Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de Gemeente Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de Gemeente Renkum
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Gemeente Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de verordening van 17 december 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 231a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2014nieuwe regeling

18-12-2013

Gemeenteblad, 31-01-2014

Onbekend.
18-06-201017-12-200818-12-2013nieuwe regeling

17-12-2008

Veluwepost, 18 juni 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de Gemeente Renkum

De raad van de Gemeente Renkum besluit

 

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

 

vast te stellen:

 

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de Gemeente Renkum.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.Doelmatigheid:

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b.Doeltreffendheid:

de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks van een of meerdere producten of achterliggende processen de doelmatigheid en/of de doelmatigheid van een organisatieonderdeel van de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van een of meerdere (delen van) programma’s en paragrafen;

 • 3.

  Het college voert jaarlijks minstens één onderzoek uit

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 31 december een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoek(en) naar de doelmatigheid en/of de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt direct na vaststelling in werking. De verordening die op 17 december 2008 is vastgesteld wordt ingetrokken.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Gemeente Renkum.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad woensdag 18 december 2013.

de griffier, de burgemeester,

mevr. mr. J.I.M. le Comte, dhr. J.P. Gebben