Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening brandweerrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening brandweerrechten 2013
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

20-11-2012

Reimerswaal Informatie

12.027786
01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

20-11-2012

Reimerswaal Informatie

12.027786

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening brandweerrechten 2013

De raad van de gemeente Reimerswaal;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, nummer 12.027786; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening brandweerrechten 2013

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

  a. rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeen¬telijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  b. rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

   

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in bet eerste lid worden geheven ter zake van:

  a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  b. het beperken van brandgevaar;

  c. het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  d. al hetgeen met de onderdelen a, b, en c verband houdt;

  e. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  f. de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampen wet.

   

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

1. degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

2. degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een voIle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2

  lndien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijn van betaling

 • 1

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving.

 • 2

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 8 inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De Verordening brandweerrechten 2012 van 22 november 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening Brandweerrechten 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Reimerswaal, gehouden op 20 november 2012.

 

 

de griffier,         de voorzitter,

 

Tarieventabel 1