Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018
CiteertitelNadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Renkum 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201601-01-2017nieuwe regeling

11-10-2016

Gemeenteblad, 17-11-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Inleiding

Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang binnen het sociaal domein. In dit kader biedt de gemeente voor haar inwoners een aantal vrij toegankelijke voorzieningen en daarnaast is het mogelijk om voor specifiek maatwerk in aanmerking te komen via het sociaal loket of via een verwijzing van arts of medisch specialist.

 

Het uitgangspunt dat in alle nieuwe wetgeving centraal staat is eigen kracht en samenredzaamheid. Maatwerk ondersteuning wordt alleen geboden als de inwoners het alleen zonder die ondersteuning niet redt. Maar die samenredzaamheid ontstaat niet altijd spontaan uit zichzelf. Soms is een zetje nodig in de goede richting. Hierin speelt de gemeente een rol: luisteren naar initiatieven van haar inwoners en die stimuleren. Daarnaast heeft de gemeente ook een rol als het gaat om het mogelijk maken van initiatieven: integraal zoeken naar ruimte voor nieuwe initiatieven. Dat vraagt van de gemeente meedenken en ruimte zoeken, belemmeringen weghalen. Daarnaast zijn soms middelen nodig om een initiatief van de grond te krijgen. Daarvoor is een regionaal- en een lokaal innovatiefonds in het leven geroepen.

 

De budgetten hiervoor zijn bij de vaststelling van de budgetten inkoop Wmo2015 en Jeugdwet regionaal afgesproken. Over het hele budget wordt 3% afgeroomd om in te zetten voor innovatieve projecten. Dit budget is verdeeld in een regionaal budget van 1.5% en een lokaal budget van 1.5%. Voor het regionale innovatiefonds zijn de regels en werkwijzen al gepubliceerd.

Het lokale innovatiefonds is bedoeld voor Inwoners en aanbieders die hierop een beroep kunnen doen om gewenste resultaten mogelijk te maken. Het fonds is niet onuitputtelijk en staat ook niet open voor alles wat er maar bedacht kan worden. Daarom zijn er spelregels nodig voor toekenning en verdeling, ofwel voorwaarden en criteria waarop initiatieven beoordeeld kunnen worden en op grond waarvan middelen kunnen worden toegekend. Die spelregels staan in dit document.

 

Het geven van geld voor de uitvoering van initiatieven is een subsidie. De basis voor deze nadere regels wordt gevormd door de Algemene subsidieverordening van onze gemeente (Asv). Een aantal bepalingen uit deze nadere regels wijkt af van de Asv en voor het overige blijft de Asv van toepassing. Dat staat duidelijk aangegeven in de onderstaande regels.

Voorts is ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

1 Subsidieplafond 2017

 • a.

  Voor Wmo initiatieven is het maximale bedrag van € 65.500 beschikbaar.

 • b.

  Voor Jeugd initiatieven is het maximale bedrag van € 159.500 beschikbaar.

2 Subsidieplafond 2018

 • a.

  Voor Wmo initiatieven is het maximale bedrag van € 65.500 beschikbaar.

 • b.

  Voor Jeugd initiatieven is het maximale bedrag van € 159.500 beschikbaar.

3 Subsidiesoort

 • De subsidie wordt verleend in de vorm van een eenmalige subsidie als bedoeld in de Asv.

4 Regels voor subsidie-aanvragen

 • 1.

  De aanvragen moeten worden ingediend op het daarvoor door het college vastgestelde aanvraag formulier Innovatiefonds Sociaal Domein gemeente Renkum 2017-2018.

 • 2.

  In afwijking van het tijdstip van indiening aanvraag, zoals in de Asv genoemd, gelden de volgende termijnen:

  • a.

   subsidie aanvragen voor de eerste tranche 2017 moeten uiterlijk op 15 januari 2017 zijn ingediend;

  • b.

   subsidie aanvragen voor de tweede tranche 2018 moeten uiterlijk op 30 mei 2017 zijn ingediend.

 • 3.

  Aanvragen kunnen worden gedaan door personen, personen in samenwerking met organisaties, organisaties of organisaties in samenwerking met elkaar.

5 Regels voor besluitvorming op subsidie-aanvragen

 • In afwijking van de beslistermijnen, zoals genoemd in de Asv gelden de volgende termijnen:

  • 1.

   Het college beslist uiterlijk op 31 januari 2017 op een subsidie-aanvraag voor de eerste tranche 2017.

  • 2.

   Het college beslist uiterlijk op 15 juli 2017 op een subsidie-aanvraag voor de tweede tranche 2018.

6 Regels voor te subsidiëren activiteiten

 • In afwijking van de bepalingen van artikel 4 van de Asv gelden de volgende bepalingen:

  • 1.

   Activiteiten zijn alleen gericht op de inwoners van de gemeente Renkum.

  • 2.

   De doelstelling en het beoogde resultaat van de aanvraag vallen binnen de door de raad vastgestelde kaders van het sociaal domein.

  • 3.

   Aanvragen voor activiteiten zijn bedoeld voor het versterken van de eigen kracht en samenredzaamheid van inwoners van de gemeente Renkum.

  • 4.

   Aanvragen zijn niet gericht op initiatieven binnen het reguliere aanbod, behalve als hier sprake is van vernieuwing door middel van samenwerking.

  • 5.

   Aanvragen zijn gericht op initiatieven die na de beginfase blijven voortbestaan zonder gemeentelijke subsidie.

  • 6.

   Aanvragen leiden tot implementatie in het regulier aanbod ter vervanging van het regulier aanbod.

  • 7.

   Als gebruik wordt gemaakt van inzet van personeel, dan worden deze personeelskosten berekend op basis van de voor de desbetreffende instelling geldende salaristabellen of tarieven. Als er sprake is van vrijwillige inzet kan een vrijwilligersvergoeding in de begroting worden opgenomen.

  • 8.

   Aanvragen zijn niet geheel of gedeeltelijk gehonoreerd via het regionaal innovatiefonds.

  • 9.

   De aanvrager kan zonder subsidie van de gemeente niet over voldoende middelen beschikken om de kosten van de activiteit(en)te dekken, noch uit eigen middelen, noch uit middelen van derden.

  • 10.

   De activiteit vindt eerst plaats na indiening van de subsidie aanvraag.

  • 11.

   Aanvragen voldoen na weging aan de eisen, genoemd onder punt 8.

7 Regels (criteria) beoordeling subsidie-aanvragen

 • De ingediende subsidie-aanvragen voldoen aan de bepalingen, genoemd in punt 6 en worden gewogen volgens een tendersysteem: de aanvragen worden gerangschikt aan de hand van het behaalde aantal punten op basis van onderstaand schema, te beginnen met het hoogste aantal punten.

  De aanvraag die in rangorde bovenaan staat komt als eerste in aanmerking voor subsidie voor zover het geldende subsidieplafond niet wordt overschreden.

   

  Indien het plafond niet volledig is benut komt de volgende aanvraag in rangorde voor subsidie in aanmerking enz. enz.

  In het geval dat meerdere aanvragen op een gelijke totaalscore eindigen, dan bepaalt de score op het criterium 1 uit onderstaand schema: Innovatie gericht op transformatie sociaal domein de rangorde.

   

  In het geval dat meerdere aanvragen eenzelfde totaalscore en eenzelfde score op het criterium 1 uit onderstaand schema: 'Innovatie gericht op transformatie hebben, wordt de rangorde bepaald door loting. Dit wordt gedaan door het college in aanwezigheid van de subsidieaanvrager(s).

   

8 Regels voor de beoordeling van de weging van de subsidieaanvraag

 • Het maximum aantal punten bedraagt 48 op basis van de CRITERIA van deze nadere regels. De aanvraag moet minimaal 26 punten scoren met minimale scores op de volgende subcriteria:

  • a.

   innovatie sociaal domein: minimaal 3 punten voor 1.1 en minimaal 3 punten voor 1.2;

  • b.

   innovatie doelmatigheid en doeltreffendheid: minimaal 3 punten voor 2.1 en minimaal 3 punten voor 2.2;

  • c.

   innovatie continuïteit en borging: minimaal 3 punten voor 3.2, minimaal 1 punt voor 3.3, minimaal 1 punt voor 3.4 en minimaal 3 punten voor 3.5.

9 Slotbepaling

 • De Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 treden in werking op de dag van bekenmaking in het Gemeenteblad (www.overheid.nl), onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016.

   

  Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Renkum op 11 oktober 2016.