Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Nadere regels Loonkostensubsidie als re-integratievoorziening Renkum 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Loonkostensubsidie als re-integratievoorziening Renkum 2015
CiteertitelNadere regels Loonkostensubsidie als re-integratievoorziening Renkum 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Re-integratieverordening WWB gemeente Renkum 2012.

De bekendmaking van deze regeling is gerectificeerd op 29-02-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening Participatiewet Renkum 2015, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-201501-07-2015nieuwe regeling

14-07-2015

Gemeenteblad, 2015, 73026

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Loonkostensubsidie als re-integratievoorziening Renkum 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

 

gelet op artikel 5 van de Re-integratieverordening Participatiewet Renkum 2015;

 

besluit vast te stellen de Nadere regels Loonkostensubsidie als re-integratievoorziening Renkum 2015.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze regels wordt verstaan onder:

  • -

   werknemer: persoon uit de doelgroep die een arbeidsovereenkomst aangaat met een werkgever.

  • -

   werkgever: de persoon of organisatie voor wie beloonde werkzaamheden worden verricht.

  • -

   kandidaat: persoon uit de doelgroep die via een werkpraktijkovereenkomst werkervaring opdoet om productief genoeg te worden om een reguliere arbeidsovereenkomst aan te gaan.

  • -

   leerbedrijf/opdrachtgever/tussenpersoon: een persoon of organisatie voor wie beloonde werkzaamheden worden verricht gericht op het opdoen van werkervaring met de intentie om de kandidaat binnen een afgesproken termijn in dienst te nemen. Een tussenpersoon werkt namens een opdrachtgever.

  • -

   arbeidsovereenkomst: een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

  • -

   werkpraktijkovereenkomst: een overeenkomst tussen een kandidaat, de gemeente Renkum en een leerbedrijf/tussenpersoon (b.v. een uitzendorganisatie) waarbij de kandidaat een vergoeding ontvangt op uitkeringsniveau en geplaatst wordt bij een leerbedrijf/opdrachtgever die de intentie heeft de kandidaat na afloop een reguliere arbeidsovereenkomst aan te bieden.

 • 2.

  Alle overige begrippen in deze nadere regels hebben dezelfde betekenis als de begrips-omschrijvingen in artikel 1 van de Re-integratieverordening Participatiewet Renkum 2015.

Artikel 2 Doel
 • 1.

  De loonkostensubsidie is, in lijn met de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), erop gericht om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk te laten uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

 • 2.

  De loonkostensubsidie aan een werkgever wordt verstrekt met als doel de overgang naar regulier werk voor de werknemer te realiseren en tijdelijk productieverlies voor de werkgever te compenseren.

 • 3.

  De loonkostensubsidie aan een leerbedrijf/tussenpersoon wordt verstrekt met als doel de kandidaat binnen het leerbedrijf en/of bij een opdrachtgever werkervaring op te laten doen, zodat de kandidaat productief genoeg wordt om een arbeidsverhouding aan te gaan.

 • 4.

  De inzet van loonkostensubsidie heeft duurzame arbeidsinschakeling tot doel.

Artikel 3 Loonkostensubsidie op basis van een arbeidsovereenkomst (A)
 • 1.

  De loonkostensubsidie als re-integratievoorziening wordt binnen één maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst door de werkgever aangevraagd met het Aanvraagformulier Loonkostensubsidie gemeente Renkum.

 • 2.

  Om voor een loonkostensubsidie als bedoeld in dit artikel in aanmerking te komen tekent de werkgever een intentieverklaring waaruit blijkt dat hij - bij geschiktheid van de werknemer - bereid is hem na afloop de gesubsidieerde arbeidsovereenkomst een reguliere arbeidsovereenkomst aan te bieden voor een periode van tenminste 6 maanden.

 • 3.

  De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 50% van de bruto loonkosten per werknemer voor de loon-, begeleidings- en/of opleidingskosten bij een arbeidsovereenkomst.

 • 4.

  Loonkostensubsidie wordt verstrekt voor de duur van maximaal 12 maanden.

 • 5.

  De betaling van de subsidie aan de werkgever vindt maandelijks en achteraf plaats, na het overleggen van de loonstroken.

 • 6.

  Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • -

   kosten waarvoor een andere financiële tegemoetkoming kan worden verstrekt;

  • -

   een werknemer voor wie in de 3 jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag tot subsidieverlening aan de werkgever, op grond van deze of enige andere regeling loonkostensubsidie is verstrekt voor de maximale duur van 12 maanden.

Artikel 4 Loonkostensubsidie op basis van een werkpraktijkovereenkomst (B)
 • 1.

  De loonkostensubsidie als re-integratievoorziening wordt voor aanvang van de werkpraktijkovereenkomst door het leerbedrijf of de tussenpersoon aangevraagd met het Aanvraagformulier Loonkostensubsidie gemeente Renkum.

 • 2.

  Om voor een loonkostensubsidie als bedoeld in dit artikel in aanmerking te komen tekent het leerbedrijf of de opdrachtgever een intentieverklaring waaruit blijkt dat hij - bij geschiktheid van de kandidaat - bereid is hem na afloop van de werkpraktijkovereenkomst een reguliere arbeidsovereenkomst aan te bieden voor een periode van tenminste 6 maanden.

 • 3.

  De werkpraktijkovereenkomst is onderdeel van een trajectplan dat door de gemeente wordt opgesteld.

 • 4.

  Loonkostensubsidie wordt verstrekt voor de duur van maximaal 3 maanden. Op verzoek van het leerbedrijf of de tussenpersoon en wanneer het college dit voor de kandidaat noodzakelijk acht, kan de duur met maximaal 3 maanden verlengd worden.

 • 5.

  De loonkostensubsidie bedraagt maximaal de vergoeding ter hoogte van de voor de kandidaat geldende uitkering inclusief vakantietoeslag, verhoogd met premie zorgverzekeringswet, loonheffing, maximaal 10% administratiekosten en verplichte afdrachten aan het UWV zoals sectorfondspremie, wettelijke bijdrage in werkhervattingskosten en wga-premie. Dit is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren.

 • 6.

  Het leerbedrijf of de tussenpersoon draagt zorg voor het maandelijks uitbetalen van de vergoeding aan de kandidaat onder inhouding en doorbetaling van loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

 • 7.

  Het leerbedrijf of de tussenpersoon betaalt de gemeente een nader overeen te komen inleenvergoeding per gewerkt uur. Uitgangspunt is een vergoeding van € 8,- per gewerkt uur. In geval een kandidaat jonger is dan 23 jaar, bedraagt de vergoeding € 5,- per gewerkt uur. In individuele gevallen kan van deze bedragen worden afgeweken. De hoogte van de loonwaarde van de kandidaat kan hierop van invloed zijn.

Artikel 5 Vaststelling loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie wordt na afloop van de duur van de gesubsidieerde arbeidsovereenkomst of de werkpraktijkovereenkomst binnen 8 weken ambtshalve vastgesteld.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze regels treden in werking op de dag na de dag van publicatie van deze regels en werken terug tot 1 juli 2015, onder gelijktijdige intrekking per 1 juli 2015 van de richtlijn behorende bij de loonkostensubsidie op basis van de Re-integratieverordening WWB gemeente Renkum 2012.

 • 2.

  Deze regels worden aangehaald als: Nadere regels Loonkostensubsidie als re-integratievoorziening Renkum 2015.

Oosterbeek, 14 juli 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum,

de secretaris, de burgemeester,

A.E.J. Steverink MBA drs. J.P. Gebben