Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal houdende regels met betrekking tot subsidieverlening voor buitenspeeldagen: Subsidieregeling buitenspeeldagen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels van het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal houdende regels met betrekking tot subsidieverlening voor buitenspeeldagen: Subsidieregeling buitenspeeldagen 2017
CiteertitelSubsidieregeling buitenspeeldagen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

21-11-2016

Gemeenteblad 2016, 175116

16.019258

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal houdende regels met betrekking tot subsidieverlening voor buitenspeeldagen: Subsidieregeling buitenspeeldagen 2017

 

 

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan organisaties of personen die activiteiten organiseren in het kader van de landelijk vastgestelde buitenspeeldag.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten ten behoeve van het bevorderen van sport en spel bij kinderen.

 • 3.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die aandacht vragen voor op straat-spelende kinderen en de verkeersveiligheid.

 • 4.

  Er wordt geen subsidie verstrekt ten behoeve van activiteiten waarvoor reeds een andere gemeentelijke subsidieregeling geldt.

Artikel 3. Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 750,-.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omvang van de activiteiten en de bijdrage die de activiteiten leveren aan het gemeentelijke beleid.

Artikel 4. Wijze van verdeling

1.De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de subsidies die op grond van deze regeling

worden verstrekt.

2.Als het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overtreft, worden alle subsidies naar evenredigheid verminderd.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn ingediend middels het door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Aanvragen moeten ten minste acht weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.

Artikel 6. Verantwoording

Indien een verantwoording moet worden ingediend, dient een door burgemeester en wethouders vastgestelde verantwoordingsformulier gebruikt te worden.

Artikel 7. Zaken waarin de verordening niet voorziet

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling buitenspeeldagen 2017.