Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening VROM Starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening
CiteertitelVerordening VROM Starterslening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200701-06-2018nieuwe regeling

21-08-2007

Reimerswaal Informatie

raadsbesluit 07.011509

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

  b. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente aanhoudt en waaruit, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

  c. VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn.

  d. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

  e. NHG: Nationale Hypotheek Garantie.

  f. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening.

  g. Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

   

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1

  De gemeente Reimerswaal heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a en b bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub c. bedoelde woningen.

 • 2

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Reimerswaal en SVn van toepassing.

Artikel 4  

 • 1

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten, met een maximum van € 35.000,--.

 • 3

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend.

 • 4

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG.

 • 6

  Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het tweede lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5  

 • 1

  Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Starterslening en maakt jaarlijks het benodigde budget over op de Gemeenterekening VROM Starterslening.

 • 2

  VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het jaarlijks vast te stellen budget hiervoor toereikend is.

 • 3

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  a. van in Reimerswaal woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een leeftijd van 18 jaar en maximaal een leeftijd van 30 jaar hebben en die minimaal één jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal één jaar inwonend zijn;

  b. van personen, bedoeld onder a, waarvan het bruto jaarinkomen van het huishouden een bedrag van € 40.000,-- niet te boven gaat;

  c. voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in de gemeente Reimerswaal waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 175.000,--.

 • 2

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het eerste lid, sub b en c genoemde bedragen aan te passen.

 • 3

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt, zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

 • 1

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van een VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen.

 • 2

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

 • 3

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8  

 • 1

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening;

  b. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  c. als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 2

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9  

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 september 2007.

 • 2

  Met de inwerkingtreding van deze Verordening VROM Starterslening wordt de Verordening VROM Starterslening d.d. 30 januari 2007 ingetrokken.

Artikel 11  

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Reimerswaal,

gehouden op 21 augustus 2007.

 

 

 

T. Jansen          A.J. Huisman

griffier                 voorzitter