Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening van de raad van de gemeente Reimerswaal houdende regels omtrent proceswaterrecht Olzendepolder, Verordening proceswaterrecht Olzendepolder 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van de gemeente Reimerswaal houdende regels omtrent proceswaterrecht Olzendepolder, Verordening proceswaterrecht Olzendepolder 2017
CiteertitelVerordening proceswaterrecht Olzendepolder 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

22-11-2016

Gemeenteblad 2016, 172202

16.020403

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Reimerswaal houdende regels omtrent proceswaterrecht Olzendepolder, Verordening proceswaterrecht Olzendepolder 2017

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder proceswater verstaan: water en stoffen die worden afgevoerd via de effluentleiding gelegen in de Olzendepolder bij Yerseke;

 • b.

  onder effluentleiding verstaan: de leiding en werken in eigendom en/of beheer bij de gemeente, een en ander zoals aangegeven op bij deze verordening behorende tekening;

 • c.

  onder eigendom verstaan: een roerende of een onroerende zaak.

Artikel 2. Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam "proceswaterrecht" wordt geheven een recht van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de effluentleiding gelegen in de Olzendepolder wordt afgevoerd.

 • 2.

  Met betrekking tot het recht als bedoeld in het eerste lid, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het eigendom al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een eigendom - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 3 - ten gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte in gebruik heeft afgestaan.

Artikel 3. Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 2 bedoeld eigendom blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, worden de rechten geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één eigendom worden aangemerkt.

Artikel 4. Maatstaf en tarief

Het proceswaterrecht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, zoals opgenomen in artikel 5 tot en met 7 van deze verordening.

Artikel 5. Vast bedrag per eigendom (vaste kosten per eigendom)

 • 1.

  Voor dit artikel geldt als maatstaf het aantal in eigendom zijnde vierkante meters bedrijfsterrein op 1 januari van het belastingjaar ;

 • 2.

  Het recht bedraagt € 0,05 per vierkante meter.

Artikel 6. Variabel bedrag per eigendom (variabele kosten per eigendom)

 • 1.

  Voor dit artikel geldt als maatstaf het gedurende (een gedeelte van) het jaar proceswater lozen op de effluentleiding gelegen in de Olzendepolder;

 • 2.

  Het recht als bedoeld in artikel 5, lid 2, wordt daartoe vermeerderd met € 2.612,28.

Artikel 7 Variabel bedrag per vervuilingsgraad

 • 1.

  Voor dit artikel geldt als maatstaf de hoeveelheid en de hoedanigheid van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd.

 • 2.

  De heffingsmaatstaf is de vervuilingsgraad van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd.

 • 3.

  De vervuilingsgraad wordt uitgedrukt in vervuilingeenheden.

 • 4.

  Één vervuilingeenheid vertegenwoordigt met betrekking tot:

  • a.

   het zuurstofverbruik het jaarlijks verbruik van 49,6 kilogram zuurstof;

  • b.

   de gewichtshoeveelheden van de groep van stoffen chroom, koper, lood, nikkel en zink 1,0 kilogram;

  • c.

   de gewichtshoeveelheden van de groep van stoffen arseen, kwik en cadmium 0,1 kilogram.

   • 5.

    De bepaling van het zuurstofverbruik van de stoffen welke in een kalenderjaar worden afgevoerd, geschiedt op basis van de som van het chemische zuurstofverbruik en het zuurstofverbruik door omzetting van stikstofverbindingen.

   • 6.

    Het aantal eenheden, zoals bedoeld in artikel 7, lid 4, wordt berekend met behulp van door meting, bemonstering en analyse verkregen gegevens.

   • 7.

    Indien belastingplichtige, na tweemaal in de gelegenheid gesteld te zijn mee te werken aan de meting, bemonstering en analyse, niet of niet geheel meewerkt, kan de heffingsambtenaar het aantal eenheden naar schatting vaststellen.

   • 8.

    Het recht als bedoeld in artikel 5, lid 2, wordt vermeerderd met € 36,38 per vervuilingseenheid als bedoeld in artikel 7, lid 4.

Artikel 8. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9. Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 10. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het proceswaterrecht als bedoeld in de artikelen 5, 6 en 7, is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het recht verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht, als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 11. Termijnen van betaling

 • 1.

  Het recht moet worden betaald binnen dertig dagen na uitreiking van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 12. Kwijtschelding

Bij de invordering van proceswaterrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13. Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het proceswaterrecht.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening proceswaterrecht Olzendepolder 2016” van 17 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening proceswaterrecht Olzendepolder 2017".