Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Evenementenbeleid gemeente Reimerswaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid gemeente Reimerswaal
CiteertitelEvenementenbeleid gemeente Reimerswaal
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Reimerswaal

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2013Nieuwe regeling

03-07-2013

Reimerswaal Informatie

12.006817

Tekst van de regeling

Intitulé

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE REIMERSWAAL

De burgemeester van Reimerswaal;

gelet op de artikelen 2:24, 2:24a en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),

en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegende dat het uit een oogpunt van de openbare orde, het voorkomen of beperken

van de overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen en de zedelijkheid

of gezondheid, wenselijk is nadere regels te stellen voor evenementen en incidentele

festiviteiten in relatie tot evenementen;

besluit:

vast te stellen het volgende evenementenbeleid gemeente Reimerswaal

.

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  weg: de weg als bedoeld in artikel 1:1, onder j APV.

 • b.

  vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 2:25 APV.

 • c.

  evenement: evenement als bedoeld in de artikelen 2:24, 2:24a en 2:25 APV.

 • d.

  meldingsplichtig evenement: evenement dat voldoet aan de criteria gesteld in de artikelen2:24a lid 1 sub a. 2:25 lid 2 APV en artikel 3.

e.vergunningsplichting evenement: evenement dat niet als meldingsplichtig evenement

is aan te merken.

f.locatie: een parkeerterrein, dorpsplein, havenplein, markt, straat, camping of anderszins

als ruimtelijk afgebakend te beschouwen terrein.

g.markt: een markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van deGemeentewet en artikel 5:22 APV.

Hoofdstuk 2 Soorten evenementen

Artikel 2 Meldingsplichtig evenement

Voor een meldingsplichtig evenement geldt naast de artikelen 2:24a lid 1 sub a en 2:25 lid 2

APV het volgende criterium:

4.Alcoholhoudende drank wordt alleen "om niet" (gratis) geschonken.

Artikel 3 Vergunningsplichtig evenement

1.Een groot evenement is een evenement als het naast artikel 2:24a lid 1 sub c APVvoldoet aan één of meer van de volgende criteria:

a.Het evenement heeft een (boven)regionale uitstraling (niet wijk-, buurt- of

dorpsgebonden).

 • b.

  Er is naar verwachting een grote toeloop van publiek.

 • c.

  Inzet van politie is noodzakelijk, op basis van politieadvies.

 • d.

  Inzet van overige hulpverlenende diensten (Geneeskundige Hulpverlening bij

Ongevallen en Rampen) is noodzakelijk.

e.Er vinden veel verkeersbewegingen plaats: de verkeersveiligheid kan in het

gedrang komen en/of er kunnen problemen ontstaan met parkeren.

 • f.

  De openbare zedelijkheid of gezondheid kan in het geding komen.

 • g.

  De mogelijkheid tot het ontstaan van wanordelijkheden is reëel aanwezig.

 • h.

  Er kan grote overlast voor de omgeving ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied

van geluid, afzetten van straten en dergelijke.

afdering Bouwen, MiUeu en Handhaving

2.Indien geen van de voormelde criteria van toepassing is, dan is het een middelgroot

evenement.

Hoofdstuk 3 Geluid

Artikel 4 Evenementen en geluid

Voor evenementen gelden de volgende geluidsnormen:

1.Voor een middelgroot evenement is maximaal toegestaan een podiumniveau van 95

dB(A).

2.Voor een groot evenement is maximaal toegestaan een podiumniveau van 100

dB(A).

3.Geluidsmetingen worden verricht volgens de meetnorm MLHR/13-0T uit de Handleiding:

Meet- en rekenmethode voor geluid afkomstig van industriële inrichtingen enrecreatieve activiteiten. Er wordt geen strafcorrectie voor herkenbaar muziekgeluidtoegepast.

Hoofdstuk 4 Eindtijden

Artikel 4 Eindtijden

 • 1.

  De eindtijd van kleine evenementen is 24.00 uur.

 • 2.

  De eindtijd van middelgrote evenementen is 01.00 uur.

 • 3.

  De eindtijd van grote evenementen en evenementen gehouden tijdens een collectieve

festiviteit als bedoeld in artikel 4:2 van de APV is 01.30 uur.

4.De burgemeester kan, indien daarvoor aanleiding is, bepalen dat er andere eindtijden

gelden.

Hoofdstuk 5 Brandveiligheid

Artikel 6 Brandveiligheid

1.leder evenement dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de "Handreiking evenementenen brandveiligheid".

Hoofdstuk 6 Melding en aanvraag

Artikel 7 Meldingsplichtig evenement

1.Voor meldingsplichtige evenementen stelt de burgemeester een standaardmeldingsformulier

met standaardvoorschnften vast.

 • 2.

  Er dient gebruik gemaakt te worden van dit standaardformulier.

 • 3.

  De burgemeester is in het belang van de woon- en leefsituatie in de omgeving vanhet evenement en/of de openbare orde, bevoegd een melding te weigeren of te bepalendat sprake is van een vergunningsplichtig evenement.

Artikel 8 Aanvraag vergunningsplichtig evenement

1.Voor vergunningsplichtige evenementen stelt de burgemeester een standaardaanvraagformulier

vast.

 • 2.

  Er dient gebruik gemaakt te worden van dit standaardformulier.

 • 3.

  Voor vergunningsplichtige evenementen geldt dat, in geval van een niet-volledigeaanvraag, een maximum hersteltermijn van twee weken kan worden verleend.

Hoofdstuk 7 Risico-analyse

Artikel 9 Veiligheids- en mobiliteitsplan

 • 1.

  Voor een groot evenement moet een veiligheidsplan worden ingediend.

 • 2.

  De burgemeester kan bepalen dat voor een evenement dat niet onder de criteria van

een groot evenement valt, toch een veiligheidsplan verplicht is.

3.Het door de burgemeester goedgekeurde en gewaarmerkte veiligheidsplan moet uiterlijk

acht weken vóór het evenement definitief zijn ingeleverd en beschikbaar zijn

voor gemeente, politie en hulpdiensten.

4.De burgemeester kan bij grote evenementen een mobiliteitsplan verplicht stellen,

waarin alle aspecten over verkeersveiligheid en parkeren zijn opgenomen.

 • 5.

  In een veiligheidsplan is in ieder geval opgenomen:

  • -

   algemene gegevens, bestaande uit: naam van de vergunninghouder, beschrijvingvan het evenement, doelgroep, verwacht bezoekersaantal, data enprogramma (inclusief artiesten) ingedeeld in dagen en tijden en datum en tijdstipstart opbouw van het evenement.

   -coördinatoren/aanspreekpunten, inclusief 06-nummers, belast met de organisatie.

coördinator/leiding veiligheid namens de organisator, inclusief 06-nummer. Ditkan een bureau zijn met een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties

en recherchebureaus.

aantal toezichthouders of beveiligingsmensen namens de organisator;

-brandveiligheid: calamiteitenroute, aantal en locatie vluchtwegen, aanwezigheid

blusmiddelen etc.

verkeersveiligheid: bijvoorbeeld kramen, wegafzettingen, routering, toegangscontrole,

verkeersregelaars, parkeren etc.

openbaar vervoer: omleidingen openbaar vervoer.

horeca: schenken zwak-alcoholhoudende dranken en bezit Verklanng SocialeHygiëne (SVH-verklaring), sluitingstijden horeca etc.

vuurwerk.milieu-aspecten: verwijdering afval,

acties organisator bij een crisissituatie.

Hoofdstuk 8 Vergunning evenement en voorschriften

Artikel 10 Nadere eisen te stellen aan de vergunning

Gezondheid en hygiëne:

1.Teneinde de zedelijkheid en/of gezondheid tijdens een evenement te waarborgen kan

de burgemeester eisen stellen op het gebied van gezondheid en hygiëne, zoals

EHBO, het aantal toiletten/sanitaire voorzieningen en dergelijke.

Verkeersmaatregelen

2.Bij het regelen van het verkeer moet een organisator op grond van de Regeling Verkeersregelaars

2009 erkende verkeersregelaars inzetten. De aanstelling van deze

verkeersregelaars geschiedt door de burgemeester.

Biizondere voorwaarden

3.De burgemeester kan op grond van een belangenafweging bijzondere voorwaarden(nadere eisen of beperkingen) opnemen in de vergunning naar aanleiding van teverwachten overlast veroorzaakt door het evenement of als gevolg van het evenement,verband houdend met de openbare orde en effecten op de omgeving.

Hoofdstuk 9 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als "Evenementenbeleid gemeente Reimerswaal" entreedt in werking op 15 juli 2013.

 

 

Kruiningen, 4 juli 2013, evenementenbeleid vastgesteld op 3 juli 2013.

De burgemeester van Reimerswaal,