Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal.
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpuitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-201101-04-2013Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal.

15-02-2011

Reimerswaal Informatie

11.001411
31-03-2011Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal.

15-02-2011

Reimerswaal Informatie

11.001411

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal.

 

Artikel 1  

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

a. verordening:  Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal;

b. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

c. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

d clusterplaats: een plaats waar de burger het inzamelmiddel op de dag van ophalen naar toe brengt.

Artikel 2  

 • 1

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de Zeeuwse Reinigingsdienst gevestigd te Terneuzen.

 • 2

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  a. Zeeuwse Reinigingsdienst gevestigd te Terneuzen voor de inzameling van huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval, klein chemisch afval en kunststof verpakkingen;

  b. SITA Nederland gevestigd te Arnhem voor de inzameling van huishoudelijk- en scheepsafval van vaartuigen in de havens van Yerseke;

  c. Kerken en verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton van huishoudens. De aangewezen inzamelaars zijn vermeld in bijlage 1 van het uitvoeringsbesluit;

  d. Gemeente Reimerswaal voor de inzameling van grote elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, grof tuinafval en grof huishoudelijk afval op afroep en tegen betaling;

  e. Stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen (KICI) voor de inzameling van textiel;

  f. Instellingen met een ontheffing van het college voor de inzameling van textiel;

  g. Zeeuwse Reinigingsdienst gevestigd te Terneuzen voor de inzameling van componenten van huishoudelijk afval bij het brengdepot;

  h. Organisatoren van rommelmarkten met een ontheffing van het college voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

  i. Gemeente Reimerswaal voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie.

Artikel 3  

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

a. groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

b. klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

c. glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

d. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

e. kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

f. textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

g. elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

h. bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

i. verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

j. grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

k. asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

l. grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

m. huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3, eerste lid, van de verordening;

n. gipsafval: gipsafval dat vrijkomt bij verbouwingen van woningen (oude gipsplaten en gipsblokken);

o. metalen en schroot: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

p. puin: puin dat niet vermengd is met resten hout, ijzer of asbest;

q. kleine dode huisdieren: dode dieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenklinieken,

dierenartsenpraktijken of worden aangeboden door reinigingsdiensten;

r. vlakglas: glas dat gebruikt wordt in ramen, deuren en kozijnen;

s. schone grond: grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van

herkomst; of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04). Onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen;

t. frituurolie en –vet: gebruikt frituurolie en –vet.

Artikel 4  

 • 1

  Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  a. voor huishoudelijk rest- en gft-afval van huishoudens:

  - bij laagbouwwoningen: minicontainers, verstrekt door de gemeente Reimerswaal;

  - bij hoogbouwwoningen: de in of nabij percelen geplaatste (ondergrondse) verzamelcontainers overeenkomstig bijlage 2 bij dit uitvoeringsbesluit;

  b. voor klein chemisch afval: de kca-box, verstrekt door de gemeente, welke aangeboden kan worden bij de Chemokar;

  c. voor glas: in wijken geplaatste glascontainers, gesorteerd op kleur;

  e. voor oud papier en karton:

  - voor de huis-aan-huis inzameling in heel de gemeente Reimerswaal een doos of gebonden in een voor één persoon hanteerbaar formaat en gewicht;

  - de containers bij kerken en verenigingen;

  f. voor kunststof verpakkingen: transparante inzamelzakken, bij voorkeur de speciaal daarvoor bestemde;

  g. voor textiel:

  - voor de huis-aan-huis inzameling van textiel: de door de instelling beschikbaar gestelde zakken;

  - in wijken geplaatste textielcontainers

 • 2

  Afvalstoffen genoemd in artikel 3 van de afvalstoffenverordening kunnen zonder specifiek inzamelmiddel worden aangeboden bij het regionale brengdepot, de milieustraat Kruiningen, Stationsweg 8a in Kruiningen.

Artikel 5  

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft-afval:

a. de personen die woonachtig zijn in de gebieden aangewezen in artikel 5, vijfde lid, van de verordening.

Artikel 6  

 • 1

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege in bruikleen verstrekte inzamelmiddelen:

  a. het eigendom en het beheer van de minicontainers die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de Zeeuwse Reinigingsdienst;

  b. het eigendom en het beheer van de kca-boxen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente Reimerswaal;

  c. de inzameldienst is namens de gemeente Reimerswaal bevoegd om de container/kca-box te voorzien van een sticker of chip met daarop gegevens betreffende onder andere een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  d. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij het perceel;

  e. de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente Reimerswaal te wenden:

  - bij verdwijning of vermissing van een inzamelmiddel;

  - indien bij een verhuizing naar een perceel geen door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen;

  - voor het uitzetten van extra inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval;

  - voor het omwisselen van een ander inzamelmiddel met een ander volume.

  f. de gebruiker van een perceel dient zich tot de inzameldienst te wenden indien een kapot of beschadigd inzamelmiddel wordt aangetroffen;

  g. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden of vervangen;

  h. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  i. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat daardoor geen overlast voor of schade aan eigendommen van derden of vervuiling rondom de inzamelvoorziening wordt veroorzaakt;

  j. de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  k. voorgaande en andere regels zijn opgenomen in de van toepassing zijnde “Algemene voorwaarden voor gebruik van minicontainer voor huishoudelijk afval” die in bijlage 3 bij dit uitvoeringsbesluit is opgenomen.

 • 2

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers, zakken en dozen/bundels oud papier en karton dient ordelijk te geschieden door plaatsing van het inzamelmiddel op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  b. in het belang van een doelmatige inzameling van afvalstoffen kan door of namens het college worden bepaald dat, op nader te noemen locaties, het inzamelmiddel al dan niet tijdelijk, op een andere plaats moet worden aangeboden;

  c. de wijze van aanbieden van een minicontainer is afhankelijk van de inzamelmethodiek in de desbetreffende wijk. Wijzigingen met betrekking tot de wijze van aanbieden kunnen worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis blad;

  d. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  e. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  f. het is verboden afvalstoffen naast een inzamelcontainer te plaatsen;

  g. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  h. het gewicht van de hoeveelheid kunststof verpakkingsafval die ter inzameling worden aangeboden in de speciaal daarvoor bestemde transparante zak mag niet zwaarder zijn dan 2 kilogram;

  i. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  j. het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 5 kilogram;

  k. klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het regionale brengdepot van de Zeeuwse Reinigingsdienst, te weten milieustraat Kruiningen aan de Stationsweg 8a te Kruiningen;

  l. het brengdepot van de Zeeuwse Reinigingsdienst in Kruiningen wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  m. bij de afgifte van afvalstoffen op het brengdepot zijn de acceptatievoorwaarden van de Zeeuwse Reinigingsdienst van toepassing;

  n. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op het brengdepot kunnen legitimeren;

  o. de inzameling van grote elektrische en elektronische apparaten, grof bouw- en sloopafval, grof tuinafval en grof huishoudelijk afval vindt op afroep plaats. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de gemeentelijke inzameldienst;

  p. het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  q. grof afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2m3 per keer;

  r. kleinere stukken grof afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden;

  s. voor de huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton geldt dat deze aangeboden dient te worden in een doos of gebonden in een voor één persoon hanteerbaar formaat en gewicht;

  t. voorgaande en andere regels zijn opgenomen in de van toepassing zijnde “Algemene voorwaarden voor gebruik van minicontainer voor huishoudelijk afval” die in bijlage 3 bij dit uitvoeringsbesluit is opgenomen.

 • 3

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grote elektrische en elektronische apparaten, grof bouw- en sloopafval, grof tuinafval en grof huishoudelijk afval zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden, op afroep nadat daartoe een afspraak is gemaakt met de gemeentelijke inzameldienst, ter inzameling aan huis worden aangeboden.

Artikel 7  

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

a. inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag voor:

- buiten bebouwde kom: na 06.00 uur en uiterlijk om 06.30 uur;

- binnen bebouwde kom: na 06.00 uur en uiterlijk om 07.30 uur.

De vastgestelde inzameldagen staan aangegeven op de jaarlijks per huisadres toegezonden afvalkalender en op de gemeentelijke website;

b. inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

c. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag (24.00 uur), van de openbare weg zijn verwijderd;

d. grote elektrische en elektronische apparatuur, grof bouw- en sloopafval, grof tuinafval en grof huishoudelijk afval worden op afroep ingezameld. Deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken en op de wijze zoals in dit uitvoeringsbesluit is bepaald;

e. in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 uur en 20.00 uur worden gebruikt.

f. bewoners die gebruik maken van (ondergrondse) verzamelcontainers staat het vrij om daarvan op elk door hen gewenst tijdstip gebruik te maken, tenzij als gevolg daarvan geluidshinder en/of andere overlast wordt veroorzaakt.

Artikel 8  

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale clusterplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de Zeeuwse Reinigingsdienst namens de gemeente Reimerswaal voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke clusterplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 9  

Niet opgenomen.

Artikel 10  

Niet opgenomen.

Artikel 11  

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

a. in de bebouwde kom mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 06.00 en 20.00 uur;

b. de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

c. de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker, doch uiterlijk op de inzameldag voor 24.00 uur van de openbare weg te zijn verwijderd.

Artikel 12  

Dit uitvoeringsbesluit treedt in op 31 maart 2011. Tegelijk met deze besluiten treedt het gestelde in de bijlagen bij dit besluit in werking.

Artikel 13  

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Reimerswaal.

Inzamelaars oud papier en karton 1  

De inzamelaars van oud papier en karton, als bedoeld in artikel 2, lid 2 sub c van het uitvoeringsbesluit:

 

Inzameling in Hansweert:

Protestantse Gemeente Hansweert-Schore

 

Inzameling in Krabbendijke:

Zending Gereformeerde Gemeente Krabbendijke

Voetbalvereniging Krabbendijke

 

Inzameling in Kruiningen:

Voetbalvereniging Kruiningen

Gereformeerde Gemeenten in Nederland Kruiningen

Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente Kruiningen

 

Inzameling in Rilland:

Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente Riland

Voetbalvereniging Rillandia

 

Inzameling in Waarde:

Plaatselijke Zendingscommissie Waarde

Muziekvereniging Vooruit, Waarde

 

Inzameling in Yerseke:

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Yerseke

Hervormde Deelgemeente Rehoboth Yerseke

Gereformeerde Kerk Yerseke

Zending Gereformeerde Gemeente Yerseke

 

Locaties bovengrondse verzamelcontainers 2  

Locaties bovengrondse verzamelcontainers, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a van het uitvoeringsbesluit.

Kruiningen

 

Uitsluitend bestemd voor gebruikers perceel:

Marconistraat

 

appartementencomplex/hoogbouw

Nobelstraat

 

appartementencomplex/hoogbouw

Duiveneestraat

 

appartementencomplex/hoogbouw

Slotstraat

 

appartementencomplex/hoogbouw

Brouwerijstraat

 

appartementencomplex/hoogbouw

Langeviele

 

appartementencomplex/hoogbouw

Fietspad tussen Henry Dunantstraat / Langeviele

 

appartementencomplex/hoogbouw

 

 

 

Rilland

 

Uitsluitend bestemd voor gebruikers perceel:

Huize de Vliedberg

 

appartementencomplex/hoogbouw

Eversweerdestraat

 

appartementencomplex/hoogbouw

De Blauwe Reiger 10

 

appartementencomplex/hoogbouw

De Blauwe Reiger 17

 

appartementencomplex/hoogbouw

Oostkilhoek 2x

 

appartementencomplex/hoogbouw

 

 

 

Krabbendijke

 

Uitsluitend bestemd voor gebruikers perceel:

 H.A. Fonteinestraat

 

 appartementencomplex/hoogbouw

 Kraaierstraat

 

 appartementencomplex/hoogbouw

 Nieukerckestraat 3

 

 appartementencomplex/hoogbouw

 Nieukerckestraat 41

 

 appartementencomplex/hoogbouw

 Aalbessestraat 16

 

 appartementencomplex/hoogbouw

 Aalbessestraat 38

 

 appartementencomplex/hoogbouw

 Dorpsstraat 79

 

 appartementencomplex/hoogbouw

 

 

 

 Hansweert

 

Uitsluitend bestemd voor gebruikers perceel: 

 Maartenbroersweg / Kloosterstraat

 

 appartementencomplex/hoogbouw

 Maartenbroersweg / Boomdijk

 

 appartementencomplex/hoogbouw

 Eendracht

 

 appartementencomplex/hoogbouw

Veerweg

 

appartementencomplex/hoogbouw

Schoolstraat (Sluisburg)

 

appartementencomplex/hoogbouw

Kerklaan (Sluisburg)

 

appartementencomplex/hoogbouw

 

 

 

Yerseke

 

Uitsluitend bestemd voor gebruikers perceel:

Azalealaan

 

appartementencomplex/hoogbouw

Begonialaan

 

appartementencomplex/hoogbouw

Aakstraat

 

appartementencomplex/hoogbouw

Kakeldans

 

appartementencomplex/hoogbouw

Zeeburg

 

appartementencomplex/hoogbouw

Achter appart.complex Damstraat, ingang Zeeburg

 

appartementencomplex/hoogbouw

De Capellerie

 

appartementencomplex/hoogbouw

Willem Alexanderhaven

 

gebruikers jachthaven

Kettingweg (nabij havenmeesterkantoor)3x

 

gebruikers jachthaven

 

 

 

Waarde

 

Uitsluitend bestemd voor gebruikers perceel:

Prins Willemstraat

 

appartementencomplex/hoogbouw

 

 

 

Algemene voorwaarden gebruik minicontainers 3