Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Verordening accountantscommissie gemeente Reimerswaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening accountantscommissie gemeente Reimerswaal
CiteertitelVerordening accountantscommissie gemeente Reimerswaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpaccountantscommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op het bepaalde in artikel 4, lid 3 en artikel 7, lid 4 van de Controleverordening gemeente Reimerswaal en artikel 3;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2006nieuwe regeling

19-01-2006

19 januari 2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening accountantscommissie gemeente Reimerswaal

De raad van de gemeente Reimerswaal;Gelezen het raadsvoorstel van 19 januari 2006 van de voorzitter inzake de instelling van een accountantscommissie en Vaststelling van de Verordening accountantscommissie gemeente Reimerswaal;gelet op het bepaalde in artikel 4, lid 3 en artikel 7, lid 4 van de Controleverordening gemeente Reimerswaal en artikel 3;b e s l u i t :vast te stellen deVerordening accountantscommissie gemeente Reimerswaal

Artikel 1  

Er is een accountantscommissie gemeente Reimerswaal.

Artikel 2  

 • 1

  De commissie onderhoudt contact met de accountant en begeleidt deze bij zijn werkzaamheden.

 • 2

  De commissie evalueert de werkzaamheden van de accountant en brengt hierover verslag uit aan de raad.

 • 3

  De commissie vormt het schakelpunt voor de verzameling, uitwisseling en afstemming van relevante informatie vanuit de raad, college en ambtenaren inzake de accountantscontrole.

 • 4

  De commissie heeft een voorbereidende en adviserende taak richting de raad bij het selecteren van de accountant na afloop van het huidige contract.

 • 5

  De commissie bereidt jaarlijks het op grond van de Controleverordening op te stellen programma van eisen voor de accountantscontrole voor en legt dit ter vaststelling voor aan de raad.

 • 6

  De commissie adviseert de gemeenteraad over de genoemde taken.

Artikel 3  

 • 1

  De commissie bestaat uit twee raadsleden, de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris, het hoofd van de afdeling financiën en de griffier.

 • 2

  De raad benoemt de leden die namens de raad zitting hebben in de commissie.

 • 3

  De raad benoemt de twee plaatsvervangende leden die namens de raad zitting heb-ben in de commissie.

Artikel 4  

 • 1

  De zittingsperiode van de raadsleden in de commissie eindigt wanneer zij ophouden lid te zijn van de raad en in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2

  De raad kan een raadslid als commissielid ontslaan.

 • 3

  Een raadslid kan te allen tijde als lid van de commissie ontslag nemen.

Artikel 5  

 • 1

  De commissie kiest uit de in de commissie zitting hebbende raadsleden een voorzitter.

 • 2

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeen roepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming.

 • 3

  De griffier levert de ambtelijke ondersteuning en verzorgt het secretariaat.

Artikel 6  

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening accountantscommissie gemeente Reimerswaal”.

Artikel 7  

Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Reimerswaal op dinsdag 31 januari 2006de griffier,T. Jansen de voorzitter,A.J. Huisman