Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Nadere regels eenmalige subsidieverstrekking sociale samenhang, leefbaarheid en zelfredzame samenleving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels eenmalige subsidieverstrekking sociale samenhang, leefbaarheid en zelfredzame samenleving
CiteertitelNadere regels eenmalige subsidieverstrekking sociale samenhang, leefbaarheid en zelfredzame samenleving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Renkum

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201417-03-2015nieuwe regeling

12-11-2013

Hoog en Laag, 24-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels eenmalige subsidieverstrekking sociale samenhang, leefbaarheid en zelfredzame samenleving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum,

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels te stellen op het gebied van eenmalige subsidieverstrekking op het terrein van “sociale samenhang, leefbaarheid en zelfredzame samenleving.”

Gelet op artikel 2 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Renkum 2014 waarin is bepaald dat het college ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening nadere regels kan stellen;

BESLUIT:

Vast te stellen de nadere

“regels eenmalige subsidieverstrekking sociale samenhang, leefbaarheid en zelfredzame samenleving”

 

1.Doelstelling van de subsidiëring van eenmalige activiteiten

Het bevorderen en versterken van de sociale samenhang, leefbaarheid en een zelfredzame samenleving, passend binnen de doelstellingen van het lokaal Wmo- gezondheids-, jeugd-, sport- en cultuurbeleid.

2.Subsidiabele activiteiten
 • 2.1

  Het college verstrekt slechts subsidie voor ativiteiten in het kader van bewonersparticipatie, waarbij deze participatie gekoppeld moet zijn aan één of meer van de hieronder genoemde thema’s:

  • ·

   ontmoeting

  • ·

   verbinding

  • ·

   samenwerking

  • ·

   bevordering eigen kracht

  • ·

   talentontwikkeling

 • 2.2

  De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • ·

   eten en drinken

  • ·

   bouwactiviteiten

  • ·

   directe of indirecte bijdrage van goede doelen

  • ·

   niet noodzakelijke of bovenmatige kosten

3.Subsidieaanvraag
 • 3.1

  Subsidieaanvragen worden gedaan door of namens organisaties van inwoners, al of niet met rechtspersoonlijkheid.

 • 3.2

  Alleen subsidieaanvragen, ingediend op de voorgeschreven wijze en voorzien van alle benodigde gegevens en bijlagen worden geacht te zijn ingediend.

4.Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de begroting voor de ativiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd met een maximum van € 3.000,= per kalenderjaar.

5.Weigeringsgronden
 • 5.1

  Het college weigert subsidie voorzover het maximale bedrag aan subsidie is ontvangen.

 • 5.2

  Het college weigert subsidie bij het ontbreken van co-financiering van de activiteit.

 • 5.3

  Het college weigert subsidie indien het van oordeel is dat de activiteit, waarvoor subsidie wordt gevraagd, onvoldoende maatschappelijk effect heeft voor de inwoners van de gemeente Renkum of indien het resultaat van de activiteit in onvoldoende mate ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Renkum.

 • 5.4

  Het college weigert subsidie indien het aantal bewoners dat profijt heeft van de activiteit onvoldoende in relatie staat tot de activiteit en de gevraagde subsidie.

6.Subsidieplafond

6.1 Voor het kalenderjaar 2014 bedraagt het subsidieplafond een bedrag van € 56.000,= , te verdelen in twee tranches van € 28.000,= elk.

Voor de eerste tranche, bestaande uit subsidie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot 1 juli 2014 bedraagt het subsidieplafond € 28.000,=.

Voor de tweede tranche, bestaande uit subsidie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt het subsidieplafond eveneens

€ 28.000,=.

6.2 Het subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor eenmalige subsidieverstrekking van de activiteiten in het kader van sociale samenhang, leefbaarheid en zelfredzame samenleving. Als het bedrag volledig is benut, is het subsidieplafond bereikt. De subsidieaanvraag wordt dan geweigerd.

7. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2014 onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Renkum 2006, het Katern Subsidiebeleidsregels Welzijn en de BuurtActiefCheques.

Aldus besloten op 12 november 2013 te Renkum,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

De secretaris, de burgemeester,

 

 

 

A.E.J. Steverink MBA drs. J.P. Gebben