Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening regelende de taak, de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Rekeningcommissie 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de taak, de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Rekeningcommissie 2014
CiteertitelVerordening op de Rekeningcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

De bekendmaking van deze regeling is gerectificeerd op 04-11-2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2014nieuwe regeling

29-01-2014

Gemeenteblad, 2014, 54493

Onbekend.
06-07-200701-01-200301-02-2014art. 2,4,10,11,12

18-12-2002

De Veluwepost, 6 juli 2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de taak, de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Rekeningcommissie 2014

De gemeente stelt de Verordening regelende de taak, de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Rekeningcommissie 2014 vast.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de commissie: de rekeningcommissie;

 • 2.

  de raad: de gemeenteraad;

 • 3.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 4.

  de accountant: de in de Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Gemeente Renkum bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekeningen;

 • 5.

  de voorzitter: de voorzitter van de commissie.

Artikel 2 Rekeningcommissie

Er is een Rekeningcommissie. Aan deze commissie zijn de taken als bedoeld in artikel 3 opgedragen.

Artikel 3 Taak

 • 1.

  De commissie doet onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van de door het gemeentebestuur opgestelde jaarrekeningen. De commissie onderzoekt tevens, voor zover zij dit in verband met het in de eerste volzin bedoelde onderzoek noodzakelijk acht, de jaarrekeningen van participaties in lichamen, waarbij de gemeente financieel en/of bestuurlijk betrokken is.

 • 2.

  De commissie wordt voorafgaand aan de controle op de jaarrekening door de accountant geïnformeerd over het controleplan. Naar aanleiding hiervan kan de commissie de accountant vragen extra of aanvullend onderzoek naar onderwerpen te doen tijdens de reguliere controle.

 • 3.

  De commissie maakt hierbij mede gebruik van de uitkomsten van de wettelijke controle van de accountant overeenkomstig artikel 213, lid 2 van de gemeentewet.

 • 4.

  De commissie brengt advies uit aan de gemeenteraad ten aanzien van de (voorlopige) vaststelling van de jaarstukken waaronder de jaarrekening.

 • 5.

  De commissie kan in het licht van de taak zoals genoemd in lid 1 naar eigen inzicht bijzondere onderzoeken verrichten naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

 • 6.

  De commissie brengt advies uit aan de raad over inrichting en inhoud van de financiële stukken die genoemd zijn in de financiële verordening.

 • 7.

  De commissie brengt advies uit aan de raad over de verantwoording van de raadsfracties over de aan de fracties ter beschikking gestelde fractievergoedingen en scholingsgelden.

 • 8.

  De commissie dient als klankbordgroep voor de rekenkamercommissie.

 • 9.

  De commissie informeert de raad en het college over die aangelegenheden die zij in het licht van haar taakstelling van belang acht.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit een aantal leden, gelijk aan het aantal raadsfracties, te weten een lid van elke fractie. Elke fractie draagt een eigen fractielid voor. De leden worden benoemd door de gemeenteraad. De benoeming geldt voor de zittingsperiode van de gemeenteraad. Het lidmaatschap van de commissie vervalt bij tussentijdse beëindiging van het raadslidmaatschap alsmede door een met redenen omkleed besluit van de raad,.

 • 2.

  De raad kan voor elk lid een plaatsvervangend lid uit zijn midden benoemen. De plaatsvervangende leden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden. Zij zijn bevoegd besloten vergaderingen van de commissie bij te wonen, ook indien zij op dat moment geen vast lid van de commissie vervangen.

 • 3.

  De benoeming geschiedt binnen één maand na het tijdstip, waarop de gekozen leden van de gemeenteraad hun ambt hebben aanvaard.

 • 4.

  De leden benoemen uit hun midden een voorzitter.

 • 5.

  In geval van verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door het ter vergadering aanwezige lid dat het langst in de gemeenteraad zitting heeft. Bij een gelijke zittingstijd heeft het oudste lid in jaren voorrang.

 • 6.

  In een vacature van één van de leden wordt binnen één maand voorzien, welke benoeming in de daaropvolgende raadsvergadering wordt bekrachtigd.

Artikel 5 Ondersteuning en advies

 • 1.

  De griffier of een daartoe door het college aangewezen ambtenaar is secretaris van de rekeningcommissie. De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging en archivering van de commissiebescheiden;

 • 2.

  De griffier kan aan de beraadslagingen van de commissie deelnemen, zonder lid te zijn van de rekeningcommissie.

 • 3.

  Op verzoek van de commissie kan de concerncontroller van de gemeente Renkum als adviseur aan de commissie worden toegevoegd.

Artikel 6 Informatievoorziening

 • 1.

  Door of namens het college worden de voor het onderzoek benodigd geachte stukken ter beschikking gesteld aan de commissie.

 • 2.

  De commissie is bevoegd aan de burgemeester, het college, of aan ambtenaren van de gemeente, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, informatie te vragen.

 • 3.

  De commissie stelt het college op de hoogte van de gegevens die aan ambtenaren van de gemeente gevraagd zijn.

 • 4.

  De commissie is bevoegd om, op elk moment dat zij wenselijk acht, in overleg te treden met de accountant, die belast is met de wettelijke controle.

 • 5.

  De commissie is voorts bevoegd tot het opvragen en het inzien van bescheiden, boekhoudingen, besluiten en notulen van vergaderingen, welke zij voor haar onderzoek nodig acht.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1.

  Het staat de commissie vrij de naar haar oordeel daarvoor in aanmerking komende onderwerpen uitsluitend ter kennis van het college te brengen.

 • 2.

  De adviezen van de commissie worden aan het college ter kennis gebracht.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt, of indien ten minste twee leden dit schriftelijk verzoeken.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor het versturen van de uitnodiging voor de vergaderingen, waarin opgenomen plaats, datum en uur van de vergadering alsmede een agenda van de te behandelen onderwerpen. Dit geschiedt uiterlijk drie dagen voor de commissievergadering.

 • 3.

  Een vergadering wordt niet gehouden indien niet meer dan de helft van de zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 4.

  Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter met een tussentijd van ten minste 48 uur een nieuwe vergadering beleggen, waarin de dan aanwezige leden beraadslagen of besluiten over de aanhangige onderwerpen, tenzij hiertegen door de meerderheid van het aantal leden van de commissie schriftelijk bezwaar is gemaakt.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1.

  De besluiten van de commissie worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 2.

  Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 3.

  De vaststelling van de openbare adviezen, als bedoeld in artikel 3 lid 4, 6, 7 en 9 van deze verordening, geschiedt pas nadat de meerderheid van de leden, hetzij ter vergadering hetzij schriftelijk, haar mening over het desbetreffende ontwerpverslag heeft kenbaar gemaakt.

 • 4.

  Indien één of meer leden dit nodig achten kan aan een verslag een minderheidstandpunt worden toegevoegd.

Artikel 10 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden. Indien één van de aanwezige leden of de voorzitter het nodig oordeelt, kunnen zij verzoeken om beslotenheid van de vergadering. De commissie beslist daartoe.

 • 2.

  Voor de afloop van een besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

 • 3.

  Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid Gemeentewet, voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de Rekeningcommissie.

  • 2.

   De Verordening regelende de taak, de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Commissie op de Jaarrekening tot onderzoek en advies omtrent de gemeentelijke Concernjaarrekening en de daarbij behorende verantwoordingsstukken ten behoeve van de beoordeling van het in de gemeente gevoerde financiële beheer, vastgesteld op 26 juni 1996 en gewijzigd bij raadsbesluit van 18 december 2002, wordt ingetrokken.

  • 3.

   Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Renkum van 29 januari 2014,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte drs. J.P. Gebben