Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Nadere regels subsidie algemene voorzieningen Sociaal Domein 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie algemene voorzieningen Sociaal Domein 2017
CiteertitelNadere regels subsidie algemene voorzieningen Sociaal Domein 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2016nieuwe regeling

26-04-2016

Gemeenteblad, 2016, 73979

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie algemene voorzieningen Sociaal Domein 2017

 

 

Grondslag: artikel 2 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Renkum 2014

 

Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen. Uitgangspunt is zelfredzaamheid van inwoners. Maatwerkondersteuning wordt geboden als de inwoners het zonder die ondersteuning niet redden en de inschakeling van algemene voorzieningen onvoldoende soelaas biedt.

 

Door het stimuleren van vrijwilligers initiatieven, het bieden van laagdrempelige voorzieningen of faciliteiten willen we het beroep op maatwerk verminderen. De gemeente wil subsidie verlenen aan deze meestal wat kleinere initiatieven. Het betreft concrete activiteiten zoals koffieochtenden, thuisadministratie, maatjesprojecten, nieuwe vormen van dagbesteding: in het bijzonder collectieve vormen in plaats van duurdere individuele trajecten. Ook slimme (ICT) huis-tuin-en keukenoplossingen die de samenredzaamheid van inwoners verhogen, wil de gemeente op deze wijze stimuleren. Te denken valt verder aan activiteiten specifiek voor jeugd, dit kunnen maatjesprojecten zijn of initiatieven waar jongeren gestimuleerd worden hun talenten en sociale vaardigheden te ontwikkelen; bijvoorbeeld projecten in relatie tot andere inwoners van de gemeente Renkum.

 

Randvoorwaardelijke zaken voor activiteiten kunnen in de subsidieaanvraag worden meegenomen, te denken valt aan (deels) huur voor accommodaties. Hierbij gaan we er vanuit dat onderzocht is op welke wijze inwoners een bijdrage kunnen betalen voor het gebruik en/of er andere mogelijkheden zijn voor financiering.

 

De Kadernota Transformatie Sociaal Domein (oktober 2015) en de Algemene Subsidie Verordening 2014 van de gemeente Renkum bieden het aanknopingspunt om kleinschalige initiatieven, gericht op verhogen van welzijn en maatschappelijke participatie, te ondersteunen. Maar omdat deze basis voor het beoordelen van aanvragen zoals bedoeld in deze nadere regels te grofmazig is, is er behoefte aan nadere regels.

 

Subsidiesoort

De subsidie wordt verleend in de vorm van een eenmalige subsidie of subsidie per jaar als bedoeld in de Asv (Algemene subsidie verordening).

 

Regels voor subsidieaanvragen

 

Transformatiedoelstellingen

 • 1.

  De activiteiten zijn bedoeld voor de samenredzaamheid van inwoners van de gemeente Renkum: hiermee wordt bedoeld, dat er een toename is van vrijwillige inzet, van bewonersinitiatief en van sociale cohesie.

 • 2.

  De activiteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid voor onze inwoners van alle leeftijden: ontlasten van mantelzorgers, kleiner beroep op formele zorg, zelfstandig thuis kunnen wonen. Het gaat hier niet alleen om de doelgroep ouderen of volwassenen, maar ook om de doelgroep jongeren voor wie de activiteiten een verhoging van zelfredzaamheid betekent. De activiteiten zijn gericht op het gezond, veilig en actief opgroeien van jeugd en jongeren en/of gericht op het voorkomen van problemen in opvoeden en opgroeien en het versterken van de eigen kracht in het oplossen van deze problemen.

 

Samenwerkingsgericht

 • 3.

  Bij de activiteiten wordt er zoveel als mogelijk combinatie gezocht met andere initiatieven, dat kan gelegen zijn in gezamenlijk gebruik van accommodaties, of in een gezamenlijk aanbod voor verschillende doelgroepen, etc. etc.

 • 4.

  De activiteit stimuleert ontmoeting van diverse inwoners in wijk (dorp)en buurt. Bereik

 • 5.

  Bij de aanvraag voor activiteiten wordt vooraf een prognose gemaakt van de behoefte die bestaat aan die activiteit en het te verwachten bereik. Innovatiekracht

 • 6.

  Een subsidieaanvraag wordt hoger gewaardeerd als het bijdraagt aan een oplossing voor maatschappelijke problematiek.

 • 7.

  Een subsidie wordt hoger gewaardeerd als het initiatief van inwoners bijdraagt aan de vermindering van het beroep op gemeentelijk gefinancierde maatwerkvoorzieningen.

 

Weging

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de wegingscriteria zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

 

Punten

1.De activiteiten zijn bedoeld voor de samenredzaamheid van inwoners van de gemeente Renkum: hiermee wordt bedoeld, dat er een toename is van vrijwillige inzet, van bewonersinitiatief en van sociale cohesie.

10

2.De activiteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid voor onze inwoners van alle leeftijden: ontlasten van mantelzorgers, kleiner beroep op formele zorg, zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het gaat hier niet alleen om de doelgroep ouderen of volwassenen, maar ook om de doelgroep jongeren voor wie de activiteiten een verhoging van zelfredzaamheid betekent. De activiteiten zijn gericht op het gezond, veilig en actief opgroeien van jeugd en jongeren en/of gericht op het voorkomen van problemen in opvoeden en opgroeien en het versterken van de eigen kracht in het oplossen van deze problemen.

10

3.Bij de activiteiten wordt er zoveel als mogelijk combinaties gezocht met andere initiatieven, dat kan gelegen zijn in gezamenlijk gebruik van accommodaties, of in een gezamenlijk aanbod voor verschillende doelgroepen, etc. etc.

10

4.De activiteit stimuleert ontmoeting van diverse inwoners in wijk (dorp) en buurt.

10

5.Bij de aanvraag voor activiteiten wordt vooraf een prognose gemaakt van de behoefte die bestaat aan die activiteit en het te verwachten bereik.

20

6.Een subsidieaanvraag wordt hoger gewaardeerd dan andere aanvragen als het bijdraagt aan een oplossing voor maatschappelijke problematiek. Het kan gaan om verschillende thematiek, bijvoorbeeld sociaal geïsoleerd zijn van groepen inwoners, of bijvoorbeeld toenemende schuldenproblematiek.

20

7.Een subsidie wordt hoger gewaardeerd als het initiatief van inwoners bijdraagt aan de vermindering van het beroep op gemeentelijk gefinancierde maatwerkvoorzieningen.

20

In totaal kan men 100 punten krijgen. De aanvraag moet minimaal 60 punten scoren om in aanmerking te komen voor een subsidie. De aanvraag wordt in volgorde van binnenkomst behandeld, beoordeeld en gehonoreerd binnen de beschikbaarheid van de middelen in de begroting voor het sociaal domein.

 

Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking op 1 mei 2016

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum d.d. 26 april 2016