Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Algemene subsidieverordening gemeente Renkum 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene subsidieverordening gemeente Renkum 2014
CiteertitelAlgemene subsidieverordening gemeente Renkum 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening gemeente Renkum.

De bekendmaking van deze regeling is gerectificeerd op 29-02-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels eenmalige subsidieverstrekking sociale samenhang, leefbaarheid en zelfredzame samenleving

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

17-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 82798

Onbekend.
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

18-12-2013

Hoog en Laag, 24-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Subsidieverordening gemeente Renkum 2014

De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel van burgemeesters en wethouders van december 2013

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is de huidige Algemene subsidieverordening te herzien op basis van de ontwikkelingen in het sociale domein,

Tot het vaststellen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Renkum 2014 luidend als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Het college :het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum

De raad :de raad van de gemeente Renkum

De wet :de Algemene wet bestuursrecht

Eenmalige subsidie :subsidie ten behoeve van incidentele projecten of incidentele activiteiten

Subsidie per jaar :subsidie die per (boek)jaar wordt verstrekt

SR :Social Return (on Investment): sociale voorwaarden, eisen en wensen aan de subsidieontvanger met het doel dat deze een bijdrage levert aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het bevorderen van maatschappelijke participatie en cultuurparticipatie

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op de subsidiëring van activiteiten in het maatschappelijk belang van de gemeente op de volgende beleidsterreinen:

  • a.

   Werk & inkomen

  • b.

   Zorg, educatie en maatschappelijke participatie

  • c.

   Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen

  • d.

   Milieu, natuur & duurzaamheid

  • e.

   Veiligheid

  • f.

   Verkeer

  • g.

   Sport, kunst & cultuur

  • h.

   Bedrijvigheid, recreatie & toerisme

 • 2.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening binnen de door de raad gestelde financiële- en beleidskaders.

 • 3.

  Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 3 Aan de subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen
  • 1.

   Bij subsidies van € 50.000 of meer kan het college voorwaarden opleggen over social return (SR) die door de subsidie ontvanger wordt geleverd.

  • 2.

   Het college kan aan een beschikking tot subsidieverlening verplichtingen verbinden met betrekking tot beheer en gebruik van hetgeen met subsidie tot stand is gebracht.

Artikel 4 Weigeringsgronden
 • De subsidieverlening kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gronden geweigerd worden indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat :

  • a.

   de activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op de gemeente of onvoldoende ten goede komen van de ingezetenen van de gemeente of niet passen binnen het beleid van de gemeente;

  • b.

   de activiteiten al door een andere organisatie worden uitgevoerd;

  • c.

   de aanvrager in onvoldoende mate aantoonbaar rekening houdt met (sociale)duurzaamheidaspecten;

  • d.

   de aanvrager in onvoldoende mate samenwerking zoekt met lokale belanghebbenden;

  • e.

   de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

  • f.

   de activiteiten reeds plaatsvinden of hebben gevonden alvorens een aanvraag om subsidie is ingediend;

  • g.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de (communautaire) wet- en regelgeving, het algemene belang of de openbare orde;

  • h.

   de activiteiten in hoofdzaak op zuiver politieke of godsdienstige gronden worden ontplooid;

  • i.

   de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende middelen kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden.

Artikel 5 Subsidieplafond
  • 1.

   Indien in de door de raad vastgestelde begroting of in een daarvan deel uitmakende bijlage een post is opgenomen die blijkens de daarbij behorende omschrijving uitsluitend bestemd is als subsidie ten behoeve van een afzonderlijk programma binnen de begroting of een onder dit programma vallend product, geldt deze begrotingspost als subsidieplafond.

  • 2.

   Indien uit de omschrijving van het programma binnen de begroting of onder dit programma vallend product niet zonder meer blijkt dat de raad voor dit programma of product een subsidieplafond heeft vastgesteld is het college bevoegd binnen de kaders van de begroting van de gemeente een subsidieplafond voor dit programma of product vast te stellen.

  • 3.

   Indien een subsidieplafond is vastgesteld zoals bedoeld in dit artikel worden aanvragen om subsidie in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst daarvan, tenzij het college vooraf criteria bekend heeft gemaakt aan de hand waarvan aanvragen zullen worden beoordeeld.

Artikel 6 Begrotingsvoorbehoud
 • Voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt zij verleend onder de voorwaarde dat door de raad voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7 Tijdstip van indiening aanvraag
  • 1.

   Een aanvraag om een subsidie per jaar wordt voor 1 mei voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd ingediend.

  • 2.

   Een aanvraag om vaststelling van een subsidie per jaar wordt uiterlijk voor 1 juli volgend op het jaar waarin de activiteiten zijn verricht ingediend bij het college.

  • 3.

   Een aanvraag om een eenmalige subsidie wordt ten minste 8 weken voor aanvang van de activiteit ingediend.

  • 4.

   Een aanvraag om vaststelling van een eenmalige subsidie wordt uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten ingediend bij het college.

  • 5.

   Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de onder lid 1 tot en met 4 genoemde termijnen.

Artikel 8 Subsidie aanvraag
 • De aanvrager dient zijn aanvraag om subsidie in op het daartoe door het college vastgestelde formulier, volledig ingevuld en samen met alle gevraagde bescheiden.

Artikel 9 Beslistermijnen
  • 1.

   Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie per jaar uiterlijk voor 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

  • 2.

   Het college beslist op een aanvraag om vaststelling van een subsidie binnen 13 weken na indiening van de volledige aanvraag; deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste 8 weken worden verdaagd.

Artikel 10 Vaststelling
  • 1.

   Subsidies van € 25.000 of minder: het college kan de subsidie direct vaststellen tenzij het college in de subsidieverleningsbeschikking anders bepaalt.

  • 2.

   Subsidies van meer dan € 25.000 maar minder dan € 50.000: het college verleent een subsidie door middel van een verleningsbeschikking waarna de subsidie op aanvraag van de subsidie ontvanger wordt vastgesteld.

  • 3.

   Op subsidies van € 50.000 of meer zijn de artikelen 4:75, 4:76, 4:78 en 4:80 van de wet van toepassing.

  • 4.

   Op subsidies per jaar is afdeling 4.2.8 van de wet van toepassing.

Artikel 11 Slotbepalingen
 •  

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene subsidieverordening gemeente Renkum zoals die is vastgesteld in de raadsvergadering van 25 januari 2006 en nadien gewijzigd is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 september 2008.

  • 2.

   Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Renkum zoals die is vastgesteld in de raadsvergadering van 25 januari 2006 en nadien gewijzigd is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 september 2008 van toepassing.

  • 3.

   Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene subsidieverordening gemeente Renkum 2014.

De raad van de Gemeente Renkum

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte drs. J.P. Gebben