Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening geluidmeetdienst Reimerswaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geluidmeetdienst Reimerswaal
CiteertitelVerordening geluidmeetdienst Reimerswaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgeluidmeetdienst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 162 van de Wet Geluidhinder en artikel 168 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-198301-01-2012nieuwe regeling

16-10-1983

Reimerswaal Informatie

7 oktober 1983, nummer 10
17-10-1983nieuwe regeling

16-10-1983

Reimerswaal Informatie

7 oktober 1983, nummer 10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geluidmeetdienst Reimerswaal

De raad van de gemeente Reimerswaal;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 1983, nummer 10;

 

gelet op artikel 162 van de Wet Geluidhinder en artikel 168 van de gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

I. in te stellen de geluidmeetdienst Reimerswaal;

 

II vast te stellen de volgende Verordening regelende de organisatie en de uitvoering van de in artikel 162, lid I van de Wet geluidhinder omschreven taak in de gemeente Reimerswaal (verordening geluidmeetdienst Reimerswaal).

Artikel 1  

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  de wet: Wet Geluidhinder;

 • b

  de minister: de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat ter uitvoering van de taken door de wet aan het gemeentebestuur opgedragen, de noodzakelijk geluidsmetingen worden verricht.

Artikel 3  

 • 1

  Vanwege burgemeester en wethouders zullen de in artikel 2 genoemde metingen, voorzover zij niet zijn of worden opgedragen aan de provinciale geluidhinderdienst, worden verricht door de geluidmeetdienst van de gemeente reimerswaal.

 • 2

  De geluidmeetdienst is ondergebracht bij de dienst gemeentewerken van de gemeente Reimerswaal.

Artikel 4  

De directeur van de dienst gemeentewerken is, onverminderd de verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders voor een goede uitvoering van de taken opgelegd ingevolge de wet, verantwoordelijk voor het goed functioneren van de geluidmeetdienst Reimerswaal.

Artikel 5  

De geluidmeetdienst Reimerswaal verricht metingen met betrekking tot:

a. de in artikel 3, eerste lid onder a en c van de Drank en Horecawet genoemde inrichtingen;

b. de in artikel 1, eerste lid onder a tot en met f en i genoemde recreatie-inrichtingen van het Besluit recreatie-inrichtingen Wet Geluidhinder;

c. de geluidhinder in gebouwen, op grond van artikel 3, lid 7 van de woningwet.

Artikel 6  

De directeur van de dienst gemeentewerken kan te allen tijd geluidsmetingen doen verrichten en burgemeester en wethouders gevraagd dan wel ongevraagd adviseren ten aanzien van alle aangelegenheden die van belang zijn voor de goede uitvoering van de taken door de wet aan burgemeester en wethouders opgedragen.

Artikel 7  

De vaststelling van de geluidsbelasting heeft plaats met inachtneming van de door de minister krachtens de artikelen 73, 102, 116 en 163 van de wet gestelde regels.

Artikel 8  

Het ingevolge artikel 141 van de wet jaarlijks aan de minister over te leggen overzicht van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk geachte maatregelen ter bestrijding van geluidhinder in de volgende vijf jaren (Indicatief Meerjarenprogramma Geluid), alsmede van de door burgemeester en wethouders geraamde daarvoor benodigde uitgaven ten laste van het rijk, zal in overleg met de directeur van de dienst gemeentewerken worden opgesteld.

Artikel 9  

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening geluidmeetdienst Reimerswaal.

 • 2

  Zij treedt in werking op de dag van haar vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Reimerswaal, gehouden op 16 oktober 1983.

De voorzitter,

A.Verbree

De secretaris,

D. Boone