Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening op de rekenkamercommissie in de gemeente renkum 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie in de gemeente renkum 2010
CiteertitelVerordening op de rekenkamercommissie gemeente Renkum 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rekenkamercommissie gemeente Renkum van 16 maart 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2010nieuwe regeling

17-02-2010

Veluwepost, 26-02-2010

17-01-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Renkum 2010

De raad van de gemeente Renkum;

 

gelezen het voorstel van 17 januari 2010;

 

gelet op het raadsbesluit van 30 september 2009, nr. 11;

 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, in het bijzonder Hoofdstuk IVB. De rekenkamerfunctie, en artikel 84, Andere commissies van de raad;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende

Verordening op de rekenkamercommissie in de gemeente renkum 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  Rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Renkum;

 • c.

  Voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • d.

  Rekeningcommissie: de rekeningcommissie van de gemeente Renkum;

 • e.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een rekenkamercommissie, die door de raad wordt ingesteld.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden.

Artikel 3 Benoeming leden

1 De raad benoemt drie externe leden, onder wie de voorzitter, van de rekenkamercommissie voor een periode van een jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.voor bepaalde tijd.

2.In geval van beëindiging van het lidmaatschap van de rekenkamercommissie vormt de resterende rekenkamercommissie samen met de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie de sollicitatiecommissie. De sollicitatiecommissie draagt er zorg voor dat de vacature zo spoedig mogelijk wordt vervuld op basis van een raadsbesluit ter voorziening in de vacature(s). In het voorstel aan de raad staat het aantal namen van mogelijke externe leden vermeld, gelijk aan het aantal vacatures voor externe leden in de rekenkamercommissie.

Artikel 4 De voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie.

Artikel 5 Eed of verklaring en belofte

Ten aanzien van de leden is artikel 81g Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Ontslag en non-activiteit

1.De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-activiteit.

2 Het lidmaatschap van een lid eindigt:

 • a.

  op eigen verzoek; of

 • b.

  bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie; of

 • c.

  wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel wanneer bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; of

 • d.

  indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

   

  4. Een lid van de rekenkamercommissie kan door de raad worden ontslagen: a. wanneer hij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen b. indien hij handelt in strijd met het bepaalde in artikel 7.

Artikel 7 Verboden betrekkingen en verboden handelingen

 • 1

  Ten aanzien van de leden is artikel 15 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing

 • 2

  Ten aanzien van de leden is artikel 81f Gemeentewet van overeenkomstige toepassing

Artikel 8 Openbaarmaking nevenfuncties

Ten aanzien van de leden is artikel 12 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Vergoeding voor werkzaamheden en van reiskosten van de leden van de rekenkamercommissie

 • 1.

  De leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie. Deze bedraagt € 160,- per zitting.

 • 2.

  De leden van de rekenkamercommissie hebben tevens recht op een vergoeding van € 80,-- per uur

  • -

   voor het bijwonen van andere vergaderingen en bijeenkomsten dan die van de rekenkamercommissie, mits deelname daaraan tevoren door de rekenkamercommissie is geaccordeerd; en

 • -

  voor het schrijven van onderzoeksopzetten en onderzoeksrapportages, voor het doen van feitelijk onderzoek en voor begeleiding van externe onderzoekers, een en ander binnen de door de rekenkamercommissie tevoren vastgestelde onderzoeksopzet met bijbehorende begroting.

 • 3.

  De leden van de rekenkamercommissie hebben recht op een vergoeding van de reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie. De leden van de rekenkamercommissie hebben recht op een vergoeding van de reiskosten voor het bijwonen van andere vergaderingen en bijeenkomsten dan die van de rekenkamercommissie, mits deelname daaraan tevoren door de rekenkamercommissie is geaccordeerd. Voor de vergoeding wordt aangesloten bij de Vervoers- en verplaatsingsregeling voor medewerkers van de gemeente.

 • 4.

  De in het eerste en tweede lid genoemde vergoedingen worden uitbetaald op basis van maandelijkse declaraties.

 • 5.

  Bovengenoemde vergoedingen worden geïndexeerd op grond van door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bij AMvB vast te stellen verhogingen en worden afgerond in euro’s.

 • 6.

  De uitbetalingen zijn bruto tenzij anders bepaald.

 • 7.

  Bovengenoemde vergoedingen komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Artikel 10 Ambtelijk secretariaat

 • 1.

  De raad benoemt een ambtelijk secretaris en een plaatsvervangend ambtelijk secretaris in overleg met de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris verrichten niet tevens werkzaamheden voor een ander orgaan van de gemeente Renkum dan de gemeenteraad of commissies van de raad ex artikel 82 of 84 Gemeentewet.

 • 3.

  De ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris staan de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 4.

  De ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris leggen rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 5.

  De ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris zijn intermediair tussen de rekenkamercommissie en de ambtelijke organisatie, dragen zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers en stellen de concept onderzoeksprogramma’s en concept jaarverslagen op.

Artikel 10a Rekeningcommissie

De leden van de rekeningcommissie dienen als klankbordgroep voor de rekenkamercommissie. In elk geval vindt overleg plaats voorafgaand aan het bepaalde in artikel 12, eerste lid, van de verordening en over mogelijke toekomstige onderzoeksonderwerpen.

Artikel 11 Reglement van orde

 • 1.

  De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Onderdeel daarvan dient een protocol over de wijze van inrichting van haar onderzoek en over de wijze van communicatie met de raad te zijn.

 • 2.

  De rekenkamercommissie zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad en naar het college.

Artikel 12 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De rekenkamercommissie bepaalt met inachtneming van het in artikel 10a gestelde de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 13 Bevoegdheden en bereik van onderzoeken
 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd, zowel schriftelijk als mondeling, alle relevante informatie te verzamelen die zij in het belang van het onderzoek noodzakelijk en wenselijk acht. De rekenkamercommissie kan de ambtelijk secretaris, onderzoekers en deskundigen die haar bij de uitvoering van haar taak terzijde staan, machtigen tot het inwinnen van deze inlichtingen en het verzamelen van deze informatie. De leden van het gemeentebestuur en degenen die in opdracht van de gemeente werkzaamheden verrichten zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn juist en volledig te verstrekken.

 • 2.

  Het werkterrein van de rekenkamercommissie strekt zich uit over alle gemeentelijke instellingen en organisatieonderdelen.

 • 3.

  De rekenkamercommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om, binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen waarvan de taakuitoefening (mede) onderwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

Artikel 14 Rapportage en jaarverslag

 • 1.

  De rekenkamercommissie legt haar bevindingen en haar oordeel vast in openbare rapporten. Op grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 2.

  Alvorens een rapport openbaar te maken kan de rekenkamercommissie het voor een eerste reactie voorleggen aan het college. Het college dient zijn eventuele reactie binnen 15 werkdagen schriftelijk mee te delen aan de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie voegt de eventuele reactie van het college met haar eventuele wederreactie als bijlage toe aan het rapport.

 • 3.

  Na vaststelling door de rekenkamercommissie wordt het onderzoeksrapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en de betrokkenen, aan de raad aangeboden.

 • 4.

  De rekenkamercommissie stelt elk jaar voor 1 april een openbaar verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

 • 5.

  De raad bespreekt de rapporten en jaarverslagen van de rekenkamercommissie binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 maanden na openbaarmaking. De raad nodigt de voorzitter van de rekenkamercommissie uit bij de bespreking aanwezig te zijn.

Artikel 15 Vergaderingen

 • 1.

  De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid.

 • 2.

  De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 3.

  De rekenkamercommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter. Voor de definitieve vaststelling van onderzoeksrapporten en jaarverslagen van de rekenkamercommissie is steeds de stem van de meerderheid van het aantal zitting hebbende leden vereist.

Artikel 16 Budget

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting door de raad beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden;

  • b.

   de ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris;

  • c.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • d.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 27 februari 2010.

 • 2.

  De Verordening rekenkamercommissie gemeente Renkum, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 maart 2006 wordt ingetrokken.

 • 3.

  De artikelen 25, zesde lid, laatste volzin en achtste lid alsmede artikel 26, tweede volzin, van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2009, worden ingetrokken.

Artikel 18 Overgangsbepaling

Reglementen, protocollen en andere besluiten, hoe ook genaamd, vastgesteld op basis van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Renkum 2005 respectievelijk 2006, worden geacht te zijn vastgesteld op basis van deze verordening 2010.

Artikel 19 Evaluatie

1. De rekenkamercommissie dient uiterlijk in januari 2011 een evaluatierapport van haar

werkzaamheden over het eerste jaar met conclusies en aanbevelingen ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

2. De rekenkamercommissie dient uiterlijk in januari 2014 een evaluatierapport van haar werkzaamheden over de periode 2011 t/m 2013 met conclusies en aanbevelingen ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Renkum 2010”.

Aldus vastgesteld te Oosterbeek op 17 februari 2010.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben.