Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen aanwijzingsbesluit APV 2015
CiteertitelAlgemeen aanwijzingsbesluit APV 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Algemeen Aanwijzingsbesluit APV 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2020nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad, 30-12-2014

Onbekend.
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Hoog en Laag, 24-12-2013

06-12-2013
01-10-201201-01-2014nieuwe regeling

18-09-2012

Hoog en Laag, 26-09-2012

-
01-07-201001-01-2020nieuwe regeling

09-06-2010

Veluwepost, 11-06-2010

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen aanwijzingsbesluit APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum en de burgemeester van de gemeente Renkum, ieder voor zover zij bevoegd zijn,

 

overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum (APV) nadere voorschriften dienen vast te stellen;

 

gelet op de vigerende Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum;

 

gezien het voorstel d.d. 27 november 2014

 

Besluit

 

vast te stellen het volgende ‘Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2015’:

Artikel 1 (definities)

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  directe nabijheid: een straal van 50 meter rondom een bepaalde locatie;

 • b.

  bebouwde kom(men): het gedeelte van de gemeente, gelegen binnen de grenzen van de bebouwde kom, zoals genoemd in artikel 1:1, sub d, van de APV.

Artikel 2 (verspreiding drukwerk)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:6 is het verboden in de directe nabijheid van een winkel of winkelgebied gedrukte / geschreven stukken onder het publiek te verspreiden / bekend te maken.

Artikel 3 (straatartiest)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:9 is het verboden ten behoeve van hetpubliek op treden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op de gebieden binnen de gemeente Renkum waar de weekmarkt wordt gehouden.

Artikel 4 (rookverbod bossen)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:18 is het ter voorkoming van bos- of heidebranden verboden te roken in bossen, op heidegronden of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende de periode mei tot oktober.

Artikel 5 (aanplakborden)

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:42, vierde lid, APV worden de aanplakborden die van gemeentewege worden geplaatst voor de verkiezingen van publiekrechtelijke organen en de vrije plakplaatsen in de gemeente aangewezen voor het aanbrengen van meningsuitingen.

 • 2.

  De vrije plakplaatsen als bedoeld in het eerste lid staan op de volgende plaatsen:

  - Oosterbeek, Utrechtseweg ter hoogte van het gemeentehuis;

  - Renkum, Europalaan ter hoogte van de bibliotheek (nr.43);

 • 3.

  De meningsuitingen mogen alleen worden aangebracht metzodanige plakmiddelen dat zij na enkele weken eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Artikel 6 (alcoholhoudende drank)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid, APV worden de volgende locaties aangewezen als gebieden waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 • -

  de bebouwde kommen van de gemeente Renkum;

 • -

  de Veerweg te Oosterbeek;

 • -

  de Veerweg te Renkum;

 • -

  de skatebaan onder het Viaduct A50 aan de Utrechtseweg.

Artikel 7 (loslopende honden)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, tweede lid, wijst het college de volgende gebieden aan als hondenlosloopgebied:

 • -

  Park Heidestein te Heelsum;

 • -

  groenstrook Utrechtseweg langs N225, groenstrook tussen Heidesteinlaan te Heelsum en Bram Streeflandweg te Renkum;

  Groenvoorziening gelegen tussen de spoorlijn en de Lindenboomlaan te Wolfheze;

 • -

  Park Bato’s wijk, park Hartenstein, het Talud, de groenstrook langs de spoorlijn Utrecht-Arnhem ten noorden van de Parallelweg en de parkstrook aan de noordzijde van de Nico Bovenweg te Oosterbeek.

Artikel 8 (plaatsen verboden voor vuurwerk)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73 APV is het, in het belang van de voorkomingvan gevaar, schade of overlast verboden vuurwerk te bezigen, in de directe nabijheid van de volgende locaties:

 • -

  instellingen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geluidgevoelige gebouwen / activiteiten;

 • -

  brandstofoverslag, tankstation;

 • -

  brandbare opstallen (rietdak) / opslag brandbare stoffen;

 • -

  natuurgebied, ecologisch waardevol / biotoop;

 • -

  waterpartijen;

 • -

  dierenpension, veehouderijen;

 • -

  winkelgalerijen, passages / viaducten;

 • -

  openbare gebouwen (onbeheerd);

 • -

  vuurwerkopslag/verkoop.

Artikel 9 (sekswinkels)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:10 APV wijst het college als gebieden waar het verboden is een sekswinkel te exploiteren de locaties aan als hierna omschreven. De locatie waar een sekswinkel wordt geëxploiteerd mag niet gelegen zijn:

 • -

  aan een straat waar de woonfunctie centraal staat;

 • -

  in de directe nabijheid van een (lagere of middelbare) school of een jongerencentrum;

 • -

  in een gebied waar sprake is van een concentratie van horecabedrijven;

 • -

  in de directe nabijheid van winkels of bedrijven met een dusdanig andere bezoekersgroep dat de ontmoeting van de betrokken bezoekersgroepen openbare orde problemen tot gevolg heeft of tot gevolg dreigt te hebben.

Artikel 10 (opslag bromfietsen enz.)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, eerste lid, APV worden alle vanaf de weg af zichtbare plaatsen binnen de gemeente aangewezen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is één of meer in dat artikellid aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

Artikel 11 (te koop aanbieden voertuigen)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:3, eerste lid, APV worden alle wegen binnen de bebouwde kom aangewezen waarop het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Artikel 12 (caravans)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid, onder a, APV worden alle wegen in de gemeente Renkum aangewezen waar het verboden is voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.

Artikel 13 (parkeren grote voertuigen)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, APV wijst het college alle wegen in de gemeente Renkum zowel binnen als buiten de bebouwde kommen aan waar het naar haar oordeel schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente is om een voertuig, dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren met uitzondering van de volgende wegen en weggedeelten:

 • -

  Klingelbeekseweg (noordzijde) te Oosterbeek;

 • -

  Parkeerplaats langs Generaal Urquhartlaan te Oosterbeek, bij openbare bibliotheek, maandag t/m zaterdag tussen 18.00 en 7.00 uur en op zondag;

 • -

  Langs de Generaal Urquhartlaan (noordzijde) in Oosterbeek, op donderdag tussen 4.00 en 14.00 uur;

 • -

  Langs de Oranjeweg (westzijde) in Oosterbeek, met dien verstande dat hier alleen bussen mogen parkeren;

 • -

  Rijweg Heelsumseweg (westzijde) te Wolfheze ten zuiden van de Balijeweg;

 • -

  Parkeerplaats Dalweg (noordzijde) te Doorwerth ter plaatse van sporthal Doorwerth;

 • -

  Parkeerhaven Oude Oosterbeekseweg (noordzijde), gedeelte Beeklaan-Seelbeeckweg, te Heveadorp;

 • -

  Parkeerhaven Industrieweg (oostzijde), gedeelte Bennekomseweg-Energieweg, te Renkum, volgens bijgevoegde kaart;

 • -

  Langs de Industrieweg in Renkum, tussen de Energieweg en de Hogenkampseweg, volgens bijgevoegde kaart;

 • -

  Rijweg Kabeljauw (noordzijde) ter plaatse van viaduct A50, gedeelte De Kamp-Veentjesbrug, te Heelsum.

Artikel 14 (overlast van fiets of bromfiets

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:15, eerste lid, van de APV, wijst het college als gebied waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan aan:

  • -

   de directe nabijheid van het station Oosterbeek;

  • -

   de directe nabijheid van het station Wolfheze;

  • -

   de directe nabijheid van bushaltes.

 • 2.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:15, tweede lid, van de APV, worden de volgende gebieden aangewezen als (brom)fietsstallingsgebieden, waar het verboden is om een fiets of bromfiets langer dan vier weken onafgebroken te stallen:

  • -

   de directe nabijheid van het station Oosterbeek;

  • -

   de directe nabijheid van het station Wolfheze;

  • -

   de directe nabijheid van bushaltes.

Artikel 15 (ligplaats vaartuigen)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, eerste lid, APV is het verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op alle gedeelten van openbaar water, met uitzondering van het water (voor zover dat openbaar is)

 • -

  bij camping Oosterbeeks Rijnoever gedurende het kampeerseizoen van 15 maart tot en met 31 oktober, voor zover het geen woonboten betreft, en;

 • -

  bij het Gat van Moorlag;

 • -

  bij het stuw- en sluiscomplex Heveadorp / Driel , voor zover het een vaartuig met een lengte van maximaal 20 meter betreft,

 • a) gedurende de periode van 15 maart tot en met 31 oktober,  (jacht- en passantenhaven) en

 • b) gedurende de periode van 1 november tot 15 maart, voor zover niet langer dan 48 uur ligplaats wordt ingenomen (passantenhaven)

 • -

  bij kasteel Doorwerth, voor zover door een vaartuig met een lengte van maxima meter niet langer dan 48 uur wordt ingenomena20

en met dien verstande dat dit verbod niet geldt voor zover op gedeelten van openbaar water woonboten zijn toegestaan krachtens het daarop van toepassing zijnde bestemmingsplan.

 

Artikel 16 (natuurgebieden)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:33 APV, tweede lid, worden de volgende voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen aangewezen ten aanzien waarvan het rijden of zich bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z, of een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, of een snorfiets als bedoeld in artikel 1, onder af, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard aldaar is toegestaan:

 • a.

  op die paden in de natuurgebieden in de gemeente Renkum voor zover dat blijkens de openstellingsborden is toegestaan;

 • b.

  op de binnen de gemeente Renkum door middel van markeringsborden aangewezen ATB-Mountainbike-routes alsmede ruiterroutes, met dien verstande dat het slechts is toegestaan de routes te gebruiken daar waar deze voor bedoeld zijn.

Artikel 17 (slotbepalingen)

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2015’.

 • 2.

  Het Algemeen Aanwijzingsbesluit APV 2014, vastgesteld op 17 december 2013, vervalt.

 • 3.

  Het besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Aldus besloten op 9 december 2014 te Renkum,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD

De secretaris de burgemeester,

A.E.J. Steverink MBA drs. J.P. Gebben

 

DE BURGEMEESTER VOORNOEMD

drs. J.P. Gebben