen der deelnemende gemeenten zullen de vaststelling c.q. de uitvoering van een plan en / of maatregel als bedoeld in het eerste lid, opschorten gedurende drie weken na de dag van verzending der in het eerste lid bedoelde kennisgeving. Hiervan kan in spoedeisende gevallen worden afgeweken, mits van het voornemen daartoe bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving mededeling wordt gedaan.

HOOFDSTUK 5 HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 9 Samenstelling

 • 1.

  Elke deelnemende gemeente heeft in het algemeen bestuur twee leden, waarvan één uit het college van burgemeester en wethouders en één uit de leden van de raad.

  De burgemeester van Enschede is toegevoegd lid van het algemeen bestuur en behoort voor wat betreft Enschede niet tot de twee hiervoor bedoelde leden.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur, niet zijnde een lid van het dagelijks bestuur, kan bij afwezigheid worden vervangen door een daartoe aangewezen plaatsvervangend lid. Op deze

  plaatsvervangende leden zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Het plaatsvervangend lid vervangt alleen in het algemeen bestuur.

 • 4.

  (vervallen)

 • 5.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege het bestuur van de regio of van een deelnemende gemeente aangesteld of daaraan ondergeschikt, met uitzondering van onderwijzend personeel en vrijwilligers die niet bij wijze van beroep hulpdiensten voor de regio verrichten. Met ambtenaar worden voor detoepassing van dit artikel gelijkgesteld zij, die op arbeidscontract naar burgerlijk recht werkzaam zijn.

Artikel 10 Aanwijzing

 • 1.

  De raad van een deelnemende gemeente beslist in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van nieuwe leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur. Aftredende (plaatsvervangende) leden kunnen opnieuw als (plaatsvervangend) lid worden aangewezen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 13 van de Wet eindigt het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het algemeen bestuur op de dag aangegeven in artikel C4, lid 2 van de Kieswet.

  Aftredende leden die opnieuw als gemeenteraadsleden zijn benoemd of nog fungeren als voorzitter van de gemeenteraad of wethouder, blijven hun functie waarnemen tot het tijdstip waarop het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling bijeenkomt.

 • 3.

  De voorziening in een tussentijdse vacature geschiedt binnen tien weken. Van elke aanwijzing tot (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur geeft het betrokken college van burgemeester en wethouders binnen acht dagen kennis aan het algemeen bestuur.

 • 4.

  Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt eveneens op het moment van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van de gemeente die het (plaatsvervangend) lid vertegenwoordigt.

Artikel 11 Stemrecht

 • 1.
  • 1.

   Een lid van het algemeen bestuur beschikt over het aantal stemmen dat wordt bepaald door het aantal inwoners van zijn gemeente bij aanvang van het kalenderjaar waarin de stemming plaatsvindt, welk inwoneraantal wordt gedeeld door het aantal leden dat de betreffende gemeente in het algemeen bestuur heeft.

  • 2.

   In afwijking van het onder 1 bepaalde hebben de voorzitter en andere leden van het dagelijks bestuur in het algemeen bestuur één stem en komende de overige stemmen van de gemeente waaruit betrokkene afkomstig is toe aan het andere lid respectievelijk de andere leden in het algemeen bestuur.

  • 3.

   Indien een lid van het algemeen bestuur, niet zijnde de voorzitter of ander lid van het dagelijks bestuur, afwezig is worden de stemmen toegewezen aan het andere lid.

 • 2.

  De stemprocedure wordt bepaald in het reglement van orde.

Artikel 12 Vergoedingen

De leden van het algemeen bestuur genieten, voor zover het algemeen bestuur dit bepaalt, een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten.

Artikel 13 Reglement van orde

Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.

HOOFDSTUK 6 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 14 Samenstelling

 • 1.

  Het dagelijks bestuur, inclusief de voorzitter, bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien leden.

 • 2.

  Het algemeen bestuur wijst in de eerste vergadering van elke zittingsperiode de voorzitter en andere leden van het dagelijks bestuur aan.

 • 3.

  Met betrekking tot de leden van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 40 en 41 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15
 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 2 van de Wet treden de leden van het dagelijks bestuur af op de dag waarop de zittingsperiode van de leden van het algemeen bestuur eindigt. Zij zijn terstond herkiesbaar.

  De aftredende leden die opnieuw als gemeenteraadslid zijn benoemd of nog fungeren als voorzitter van de gemeenteraad of wethouder, blijven hun functie waarnemen tot het tijdstip waarop het algemeen bestuur uit zijn midden een nieuw dagelijks bestuur heeft aangewezen.

 • 2.

  Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, kiest het algemeen bestuur een nieuw lid.

  Gaat het openvallen van een plaats in het dagelijks bestuur gepaard met het openvallen van een plaats in het algemeen bestuur, dan zal het algemeen bestuur het kiezen van een nieuw lid van het dagelijks bestuur uitstellen totdat de opengevallen plaats in het algemeen bestuur wederom zal zijn bezet. Dit uitstel zal niet meer dan drie maanden mogen belopen.

Artikel 16 Werkwijze

 • 1.

  Op de vergaderingen van het dagelijks bestuur is het bepaalde in de artikelen 52 tot en met 60 van de Gemeentewet van toepassing.

 • 2.

  Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.

 • 3.

  In de eerste vergadering van elke zittingsperiode regelt het dagelijks bestuur onderling de werkzaamheden.

 • 4.

  De leden van het dagelijks bestuur genieten, voor zover het algemeen bestuur dit bepaalt, een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten.

Artikel 17

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de regio.

Hiertoe behoort in elk geval:

 • a.

  het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

 • b.

  het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur;

 • c.

  het beheer van activa en passiva van de regio;

 • d.

  de zorg, voor zover die niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding;

 • e.

  het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

 • f.

  het houden van een gedurig toezicht op al wat de regio aangaat.

 • g.

  het beheren en onderhouden van de gebouwen, werken en inrichtingen welke de regio bezit of op enigerlei wijze onder zich heeft;

 • h.

  het vaststellen van de plannen en voorwaarden van aanbesteding van werken en leverantiën ten behoeve van de regio.

Artikel 18

Het dagelijks bestuur oefent, indien en voorzover het algemeen bestuur daartoe besluit en naar de door deze te stellen regelen, de aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit, met uitzondering van:

 • a.

  het vaststellen, dan wel wijzigen van de begroting;

 • b.

  het vaststellen van de rekening;

 • c.

  het vaststellen van belastingverordeningen overeenkomstig artikel 40.

HOOFDSTUK 7 DE VOORZITTER

Artikel 19
 • 1.

  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de burgemeester van Enschede aan als voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

Artikel 20 Bevoegdheden

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken.

 • 2.

  Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.

  Artikel 75, tweede lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De voorzitter vertegenwoordigt de regio in en buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemende gemeente die partij is in een geding, waarbij de regio betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dat college deze bevoegdheid uit. Hij die bevoegd is de regio in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde toevertrouwen.

HOOFDSTUK 8 INFORMATIE- EN VERANTWOORDINGSPLICHT EN ONTSLAGRECHT

Binnen de Regio Twente

Artikel 21
 • 1.

  De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

 • 2.

  De leden van het dagelijks bestuur geven, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is. Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur dan wel een of meer leden daarvan hierom verzoeken, alle gevraagde inlichtingen, een en ander voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar belang.

 • 3.

  Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur als zodanig ontslag verlenen indien deze het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

 • 4.

  Op het ontslag is artikel 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing .

Artikel 22

Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Tussen regio en deelnemende gemeenten
Artikel 23

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door hen gevoerd en te voeren bestuur nodig is.

Artikel 24
 • 1.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raad van een deelnemende gemeente de door één of meer leden overeenkomstig het reglement van orde van die raad verlangde inlichtingen, een en ander voor zover zulks niet in strijd is met het openbaar belang.

 • 2.

  Een verzoek om inlichtingen kan schriftelijk of mondeling worden ingediend bij het desbetreffende bestuursorgaan.

 • 3.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter verstrekt de gevraagde inlichtingen binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Tussen lid van het algemeen bestuur en gemeenteraad
Artikel 25
 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur voorziet de gemeenteraad die hem als lid heeft aangewezen van alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het lid in het algemeen bestuur gevoerde en te voeren bestuur noodzakelijk is.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders verleent daartoe de nodige medewerking door onder meer tijdig de agenda’s van openbare vergaderingen van het algemeen bestuur, waarvan het lid deel uitmaakt, ter inzage te leggen voor de gemeenteraad.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur geeft de gemeenteraad, die hem als lid heeft aangewezen, de door één of meer leden, overeenkomstig het reglement van orde van die raad, verlangde

  inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 26
 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur is aan de gemeenteraad, die hem als lid heeft aangewezen, verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde bestuur.

 • 2.

  Een raadslid heeft het recht de gemeenteraad te verzoeken om een door die raad aangewezen lid van het algemeen bestuur te interpelleren of vragen te stellen tijdens een raadsvergadering.

 • 3.

  De interpellatie of vragenstelling als bedoeld in lid 2 vindt plaats op de wijze, geregeld in het reglement van orde voor de vergaderingen van de desbetreffende gemeenteraad.

Artikel 27
 • 1.

  De gemeenteraad kan een door hem aangewezen (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur ontslag verlenen indien deze het vertrouwen van de gemeenteraad niet meer bezit.

 • 2.

  Op het ontslag is artikel 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing..

HOOFDSTUK 9 Commissies

Artikel 28 Instelling

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan commissies van advies instellen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur is bevoegd commissies in de zin van artikel 25, lid 1 en 112, lid 1 van de Wet in te stellen.

 • 3.

  Het voorzitterschap van de commissies, bedoeld in lid 1 en 2 berust bij leden van het dagelijks bestuur. In afwijking hiervan kan het voorzitterschap van een commissie als bedoeld in artikel 112, lid 1 van de Wet berusten bij een door het algemeen bestuur aan te wijzen lid van de commissie.

 • 4.

  De leden van de commissies bedoeld in lid 1 en 2 genieten, voor zover het algemeen bestuur dit bepaalt, een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten.

Artikel 29 Openbaarheid commissies

De vergaderingen van de commissies als bedoeld in artikel 28 zijn openbaar, behoudens de mogelijkheid tot het vergaderen achter gesloten deuren, een en ander volgens nader door het algemeen bestuur vast te stellen regelen.

HOOFDSTUK 10 Personeel en Organisatie

Artikel 30 De secretaris

 • 1.

  Het algemeen bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris. Voor een benoeming wordt door het dagelijks bestuur een aanbeveling van één persoon gedaan. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen tot schorsing overgaan. Het dagelijks bestuur doet daarvan terstond mededeling aan het algemeen bestuur. De schorsing vervalt, wanneer het algemeen bestuur haar niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.

 • 3.

  Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de secretaris.

 • 4.

  Alle stukken uitgaande van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden door de secretaris mede ondertekend. Het vorenstaande is niet van toepassing indien de ondertekening van stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan ingevolge artikel 75, lid 2 van de Gemeentewet, aan de secretaris of een andere ambtenaar van de regio is opgedragen.

 • 5.

  Op de secretaris is van overeenkomstige toepassing het bepaalde in artikel 15, leden 1 en 2 van de Gemeentewet.

Artikel 31

(Vervallen).

Artikel 32

De overige ambtenaren, alsmede het personeel werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.

Rechtspositie

Artikel 33

Het algemeen bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie van de ambtenaren en van het personeel werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

HOOFDSTUK 11 VERORDENINGEN VAN DE REGIO

Artikel 34
 • 1.

  Het algemeen bestuur is bevoegd binnen het kader van de regeling al dan niet door strafbepaling en bestuursdwang te handhaven verordeningen vast te stellen.

 • 2.

  Op deze verordeningen is het bepaalde in de artikelen 139 tot en met 145 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 12 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 35 Algemeen

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de organisatie van de administratie en van het beheer van vermogenswaarden. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.

 • 2.

  Ten aanzien van de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden zijn de artikelen 213, 214 en 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De kosten van de regio, voor zover daarin niet op andere wijze wordt voorzien, komen ten laste van de deelnemende gemeenten, naar verhouding van de bevolkingscijfers, op 1 januari van het jaar waarop ze betrekking hebben, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, lid 2.

Artikel 36 Begroting

 • 1.

  Met de opstelling van de ontwerp-begroting, bedoeld in artikel 35 van de Wet, is het dagelijks bestuur belast. De ramingen in de ontwerp-begroting worden toegelicht.

 • 2.

  Voorafgaande aan de opstelling van de ontwerp-begroting vindt in een daartoe door het dagelijks bestuur te beleggen bijeenkomst overleg plaats met vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten over de bij die opstelling te hanteren uitgangspunten.

 • 3.

  Als begrotingswijzigingen, waarop het bepaalde in de laatste zin van artikel 35, lid 5, van de Wet van toepassing is, worden aangewezen die, welke niet leiden tot een verhoging van de

  deelbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Artikel 37
 • 1.

  In de begroting wordt aangegeven de naar raming door elke deelnemende gemeente voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage.

 • 2.

  De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 16 januari en voor 16 juli, telkens de helft van de in het vorige lid bedoelde bijdrage.

 • 3.

  De deelnemende gemeenten nemen de in de begroting geraamde bedragen voor hun gemeente op in de gemeentebegroting.

 • 4.

  Voorzover de vastgestelde begroting afwijkt van het aan hen toegezonden ontwerp, wordt de begroting ter kennisneming gezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 38 Rekening

 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt de rekening waarin opgenomen een verslag van werkzaamheden over het afgelopen jaar – na toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door de overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet aangewezen deskundige, met alle bijbehorende bescheiden ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.

 • 2.

  Op de rekening is het bepaalde in artikel 198, leden 2 tot en met 4 en de artikelen 199 tot en met 202 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur zendt een afschrift van deze rekening aan de raden der deelnemende gemeenten.

Artikel 39
 • 1.

  In de rekening wordt het door elk der deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.

 • 2.

  Verrekening van het verschil tussen de op grond van artikel 37, lid 1, verschuldigde bijdrage en het werkelijk verschuldigde vindt plaats terstond na de vaststelling van de rekening.

HOOFDSTUK 13 BELASTINGEN

Artikel 40
 • 1.

  Het algemeen bestuur is bij verordening bevoegd tot het heffen van rechten als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet en rechten waarvan de heffing krachtens bijzondere wetten geschiedt.

 • 2.

  Op verordeningen als bedoeld in het eerste lid is het bepaalde in artikel 34, lid 2, van deze regeling van toepassing.

HOOFDSTUK 14 ARCHIEF

Artikel 41
 • 1.

  Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor archiefbescheiden en het toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van de regio en zijn organen overeenkomstig een door het algemeen bestuur met inachtneming van artikel 30, lid 1 van de Archiefwet 1995 vast te stellen verordening.

 • 2.

  Voor de bewaring van de op grond van de artikelen 12, lid 1 en 13, lid 1 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden wijst het dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats aan.

 • 3.

  De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden als bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de door het dagelijks bestuur nader vast te stellen regelen.

HOOFDSTUK 15 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, OPHEFFING

Artikel 42
 • 1.

  Toetreding door andere gemeenten kan plaatsvinden wanneer het algemeen bestuur daarin bewilligt.

 • 2.

  In een besluit van het algemeen bestuur als bedoeld in het vorige lid, kan de toetreding afhankelijk worden gesteld van de voldoening aan bepaalde voorwaarden door de betrokken gemeenten.

 • 3.

  De toetreding gaat, na goedkeuring van Gedeputeerde Staten, in op de eerste dag van de maand volgende op die waarin van Gedeputeerde Staten bericht is ontvangen over de opname in het provinciaal register als bedoeld in artikel 27 van de wet, tenzij het besluit een latere datum van ingang heeft.

 • 4.

  De raad van de toegetreden gemeente doet zo spoedig mogelijk de nodige benoemingen overeenkomstig de artikel 9 en volgende.

Artikel 43
 • 1.

  Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending aan het algemeen bestuur van een daartoe strekkend besluit van de bestuursorganen van die gemeente.

 • 2.

  De uittreding kan, behoudens door het algemeen bestuur toe te stane afwijking, slechtsplaatsvinden tegen 1 januari, doch niet eerder dan tegen 1 januari van het tweede jaar volgende op dat waarin het in het eerste lid bedoelde besluit de vereiste goedkeuring heeft verkregen en de uittreding is ingeschreven in het provinciaal register, als bedoeld in artikel 27 van de Wet.

 • 3.

  Het algemeen bestuur regelt, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de gevolgen van de uittreding.

Artikel 44
 • 1.

  Deze regeling kan worden gewijzigd bij daartoe strekkende besluiten van de gemeenteraden van tweederde van de deelnemende gemeente omvattende ten minste tweederde van het aantal inwoners, gebaseerd op de bevolkingscijfers, van de aan de regio deelnemende gemeenten, op 1 januari van dat jaar.

 • 2.

  In geval van wijzigingen, bedoeld in het eerste lid, dienen – voor zover bij de wijziging wettelijke bevoegdheden van het college van burgemeesters en wethouders respectievelijk de burgemeester zijn betrokken – de besluiten ook door tweederde van het aantal colleges van burgemeester en wethouders respectievelijk burgemeesters van de deelnemende gemeentenomvattende ten minste tweederde van het aantal inwoners, gebaseerd op de bevolkingscijfers, van de aan de regio deelnemende gemeenten, te worden genomen.

 • 3.

  Indien het algemeen bestuur wijzigingen in de regeling wenselijk acht, doet het een daartoestrekkend voorstel aan de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

 • 4.

  Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is niet van toepassing op een wijziging van de regeling die uitsluitend betrekking heeft op aanpassingen aan veranderde wettelijke bepalingen.Tot dergelijke wijzigingen kan worden besloten door middel van een besluit van het algemeen bestuur.

Artikel 45
 • 1.

  De regeling wordt opgeheven wanneer de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van tweederde van de deelnemende gemeenten, omvattende ten minste tweederde van het aantal inwoners, gebaseerd op de bevolkingscijfers, van de aan de regio deelnemende gemeenten, op 1 januari van dat jaar daartoe besluiten.

 • 2.

  Een besluit als bedoeld in het eerste lid, kan niet eerder worden genomen dan nadat het algemeen bestuur daarover zijn mening kenbaar heeft gemaakt.

 • 3.

  De opheffing gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die waarin van Gedeputeerde Staten bericht is ontvangen over schrapping uit het provinciaal register als bedoeld in artikel 27 van de Wet, tenzij het besluit een latere datum van ingang heeft.

 • 4.

  In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het daarvoor de nodige regelen vast. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.

 • 5.

  Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld.

 • 6.

  Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de financiële gevolgen van de beëindiging. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.

 • 7.

  Zonodig blijven de organen van de regio ook na het tijdstip van de opheffing in functie, totdat de liquidatie is beëindigd.

Artikel 46

De besturen van de deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de verwerking in het gemeentelijk register als bedoeld in artikel 27 van de Wet zal plaatsvinden binnen 14 dagen na bericht van goedkeuring van de wijzigingen die voortvloeien uit de artikelen 42, 43, 44 en 45.

HOOFDSTUK 16 GESCHILLEN EN KLACHTRECHT

Artikel 47
 • 1.

  Voordat over een geschil, als bedoeld in artikel 28 van de Wet, de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het algemeen bestuur het geschil ter advies voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.

 • 2.

  De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies aan het algemeen bestuur uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.

Artikel 48

Tot behandeling van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht is bevoegd de Stichting De Overijsselse Ombudsman voor zover één van de deelnemende gemeenten eveneens deze stichting als ombudsman heeft aangewezen.

HOOFDSTUK 17 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 49

(Vervallen).

Artikel 50
 • 1.

  Burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten dragen zorg voor de verwerking van deze regeling in het gemeentelijk register als bedoeld in artikel 27 van de Wet.

 • 2.

  De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met uitzondering van:

  • a.

   de taak grensoverschrijdende samenwerking die wordt aangegaan tot de dag waarop een grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling voor Euregio in werking treedt op basis van de overeenkomst van 23 mei 1991 tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Nedersaksen en het Land Noordrijn-Westfalen;

  • b.

   (vervallen)

Artikel 51

(Vervallen).

Artikel 52
 • 1.

  De verordeningen vastgesteld door de besturen van de in de aanhef vermelde samenwerkings- verbanden blijven van kracht totdat deze worden gewijzigd en/of ingetrokken met toepassing van deze regeling.

 • 2.

  De regio neemt de rechten en verplichtingen van de in de aanhef vermelde samenwerkingsver- banden over, een en ander – voor zover van toepassing – overeenkomstig het liquidatieplan c.q. het document financiële structuur van het betreffende samenwerkingsverband.

Artikel 53
 • 1.

  Zolang een deelnemende gemeente voor de behartiging van één of meer van de in artikel 4 genoemde belangen nog aangesloten is bij een samenwerkingsverband, niet genoemd in deaanhef, onthoudt het bestuur van de regio zich in die gemeente van uitvoering van taken en bevoegdheden, die ingevolge de betreffende gemeenschappelijke regeling tot het werkterrein van dat samenwerkingsverband behoren. Het betreffende gemeentebestuur verbindt zich maatregelen te nemen, die leiden tot uittreding van de gemeente uit dat samenwerkingsverband.

 • 2.

  Voor deelname aan de behartiging van de belangen binnen de regio is het bepaalde in artikel 42, lid 2, van toepassing.

Artikel 54

Totdat hierin door het algemeen bestuur wijziging wordt aangebracht, worden de kosten verbonden aan de uitvoering van de ingevolge deze regeling aan de regio opgedragen belangen, toegerekend en omgeslagen overeenkomstig het stelsel, dat in de afzonderlijke begrotingen van de in de aanhef vermelde samenwerkingsverbanden terzake is toegepast.

Artikel 55
 • 1.

  De regeling kan worden aangehaald als “Regeling Regio Twente”.

 • 2.

  De onderhavige regeling treedt in werking op 1 mei 1995.

Artikel 56
 • 1.

  De volgende besluiten worden door het algemeen bestuur genomen met tweederde van het aantal ter vergadering aanwezige gemeenten omvattende tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen:

  • a.

   alle besluiten met betrekking tot grondbeleid;

  • b.

   het vaststellen van het regionaal structuurplan;

  • c.

   de instelling van een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 112, lid 1 van de Wet;

 • 2.

  De overige besluiten die betrekking hebben op bevoegdheden van een plusregio worden door het algemeen bestuur genomen met de helft plus één van het aantal ter vergadering aanwezige gemeenten omvattende een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 57

Deelnemende gemeenten aan deze regeling zijn: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.