Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Fraudeverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Reimerswaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFraudeverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Reimerswaal
CiteertitelFraudeverordening Wwb en WIJ gemeente Reimerswaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147, eerste lid Gemeentewet, artikel 8 van de Wet werk en bijstand en artikel 12, eerste lid en onderdeel c van de Wet investeren in jongeren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-01-2012nieuwe regeling

23-06-2010

Reimerswaal Informatie

voorstelnummer 10.007797
01-07-2010nieuwe regeling

23-06-2010

Reimerswaal Informatie

voorstelnummer 10.007797

Tekst van de regeling

Intitulé

Fraudeverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Reimerswaal

De raad van de gemeente Reimerswaal;

 

gezien het advies van de Opinieraad;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal d.d. 12 mei 2010;

 

gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet, artikel 8 van de Wet werk en bijstand en artikel 12, eerste lid en onderdeel c van de Wet investeren in jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren;

 

b e s l u i t :

In te trekken de: "Fraudeverordening Wet werk en bijstand 2004 gemeente Reimerswaal" en vast te stellen de "Fraudeverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Reimerswaal”.

 

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ;

  b. fraude: het verwijtbaar informatie achterhouden, of verwijtbaar onjuiste informatie verstrekken, met het doel een (hogere) uitkering te ontvangen anders als waar men op grond van de juiste en/of volledige informatie recht op zou hebben;

  c. benadelingsbedrag: het bruto bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichting ten onrechte is verleend als bijstand;

 • 2

  Voor zover daar in deze verordening niet van wordt afgeweken, zijn de gehanteerde begrippen gelijk aan die in de wet.

Hoofdstuk 2 FRAUDEBESTRIJDING

Artikel 2 Aangifte

Indien het benadelingsbedrag het bruto bedrag van € 10.000,— overschrijdt, wordt door of namens het college aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 3 Verantwoording college

 • 1

  De raad bepaalt jaarlijks de onderwerpen waarover het college dient te rapporteren.

 • 2

  In ieder geval rapporteert het college aan de raad over:

  a. het aantal gevallen waarin is vastgesteld dat bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;

  b. de verschillende vormen van fraude die zijn geconstateerd en de frequentie ervan;

  c. of, en zo ja in hoeveel gevallen tot terugvordering is besloten onderscheidenlijk in hoeveel gevallen, met redenen omkleed, is afgezien van terugvordering;

  d. of, en zo ja in hoeveel gevallen is ingevorderd en tot welk bedrag;

  e. in hoeveel gevallen toepassing is gegeven aan het gestelde in artikel 4 van deze verordening;

  f. in hoeveel gevallen aangifte heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Terugvordering

Terugvordering van bijstand gebeurt met inachtneming van de bepalingen van deze verordening. De verdere wijze van terug- en invordering is vastgelegd in de beleidsregels inzake terugvordering.

Hoofdstuk 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1

  Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de uitkeringsgerechtigde afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2

  Van terugvordering kan worden afgezien in geval sprake is van dringende redenen, dit ter beoordeling van het college. Een en ander is nader uitgewerkt in de beleidsregels inzake terugvordering.

 • 3

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Fraudeverordening Wwb en WIJ gemeente

Reimerswaal.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Reimerswaal in zijn openbare vergadering van 25 mei 2010.

de griffier,

T. Jansen     

 

de voorzitter,

A.J. Huisman