Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder 2018
CiteertitelBesluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 232 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-275693

18.003879

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal;

 

gelet op artikel 1.2 en 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente (CAR UWO);

 

alsmede artikel 231, tweede lid, onderdelen b, c, d, e artikel 232, vierde lid, onderdeel c van de Gemeentewet, artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken;

 

B e s l u i t:

Artikel 1  

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

 

het afdelingshoofd Financiën,

 

waarbij deze aanwijzing niet van toepassing is voor de afvalstoffenheffing, de forensenbelasting, de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing, de scheepvaartrechten voor zover de belasting wordt geheven bij aanslag, en de toeristenbelasting.

 

Artikel 2  

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c en d van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaren:

 

de medewerkers van de afdeling Financiën,

 

waarbij deze aanwijzing niet van toepassing is voor de afvalstoffenheffing, de forensenbelasting, de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing, de scheepvaartrechten voor zover de belasting wordt geheven bij aanslag en de toeristenbelasting.

 

Artikel 3  

Aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en mandaat te verlenen om op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de gemeentewet, de heffing en/of invordering van de gemeentelijke belastingen uit te voeren: door de medewerkers van MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public), die belast zijn met de invorderingswerkzaamheden.

 

Artikel 4  

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel c:

 

De teamleider heffen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Belastingen en Waardebepaling Zeeland (SaBeWa Zeeland),

 

voor wat betreft de afvalstoffenheffing, de forensenbelasting, de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing, de scheepvaartrechten voor zover de belasting wordt geheven bij aanslag en de toeristenbelasting ingevolge de van toepassing zijnde gemeentelijke verordening en conform de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Belastingen en Waardebepaling Zeeland (SaBeWa Zeeland).

 

Artikel 5  

Aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel e, als belastingdeurwaarder: de medewerkers van MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public), die belast zijn met deurwaarderswerkzaamheden.

 

Artikel 6  

Van de bevoegdheden genoemd in artikelen 1 en 4 kan mandaat worden verleend.

 

Artikel 7  

Het “Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar”, vastgesteld bij besluit van 25 oktober 2016, wordt ingetrokken op het moment dat dit besluit in werking treedt.

 

Artikel 8  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Artikel 9  

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder”.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 december 2018,

de secretaris, de burgemeester,