Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder
CiteertitelBesluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 231 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201601-01-2019Nieuwe regeling

25-10-2016

Gemeenteblad 2016, 153515

16.005387

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal;

gelet op artikel 1.2 en 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente(CAR UWO);

alsmede artikel 231, tweede lid, onderdelen b, c, d, e artikel 232, vierde lid, onderdeel c van deGemeentewet, artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken;

B e s l u i t:

Vast te stellen het ‘Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder’

 

Artikel 1

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c

van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

 

het afdelingshoofd Financiën,

 

waarbij deze aanwijzing niet van toepassing is voor de afvalstoffenheffing, de forensenbelasting, de hondenbelasting, de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing, de scheepvaartrechten voor zover de belasting wordt geheven bij aanslag, en de toeristenbelasting.

Artikel 2

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c en d

van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaren:

 

de medewerkers van de afdeling Financiën,

 

waarbij deze aanwijzing niet van toepassing is voor de afvalstoffenheffing, de forensenbelasting, de hondenbelasting, de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing, de scheepvaartrechten voor zover de belasting wordt geheven bij aanslag en de toeristenbelasting.

Artikel 3

Aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en mandaat te verlenen om op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de gemeentewet, de heffing en/of invordering van de gemeentelijke belastingen uit te voeren, de in bijlage A vermelde personen. (zijnde medewerkers van MANDAAT BV handelend onder de naam Cannock Chase Public)

Artikel 4

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel c:

 

De teamleider heffen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Belastingen enWaardebepaling Zeeland (SaBeWa Zeeland),

 

voor wat betreft de afvalstoffenheffing, de forensenbelasting, de hondenbelasting, deonroerende zaakbelastingen, de rioolheffing, de scheepvaartrechten voor zover de belastingwordt geheven bij aanslag en de toeristenbelasting ingevolge de van toepassing zijndegemeentelijke verordening en conform de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking

Belastingen en Waardebepaling Zeeland (SaBeWa Zeeland).

Artikel 5

Aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijks belastingen en aan te wijzen opgrond van artikel 231, tweede lid, onderdeel e, als belastingdeurwaarder de medewerkers vanMANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock ChasePublic) genoemd in bijlage B.

Artikel 6

Van de bevoegdheden genoemd in artikelen 1 en 4 kan mandaat worden verleend.

Artikel 7

Het “Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar”, vastgesteld bij besluit van 22december 2015, wordt ingetrokken op het moment dat dit besluit in werking treedt.

 

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2016.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar enbelastingdeurwaarder”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 25 oktober 2016.

de secretaris,

de burgemeester