Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening tegemoetkomingkinderopvang gemeente Renkum 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tegemoetkomingkinderopvang gemeente Renkum 2012
CiteertitelVERORDENING TEGEMOETKOMING KINDEROPVANG GEMEENTE RENKUM 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Kinderopvang, art. 25
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-201201-07-201201-01-2013nieuwe regeling

27-06-2012

Hoog en Laag, 04-07-2012

Onbekend.
25-10-200401-07-2012nieuwe regeling

30-07-2004

Veluwepost, 22-10-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING TEGEMOETKOMING KINDEROPVANG GEMEENTE RENKUM 2012

De raad van de gemeente Renkum,

 

 • Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van …..;

 • Gezien het advies van de commissie Inwoners van…

 • gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) en artikel 149 van de Gemeentewet;

 • overwegende dat het noodzakelijk is de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang bij verordening te regelen;

 • overwegende dat de tegemoetkoming kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie effectiever geregeld kan worden met de Wet werk en bijstand als grondslag.

 •  

  Besluit vast te stellen de navolgende verordening

 

 

VERORDENING TEGEMOETKOMING KINDEROPVANG GEMEENTE RENKUM 2012

§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder: het college:

 • a.

  het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de wet: de Wet kinderopvang;

§ 2. VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GRONDVAN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE

Artikel 2 Te verstrekken gegevens

(vervallen)

Artikel 3 Beslistermijn

(vervallen)

Artikel 4 Inhoud van de beschikking

(vervallen)

Artikel 5 Weigeringsgronden

(vervallen)

§ 3. AANVRAAG VAN DE TEGEMOETKOMING
Artikel 6 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag
 • 1.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat:

  • a.

   naam, adres en sofi-nummer van de ouder;

  • b.

   indien van toepassing: naam en sofi-nummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

  • c.

   naam, geboortedatum en sofi-nummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft;

  • d.

   een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

  • e.

   gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet;

  • f.

   overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 • 2.

  Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

§ 4. VERLENING VAN DE TEGEMOETKOMING
Artikel 7 Het besluit tot verlenen van de tegemoetkoming

1. Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

2. Het college kan dit besluit met ten hoogste acht weken verdagen. Het stelt de ouder hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Weigeringsgrond

Het college weigert de tegemoetkoming indien de ouder niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 9 Ingangsdatum van de tegemoetkoming

1. De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming door het college in ontvangst is genomen.

2. Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden.

Artikel 10 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend
 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van een tegemoetkomingsjaar.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college de tegemoetkoming voor een andere periode verlenen.

Artikel 11 Omvang van de kinderopvang

1. Het college verleent de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat door de ouder is aangevraagd.

2. In afwijking van het eerste lid verleent het college bij een ouder als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel a, van de wet de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is voor de combinatie van arbeid en zorg.

Artikel 12 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat inieder geval:

a. de vaststelling tot welke van de gemeentelijke doelgroepen de ouder behoort;

b. de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft;

c. de naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt;

d. de periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de

tegemoetkoming wordt verleend;

e. de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend;

f. de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald;

g. de verplichtingen van de ouder.

Artikel 13 De bevoorschotting van de tegemoetkoming

1. De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald.

2. Het college kan nadere voorschriften stellen over de wijze van bevoorschotting.

§ 5. VASTSTELLING VAN DE TEGEMOETKOMING
Artikel 14 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming

1. De ouder verstrekt binnen vier weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode.

2. Het college stelt de tegemoetkoming binnen acht weken na ontvangst van het overzicht van de kosten vast.

Artikel 15 Verrekening met de voorschotten

De tegemoetkoming wordt overeenkomstig de vaststelling binnen <vier> weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

§ 6. VERPLICHTINGEN VAN DE OUDER
Artikel 16 Inlichtingenplicht

1. De ouder of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere tegemoetkoming.

2. De ouder of partner verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn.

§ 7. SLOTBEPALINGEN
Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Tegemoetkoming kinderopvang gemeente Renkum 2012.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2012, onder gelijktijdige intrekking van de verordening Wet kinderopvang gemeente Renkum 2004.

De raad van de Gemeente Renkum,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben