Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Wegsleepverordening voor de gemeente Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening voor de gemeente Renkum
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wegsleepverordening gemeente Renkum van 30 januari 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2012nieuwe regeling

31-10-2012

Hoog en Laag, 07-11-2012

31-08-2012
01-02-200201-02-200208-11-2012nieuwe regeling

30-01-2002

Veluwepost, 26-05-2006

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening voor de gemeente Renkum

De raad van de gemeente Renkum,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2012,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening voor de gemeente Renkum

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen

  het opslagterrein van 1e Arnhemse Wegen-en Sleepdienst van Amerongen B.V. , gevestigd te Arnhem.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het uitrijden, voorrijden, verplaatsen, overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats, het bewaren en de personele kosten worden op de overtreder verhaald. Voor de hoogte van deze kosten wordt onderscheid gemaakt in kosten gemaakt op:

  • a.    voorrijkosten maandag tot en met zondag, dag en nacht;

  • b.    sleepkosten maandag tot en met vrijdag, overdag van 08.00 uur tot 18.00 uur;

  • c.    sleepkosten zaterdag, zondag, feestdagen en maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 08.00 uur.

 • 2.

  Voor de hoogte van de kosten van het bewaren van een voertuig wordt een onderscheid gemaakt in kosten:

  a voor de eerste 24 uur of een gedeelte daarvan;

  b voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 3.

  De hoogte van de kosten als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, wordt door het college vastgesteld.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  De Wegsleepverordening gemeente Renkum, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 januari 2002, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Renkum.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2012