Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Nadere regel Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Renkum 2015-2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Renkum 2015-2016
CiteertitelNadere regel Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Renkum 2015-2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2015, art. 12 lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-201501-09-201501-01-2017nieuwe regeling

10-09-2015

Gemeenteblad, 15-10-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Renkum 2015 – 2016.

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum

 

Overwegende

 

dat de werkgelegenheid in de thuiszorg, waaronder in deze wordt begrepen de huishoudelijke ondersteuning, onder druk staat vanwege een korting op de integratie-uitkering Wmo;

 

dat het kabinet een regeling voor een Huishoudelijke Hulp Toelage heeft ingesteld voor de jaren 2015 en 2016;

 

dat de Huishoudelijke Hulp Toelage tot doel heeft het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke ondersteuning, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden bij gecontracteerde zorgaanbieders;

 

dat het Ministerie van VWS aan het college een uitkering heeft toegekend voor het jaar 2015 en het jaar 2016 op basis van het ingediende Plan van Aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage;

 

dat met de Huishoudelijke Hulp Toelage extra uren huishoudelijke ondersteuning gerealiseerd dienen te worden in de vorm van zorg in natura ten opzichte van de situatie waarin er geen Huishoudelijke Hulp Toelage zou zijn. Bovendien dient sprake te zijn van een multipliereffect: de bijdrage vanuit de Huishoudelijke Hulp Toelage is aanvullend op een bijdrage die door de burger zelf wordt betaald;

 

dat op grond van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2015 het college bevoegd is om nadere regels te stellen ten aanzien van in de verordening genoemde onderwerpen;

 

dat de Huishoudelijke Hulp Toelage is uitgewerkt in deze nadere regels Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Renkum 2015 - 2016;

 

Gelet op

Artikel 2.1.4. eerste lid onder a, artikel 2.2.2 eerste lid en artikel 2.2.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Artikel 12 lid 4 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2015;

 

b e s l u i t:

vast te stellen de nadere regels Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Renkum 2015 – 2016.

Artikel 1. Inhoud van de voorziening

De voorziening wordt beschouwd als een algemene voorziening zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum 2015. De algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage Renkum (hierna: HHT) omvat het recht van cliënten die inwoner zijn van de gemeente Renkum en tot één van de in artikel 2 aangegeven doelgroepen behoren, huishoudelijke ondersteuning in te kopen bij een zorgaanbieder, die door de gemeente is gecontracteerd en deelneemt aan de regeling. Een deel van de kostprijs wordt door de gemeente aan de zorgaanbieder vergoed vanuit de HHT. Dit houdt in dat de cliënt dus niet meer het volledige uurtarief voor huishoudelijke ondersteuning betaalt, maar voor een deel wordt gecompenseerd vanuit de HHT.

Artikel 2. Doelgroepen van de HHT

De cliënten die in aanmerking komen voor de HHT zijn inwoner van de gemeente Renkum en behoren tot tenminste één van de onderstaande doelgroepen:

 • -

  Mantelzorgers

  Mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben of behoefte hebben aan respijtzorg omdat er sprake is van een reëel risico van overbelasting; zowel inzet in het huishouden van de zorgvrager als inzet in het huishouden van de mantelzorger is mogelijk;

 • -

  (Alleenstaande) ouders van gezinnen met veel problemen

  (Alleenstaande) ouders van gezinnen met veel problemen die kunnen worden ontlast door enkele uren per week huishoudelijke hulp als een soort van gezinsondersteuning;

 • -

  Inwoners na opname in het ziekenhuis

  Inwoners die na een opname in het ziekenhuis, na een val of na een ander incident, tijdelijk behoefte hebben aan (extra) hulp bij het huishouden, zonder dat zij aanspraak willen of kunnen maken op een formele indicatie als een soort van transferzorg;

 • -

  Zelfstandig wonende kwetsbare mensen

  Zelfstandig wonende kwetsbare mensen, zoals mensen met psychosociale problematieken (licht) dementerende ouderen, waarbij de huishoudelijke hulp, al dan niet in combinatie met praktische persoonlijke dienstverlening, hen ondersteunt zo lang mogelijk zelfstandig te wonen;

 • -

  Inwoners met een Wmo-ondersteuningsvraag voor huishoudelijke hulp, die niet in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

  Inwoners met een ondersteuningsvraag voor huishoudelijke hulp, die zelf regie kunnen voeren, maar waarbij is vastgesteld dat die ondersteuning op grond van de Wmo 2015 in de vorm van een maatwerkvoorziening niet noodzakelijk is. Onder zelf regievoeren wordt verstaan dat de inwoner in staat is om zelf het huishouden te organiseren en in staat is om werkafspraken te maken met de huishoudelijke hulp;

 • -

  Cliënten met een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, die hierop aanvullende dienstverlening nodig hebben.

  Cliënten die vanuit een maatwerkvoorziening Wmo ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, niet terug kunnen vallen op mantelzorg en behoefte hebben aan Plusdiensten als grote schoonmaak, zolder opruimen, boodschappen doen en dergelijke.

Artikel 3. Tarieven Huishoudelijke Hulp Toelage

Voor 2015 en 2016 geldt voor de uitvoering van de HHT-regeling het onderstaande gebruikerstarief, die de cliënt aan de zorgaanbieder dient te betalen: € 7,50 per geleverd uur huishoudelijke ondersteuning.

 

De zorgaanbieder incasseert het gebruikerstarief bij de cliënt.

 

De kostprijs die de zorgaanbieder voor 2015 en 2016 hanteert voor een geleverd uur huishoudelijke ondersteuning vanuit de HHT, bedraagt € 22,50. Dit tarief bestaat uit twee componenten, te weten een deel dat de zorgaanbieder bij de cliënt factureert en een deel dat de zorgaanbieder aan de gemeente factureert.

 

Voor 2015 en 2016 betekent dit dat de zorgaanbieder aan de gemeente factureert:

€ 15,00 per geleverd uur huishoudelijke ondersteuning.

Artikel 4. Maximaal in te zetten uren huishoudelijke hulp toelage

Het maximaal in te zetten aantal uren huishoudelijke ondersteuning voor 2015 en 2016 bedraagt 23.705 uren.

Artikel 5. Werkwijze

Een cliënt die een melding doet bij het Sociaal Loket en niet in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening en behoort tot een van de doelgroepen zoals genoemd in artikel 2 van deze regels kan in aanmerking komen voor de HHT toelage. Voorwaarden hierbij zijn dat hij ondersteuning nodig heeft voor huishoudelijke werkzaamheden ten behoeve van het resultaat schoon huis of voor het resultaat zelfstandig wonen en in staat is om zelf de regie te voeren over de eigen huishouding.

 

Indien de inwoner in aanmerking komt voor de HHT stelt de gemeente de zorgaanbieder, waarvoor de inwoner heeft gekozen, hiervan schriftelijk op de hoogte. De zorgaanbieder bezoekt de cliënt thuis, stelt samen met de cliënt een ondersteuningsplan op en informeert de cliënt omtrent de HHT-toelage (€ 15,00 per uur) en de gevraagde eigen bijdrage voor gebruikmaking van de algemene voorziening HHT (€ 7,50 per uur).

Artikel 6. Plafond

Het plafond voor het kalenderjaar 2015 bedraagt € 177.792,= en het plafond voor het kalenderjaar 2016 bedraagt eveneens € 177.792,=.

Artikel 7. Aanvullende bepalingen

 • 1.

  De HHT wordt aan cliënten alleen toegekend in hele uren.

 • 2.

  De HHT wordt beëindigd als een cliënt niet meer voldoet aan gestelde voorwaarde(n), waaronder het voldoen van de gebruikerstarieven aan de zorgaanbieder, bij verhuizing buiten de gemeente en bij overlijden.

 • 3.

  De HHT mag enkel worden ingezet als algemene voorziening, zoals bedoeld in de Wmo, en niet als maatwerkvoorziening. Een combinatie van een maatwerkvoorziening Hbh met een aanvulling vanuit de HHT is wel toegestaan.

 • 4.

  De HHT moet worden ingezet voor het werken in loondienst voor Hbh, al dan niet in combinatie met persoonlijke dienstverlening (zoals wassen/strijken, boodschappen doen).

 • 5.

  De HHT mag niet worden ingezet voor het financieren van:

  de gemeentelijke uitvoeringskosten,

  de loonkostenstijging op basis van de afgesloten CAO VVT,

  de scholing om het arbeidsmarktperspectief van Hbh medewerkers te verbeteren,

  de uitbouw van vrijwilligerswerk.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, dan wel in gevallen waarin toepassing van de nadere regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, ten gunste van de aanvrager afwijken van deze nadere regels.

Artikel 9. Duur

Deze nadere regels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werken terug tot 1 september 2015. De nadere regels eindigen op 31 december 2016.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Renkum 2015 - 2016

Aldus vastgesteld in de vergadering van het collge van burgemeester en wethouders van Renkum op 10 september 2015.