Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Destructieverordening gemeente Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Renkum
CiteertitelDestructieverordening gemeente Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Destructieverordening gemeente Renkum vastgesteld op 30 oktober 1996.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, art. 81h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2010nieuwe regeling

02-06-2010

Veluwepost, 18-06-2010

12-04-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Renkum

 

De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 12 april 2010;

gelet op artikel 81h van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren;

 

Besluit

 

vast te stellen de

 

DESTRUCTIEVerordening

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder

 • a.

  wet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb. 2007, 528);

 • b.

  aangifteplichtige: degenen die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: categorie 1 materiaal (met name dode honden, dode katten, kadavers van dieren die dood zijn gegaan door botulisme, vissen gestorven door vrieskou).

Artikel 2

Het college van burgemeester en wethouders wijst één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

1.Deze verordening kan worden aangehaald als: "Destructieverordening gemeente

Renkum";

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag, volgende op de dag van publicatie;

 • 3.

  De Destructieverordening gemeente Renkum, vastgesteld op 30 oktober 1996, vervalt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2010.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben