Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016
CiteertitelNadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Renkum 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201517-11-2016nieuwe regeling

23-06-2015

Gemeenteblad, 9 juli 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang binnen het sociaal domein.

In dit kader biedt de gemeente voor haar inwoners een aantal vrij toegankelijke voorzieningen en daarnaast is het mogelijk om voor specifiek maatwerk in aanmerking te komen via het sociaal loket of via een verwijzing van arts of medisch specialist.

Het uitgangspunt dat in alle nieuwe wetgeving centraal staat is eigen kracht en samenredzaamheid. Maatwerk ondersteuning wordt alleen geboden als de inwoners het alleen zonder die ondersteuning niet redt.

Maar die samenredzaamheid ontstaat niet altijd spontaan uit zichzelf. Soms is een zetje nodig in de goede richting. Hierin speelt de gemeente een rol: luisteren naar initiatieven van haar inwoners en die stimuleren. Daarnaast heeft de gemeente ook een rol als het gaat om het mogelijk maken van initiatieven: integraal zoeken naar ruimte voor nieuwe initiatieven. Dat vraagt van de gemeente meedenken en ruimte zoeken, belemmeringen weghalen. Daarnaast zijn soms middelen nodig om een initiatief van de grond te krijgen. Daarvoor is een regionaal- en een lokaal innovatiefonds in het leven geroepen.

De budgetten hiervoor zijn bij de vaststelling van de budgetten inkoop Wmo2015 en Jeugdwet regionaal afgesproken. Over het hele budget wordt 3% afgeroomd om in te zetten voor innovatieve projecten. Dit budget is verdeeld in een regionaal budget van 1.5% en een lokaal budget van 1.5%. Voor het regionale innovatiefonds zijn de regels en werkwijzen al gepubliceerd.

Het lokale innovatiefonds is bedoeld voor Inwoners en aanbieders die hierop een beroep kunnen doen om gewenste resultaten mogelijk te maken. Het fonds is niet onuitputtelijk en staat ook niet open voor alles wat er maar bedacht kan worden. Daarom zijn er spelregels nodig voor toekenning en verdeling, ofwel voorwaarden en criteria waarop initiatieven beoordeeld kunnen worden en op grond waarvan middelen kunnen worden toegekend. Die spelregels staan in dit document.

Het geven van geld voor de uitvoering van initiatieven is een subsidie. De basis voor deze nadere regels wordt gevormd door de Algemene subsidieverordening van onze gemeente (Asv). Een aantal bepalingen uit deze nadere regels wijkt af van de Asv en voor het overige blijft de Asv van toepassing. Dat staat duidelijk aangegeven in de onderstaande regels.

Voorts is ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

1 Subsidieplafond 2015

 • a.

  Voor Wmo initiatieven is het maximale bedrag van € 65.500 beschikbaar.

 • b.

  Voor Jeugd initiatieven is het maximale bedrag van € 159.500 beschikbaar.

2 Subsidieplafond 2016

De raad stelt op 4 november 2015 de subsidieplafonds voor Wmo- en Jeugd initiatieven 2016 (twee tranches)in de begroting vast.

3 Subsidiesoort

De subsidie wordt verleend in de vorm van een eenmalige subsidie als bedoeld in de Asv.

4 Regels voor subsidie-aanvragen

 • 1.

  De aanvragen moeten worden ingediend op het daarvoor door het college vastgestelde aanvraag formulier Innovatiefonds Sociaal Domein gemeente Renkum 2015-2016.

 • 2.

  In afwijking van het tijdstip van indiening aanvraag, zoals in de Asv genoemd, gelden de volgende termijnen:

  • a.

   subsidie aanvragen voor 2015 moeten uiterlijk op 15 september zijn ingediend;

  • b.

   subsidie aanvragen voor de eerste tranche 2016 moeten uiterlijk op 15 november 2015 zijn ingediend;

  • c.

   subsidie aanvragen voor de tweede tranche 2016 moeten uiterlijk op 30 mei 2016 zijn ingediend.

 • 3.

  Aanvragen kunnen worden gedaan door personen, personen in samenwerking met organisaties, organisaties of organisaties in samenwerking met elkaar.

5 Regels voor besluitvorming op subsie-aanvragen

In afwijking van de beslistermijnen, zoals genoemd in de Asv gelden de volgende termijnen:

 • 1.

  Het college beslist uiterlijk op 30 oktober 2015 op een subsidie-aanvraag voor 2015

 • 2.

  Het college beslist uiterlijk op 31 december 2015 op een subsidie-aanvraag voor de eerste tranche 2016

 • 3.

  Het college beslist uiterlijk op 15 juli 2016 op een subsidie-aanvraag voor de tweede tranche 2016.

6 Regels voor te subsidiëren activiteiten

In afwijking van de bepalingen van artikel 4 van de Asv gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

   Activiteiten zijn alleen gericht op de inwoners van de gemeente Renkum.

 • 2.

  De doelstelling en het beoogde resultaat van de aanvraag vallen binnen de door de raad vastgestelde kaders van het sociaal domein.

 • 3.

  Aanvragen voor activiteiten zijn bedoeld voor het versterken van de eigen kracht en samenredzaamheid van inwoners van de gemeente Renkum.

 • 4.

  Aanvragen zijn niet gericht op initiatieven binnen het reguliere aanbod, behalve als hier sprake is van vernieuwing door middel van samenwerking

 • 5.

  Aanvragen zijn gericht op initiatieven die na de beginfase blijven voortbestaan zonder gemeentelijke subsidie.

 • 6.

  Aanvragen leiden tot implementatie in het regulier aanbod ter vervanging van het regulier aanbod.

 • 7.

  Als gebruik wordt gemaakt van inzet van personeel, dan worden deze personeelskosten berekend op basis van de voor de desbetreffende instelling geldende salaristabellen of tarieven. Als er sprake is van vrijwillige inzet kan een vrijwilligersvergoeding in de begroting worden opgenomen.

 • 8.

  Aanvragen zijn niet geheel of gedeeltelijk gehonoreerd via het regionaal innovatiefonds.

 • 9.

  De aanvrager kan zonder subsidie van de gemeente niet over voldoende middelen beschikken om de kosten van de activiteit(en)te dekken, noch uit eigen middelen, noch uit middelen van derden.

 • 10.

  De activiteit vindt eerst plaats na indiening van de subsidie aanvraag.

 • 11.

  Aanvragen voldoen na weging aan de eisen, genoemd onder punt 8.

7 Regels (criteria) beoordeling subsidie-aanvragen

De ingediende subsidie-aanvragen voldoen aan de bepalingen, genoemd in punt 6 en worden gewogen volgens een tendersysteem: de aanvragen worden gerangschikt aan de hand van het behaalde aantal punten op basis van onderstaand schema, te beginnen met het hoogste aantal punten.

De aanvraag die in rangorde bovenaan staat komt als eerste in aanmerking voor subsidie voorzover het geldende subsidieplafond niet wordt overschreden.

Indien het plafond niet volledig is benut komt de volgende aanvraag in rangorde voor subsidie in aanmerking enz. enz.

In het geval dat meerdere aanvragen op een gelijke totaalscore eindigen, dan bepaalt de score op het criterium 1 uit onderstaand schema: Innovatie gericht op transformatie sociaal domein de rangorde.

 

In het geval dat meerdere aanvragen eenzelfde totaalscore en eenzelfde score op het criterium 1 uit onderstaand schema: 'Innovatie gericht op transformatie hebben, wordt de rangorde bepaald door loting. Dit wordt gedaan door het college in aanwezigheid van de subsidieaanvrager(s).

 

 

criteria

punten

normering

1.

Innovatie gericht op transformatie

 

Max 15

1.1

Het innovatieve project richt zich op het thema "Inwoner aan het roer".

Dit kan tot uiting komen door:

aansluiting bij de leidende principes van kadernota sociaal domein:eigen kracht van de inwoners en hun omgevinginstellingen en professionals sluiten aan bij de ondersteuningsvraag en de kracht van de inwonervraaggerichtresultaatgerichtéén huishouden, één planeigen regie van de inwoner staat centraal

0-5 punten

 

1.2

Het innovatieve project geeft blijk van een nadere uitwerking of implementatie van de uitgangspunten in de kadernota sociaal domein.

0-5 punten

 

1.3

Het projectplan is afgestemd met een zorgvrager of zorgvragers en sluit aan bij de ondersteuningsvraag en kracht van de zorgvrager. De (zorg)vrager ontvangt (zorg)- en ondersteuning en wordt gezien als eindgebruiker.

0-5 punten

 

 

 

 

2

Innovatie gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid

 

Max 11

2.1

Het innovatieve project kent een herleidbaar resultaat voor de

eindgebruiker, waarbij de eindgebruiker profijt heeft van de innovatie.

0-5 punten

 

2.2

Het projectplan bevat een voorstel voor:

a. één of meerdere nieuwe producten en/of werkwijzen en/of methodieken

b. verbetering van één of meerdere producten en/of werkwijzen en/of methodieken

c. versterking lokale preventieve veld

d. Het resultaat van het voorstel ten opzichte van de huidige situatie laat een verschuiving zien in kosten (middelen, geld) en/of kwaliteit van de geleverde dienstverlening en/of tevredenheid van de zorgvrager (ervaren kwaliteit door de zorgvrager)

 

 

1

 

1

2

 

 

 

 

2

 

3.

Innovatie gericht op continuïteit en borging

 

Max 22

3.1

Het project is een samenwerking tussen twee of meer partijen

a. de aanvraag wordt gedaan door 1 partij:

b. de aanvraag wordt gedaan door 2 partijen:

c. de aanvraag wordt gedaan door meer dan 2 partijen:

 

 

1

2

3

 

3.2

De aard van de samenwerking is méér dan alleen het doen van een aanvraag

0-5

 

3.3

Het projectplan omschrijft de wijze waarop voldaan wordt aan ennisdeling:

a. er wordt gedaan aan kennisdeling door het beschikbaar stellen van het resultaat via publicatie:

b. er wordt gedaan aan kennisdeling door beschikbaar stellen van het resultaat via actieve uiting (bijeenkomst, werkbezoek, symposium):

c. er wordt gedaan aan kennisdeling door beschikbaar stellen van het resultaat via te implementeren concept of methodiek:

d. er wordt geen melding gemaakt van kennisdeling:

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

0

 

3.4

De wijze waarop het project wordt gefinancierd:

a. meer dan 60% van het project wordt gefinancierd door de gemeente:

b. 40% tot 60% van het project wordt gefinancierd door de gemeente:

c. minder dan 40% van het project wordt gefinancierd door de gemeente:

 

 

1

 

2

 

3

 

3.5

Het projectplan voorziet in de continuïteit van de resultaten, nadat de subsidie vervalt

0-5 punten

 

 

 

 

 

 

8 Regels voor de beoordeling van de wetgeving van de subsidieaanvraag

Het maximum aantal punten bedraagt 48 op basis van de CRITERIA van deze nadere regels. De aanvraag moet minimaal 26 punten scoren met minimale scores op de volgende subcriteria:

 • a.

  innovatie sociaal domein: minimaal 3 punten voor 1.1 en minimaal 3 punten voor 1.2;

 • b.

  innovatie doelmatigheid en doeltreffendheid: minimaal 3 punten voor 2.1 en minimaal 3 punten voor 2.2;

 • c.

  innovatie continuïteit en borging: minimaal 3 punten voor 3.2, minimaal 1 punt voor 3.3, minimaal 1 punt voor 3.4 en minimaal 3 punten voor 3.5

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Renkum d.d. 23 juni 2015 en in werking getreden op 9 juli 2015.