Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening burgerinitiatief gemeente Reimerswaal 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief gemeente Reimerswaal 2005
CiteertitelVerordening burgerinitiatief gemeente Reimerswaal 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpburgerinitiatief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2005nieuwe regeling

25-01-2005

Reimerswaal Informatie

raadsvoorstel 14 januari 2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief gemeente Reimerswaal 2005

De raad van de gemeente Reimerswaal, 

gelezen het voorstel van de fractie van de Partij van de Arbeid, d.d. 14 januari 2005,  gelet op het bepaalde in de Gemeentewet,  besluit 

vast te stellen de Verordening burgerinitiatief gemeente Reimerswaal 2005  

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 burgerinitiatiefvoorstel

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2 indiening verzoek

De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend. Ongeldig is het verzoek dat: a. niet door ten minste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;b. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, ofc. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5

Hoofdstuk 1 Voorwaarden

Artikel 3 Initiatiefgerechtigden

 • 1

  Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.

 • 2

  2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4 voorwaarden

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;b. een vraag over het gemeentelijk beleid;c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, ofe. een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit is genomen.

Hoofdstuk 1 Procedure

Artikel 5 verzoek tot agendering

 • 1

  Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester.

 • 2

  Het verzoek bevat ten minste:a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;b. een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger, end. een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen

 • 3

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage I van deze verordening opgenomen model.

Artikel 6 procedure

 • 1

  De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering, waarin de raad over het verzoek beslist.

 • 2

  Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a, kan de raad het voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders.

 • 3

  Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende vergadering van de raad.

 • 4

  De burgemeester nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.

 • 5

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in Reimerswaal Informatie en op de gemeentelijke website, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 6

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.

Hoofdstuk 1 Slotbepalingen

Artikel 7 verslaglegging

De burgemeester brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8 Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de gemeenteraad.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Burgerinitiatief gemeente Reimerswaal 2005’.

Hoofdstuk 1 Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Reimerswaal in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2005

 

de griffier,         de voorzitter,T. Jansen         A. Verbree