Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelWinkeltijdenverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3 lid 2
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-07-2013nieuwe regeling

16-12-2009

Veluwepost, 23-12-2009

20-10-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 20 oktober 2009;

 

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening inzake de winkeltijden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet ;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

 • 3.

  De openstelling op zondagen op grond van het eerste lid, mag in afwijking van de wet, pas geschieden na 12.00 uur.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0 en 16.00 uur.

 • 2.

  Op grond van het bepaalde in artikel 3, vierde lid, van de wet kan het college van burgemeester en wethouders voor ten hoogste één winkel per 15.000 inwoners ontheffing verlenen.

 • 3.

  Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan slechts worden verleend aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ontheffing nadere voorschriften dan wel beperkingen verbinden, waaronder in ieder geval beperkingen van de openingstijden van de winkel.

 • 5.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  De Verordening winkeltijden gemeente Renkum, vastgesteld op 17 juli 1996, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Winkeltijdenverordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2009.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben