Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Reimerswaal 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag gemeente Reimerswaal 2009
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag Reimerswaal 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerplangdurigheidstoeslag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, eerste lid en artikel 36 van de Wet werk en bijstand en artikel 149 van de Gemeentewet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-04-2011nieuwe regeling

27-12-2008

raadsvoorstel nr:
01-01-2009nieuwe regeling

27-12-2008

raadsvoorstel nr:

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Reimerswaal 2009

De raad van de gemeente Reimerswaal,

 

Gelet op artikel 8, eerste lid en artikel 36 van de Wet werk en bijstand en artikel 149 van de Gemeentewet.

 

Gezien het advies van de Cliëntenraad WWB Kapelle/Reimerswaal;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer 09.006074,

 

BESLUIT

 

1. vast te stellen de verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Reimerswaal 2009.

 

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet: Wet werk en bijstand;

b. college: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Reimerswaal;

c. netto bijstandsnorm: de op de gezinssituatie van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals bedoeld in art. 21 van de wet plus

volledige gemeentelijke toeslag, exclusief eventuele heffingskortingen;

d. langdurig laag inkomen: aan de in art. 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig laag

inkomen is voldaan als gedurende de referteperiode het inkomen niet uitkomt boven 100 procent van de bijstandsnorm.

e. langdurigheidstoeslag: toeslag zoals bepaald in artikel 4 van deze verordening;

f. vermogen: vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet;

g. referteperiode: 36 maanden voorafgaand aan de peildatum;

h. peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat;

i. zeer geringe inkomsten: het bedrag van de van toepassing zijnde langdurigheid toeslag als bedoeld in artikel 4 van deze verordening

voor ieder jaar van de referteperiode, als bedoeld onder h;

j. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

k. WSF 2000: Wet Studiefinanciering.

Hoofdstuk II DOELGROEP EN VOORWAARDEN

Artikel 2 Doelgroep

Tot de doelgroep van deze regeling behoren personen van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar, die langdurig over een laag inkomen uit arbeid of een uitkering beschikken, geen in aanmerking te nemen vermogen hebben en door gebrek aan arbeidsperspectief geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Tevens dient de aanvrager ten tijde van de aanvraag in de gemeente Reimerswaal woonachtig te zijn.

Artikel 3 Geen recht

 • 1

  Geen recht op een langdurigheidstoeslag hebben diegenen die:

 • 1

  beschikken over een hoger vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet;

 • 2

  op de peildatum of in de referteperiode een uitkering op grond van de WTOS of de  WSF 2000 ontvangen of hebben genoten;

 • 3

  op de peildatum of in de 12 maanden hieraan voorafgaand in een verpleeghuis verbleven;

 • 4

  de afgelopen 36 maanden meer dan zeer geringe inkomsten uit arbeid hebben ontvangen;

 • 5

  de afgelopen 36 maanden een maatregel opgelegd hebben gekregen in verband met onvoldoende meewerken om algemeen geaccepteerde arbeid te krijgen en te aanvaarden.

Artikel 4 Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar:

  a. voor gehuwden € 488,00,

  b. voor een alleenstaande ouder € 439,00 en

  c. voor een alleenstaande € 342,00.

 • 2

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend

 • 3

  Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de bijstandsnorm voor gehuwden (artikel 21 onder c WWB) per 1 januari van dat jaar en de bijstandsnorm voor gehuwden (artikel 21 onder c WWB) van het daar aan voorafgaande jaar.

Hoofdstuk III SLOTBEPALINGEN

Artikel 5 Uitvoering

Het college stelt beleidsregels vast met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Langdurigheidstoeslag Reimerswaal 2009”.

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Reimerswaal, gehouden op 21 april 2009.

de griffier,       de voorzitter,

 

 

 

T. Jansen       J. Huisman