Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Nadere regels Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014 Gemeente Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014 Gemeente Renkum
CiteertitelNadere regels Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014 Gemeente Renkum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201411-11-201401-01-2015nieuwe regeling

11-11-2014

Gemeenteblad, 29-12-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014 Gemeente Renkum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

gelet op artikel 36a van de Wet werk en bijstand en artikel 2, vijfde lid, van het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens;

 

besluit vast te stellen ‘Nadere regels Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014 Gemeente Renkum’

Artikel 1 Aanvragen

 • 1.

  Voor ambtshalve verstrekking van een eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 komen de onderstaande groepen in aanmerking:

  • -

   Inwoners met een WWB-, IOAW, IOAZ of Bbz-uitkering voor levensonderhoud;

  • -

   Inwoners aan wie in 2014 langdurigheidstoeslag is toegekend;

  • -

   Inwoners aan wie in 2014 een financiële tegemoetkoming op grond van de Regeling categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten is toegekend;

  • -

   Inwoners aan wie in 2014 categoriale bijstand voor schoolgaande kinderen is verstrekt;

  • -

   Inwoners wie in 2014 gebruik maken van de collectieve zorgverzekering voor minima van de gemeente Renkum.

  • -

   Inwoners aan wie in 2014 een RenkumKaart is verstrekt en waarvan vaststaat dat zij een inkomen hebben van ten hoogste 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 2.

  Inwoners die per 1 september 2014 recht hadden op een “aanvullende inkomensvoorziening ouderen” worden uitgezonderd van de groepen zoals beschreven in lid 1.

 • 3.

  De overige inwoners met een inkomen van ten hoogste 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm kunnen de koopkrachttegemoetkoming aanvragen via een door het college vast te stellen aanvraagformulier.

 • 4.

  De aanvragen als bedoeld in lid 3 van deze nadere regels kunnen worden ingediend tot 15 december 2014.

Artikel 2 Citeerwijze

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014 Gemeente Renkum’.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking direct na vaststelling door het college.

 • 2.

  Deze nadere regels komen te vervallen met ingang van 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 november 2014,

Burgemeester en wethouders van Renkum