Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Marktgeldverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktgeldverordening 2019
CiteertitelMarktgeldverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmarktgeld

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-274143

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktgeldverordening 2019

De raad van de gemeente Reimerswaal;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, nummer 18.011923; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, onderdeel a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Marktgeldverordening 2019

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van "marktgeld" wordt in deze gemeente een recht geheven voor het innemen van een standplaats tot het ten verkoop uitstallen, aanbieden en voorradig hebben van goederen, eetwaren en andere artikelen op het aangewezen marktterrein.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die van een standplaats als bedoeld in het vorige artikel gebruik maakt.

 

Artikel 3 Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag voor het recht is de frontbreedte van de standplaats.

 

Artikel 4 Belastingtarief

Het recht bedraagt:

a. € 7,55 per eenheid van vier (4) meter frontbreedte of gedeelte daarvan voor een bij abonnement toegewezen standplaats per marktdag;

b. € 9,95 per eenheid van vier (4) meter frontbreedte of gedeelte daarvan voor een incidenteel toegewezen standplaats per marktdag of gedeelte daarvan;

c. € 9,95 per standplaats voor een standwerker per marktdag of gedeelte daarvan.

 

Artikel 5 Tarief energieheffing

Indien gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente geleverde stroomvoorziening, wordt het in artikel 4 genoemde tarief per dagdeel per keer vermeerderd met:

€ 1,90 (exclusief btw) voor een kleinverbruiker

€ 6,25 (exclusief btw) voor een grootverbruiker

 

Artikel 6 Wijze van heffing

1. Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, een nota of een andere schriftuur.

2. Het verschuldigde bedrag wordt in de kennisgeving, de nota of de andere schriftuur vermeld.

 

Artikel 7 Betaling

1. Het recht voor een bij abonnement toegewezen standplaats moet worden voldaan binnen 8 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, de nota of de andere schriftuur.

2. Het recht voor een incidenteel toegewezen standplaats moet worden voldaan zodra het gebruik aanvangt.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Teruggaaf

Indien de betrokkene door omstandigheden, welke hem niet zijn toe te rekenen, geen gebruik van de standplaats heeft kunnen maken, vindt op aanvraag teruggaaf van het bij abonnement betaalde recht plaats tot een bedrag, overeenkomende met het recht voor het aantal malen, dat van de standplaats geen gebruik kan worden gemaakt.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) vindt ten aanzien van de rechten als genoemd in artikel 1 van deze verordening geen toepassing.

 

Artikel 11 Naam en inwerkingtreding

1. De “Marktgeldverordening 2018” van 21 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Marktgeldverordening 2019".

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Reimerswaal, gehouden op 27 november 2018 .

de griffier, de voorzitter,