Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening begraafrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begraafrechten 2013
CiteertitelVerordening begraafrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

20-11-2012

12.027786

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begraafrechten 2013

De raad van de gemeente Reimerswaal;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, nummer 12.027786;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening begraafrechten 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

1. begraafplaats: de begraafplaatsen in Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland, Waarde en Yerseke;

2. particulier graf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden;

3. algemeen graf: een graf niet zijnde een particulier graf;

4. particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden houden van een urn/asbus;

5. algemeen urnengraf: een graf niet zijnde een particulier urnengraf;

6. particuliere urnennis: een nis in een urnenmuur waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één (of meerdere) urn(en)/asbus(sen);

7. asbus: een bus ter berging van as;

8. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a. het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

b. het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of een andere schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1

  De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) vindt ten aanzien van de rechten als genoemd in artikel 2 van deze verordening geen toepassing.

Artikel 9 Nadere regels door het college van benw

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de begraafrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1

  De “Verordening begraafrechten 2012” van 20 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt

 • 4

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 5

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening begraafrechten 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Reimerswaal, gehouden op 20 november 2012.

 

de griffier,              de voorzitter,

 

Tarieven 1