Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2018nieuwe regeling

28-02-2018

gmb-2018-65502

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum

De raad van de gemeente Renkum;

 

gezien het voorstel d.d. 30 januari 2018;

 

gelet op:

 

artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening: Verordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Ingesteld wordt een erepenning alsmede een penning van verdiensten van de gemeente Renkum.

 • 2.

  De erepenning wordt geslagen in zilver met een middellijn van 75 millimeter. De penning draagt aan de ene zijde het wapen van de gemeente, een mannenfiguur, die de vruchten van zijn arbeid draagt, en langs de rand de woorden: ‘Bene Meritus De Civitate’ en aan de andere zijde: ‘erepenning van de gemeente Renkum’, voorzien van een toepasselijke inscriptie ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het model of de modellen van de penning van verdiensten wordt of worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

 

Artikel 2 Toekenning en criteria erepenning

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, na vertrouwelijke consultatie van de voorzitters van de fracties in de raad, de erepenning toekennen als blijk van waardering of dankbaarheid aan personen die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven jegens de gemeente of plaatselijke gemeenschap zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, gelden voor de toekenning van een erepenning de volgende criteria:

  • -

   de activiteiten die aanleiding geven tot toekenning zijn van niet-commerciële aard en mogen niet te beschouwen zijn als werkzaamheden verricht ten dienste van een zelfstandige onderneming of in opdracht van de werkgever;

  • -

   de betrokkene heeft de activiteiten op die wijze verricht dat deze zich daarbij heeft onderscheiden van anderen die soortgelijke activiteiten verrichten.

 

Artikel 3 Toekenning en criteria penning van verdiensten

Het college van burgemeester en wethouders kan, na vertrouwelijke consultatie van de voorzitters van de fracties in de raad, de penning van verdiensten toekennen als blijk van waardering of dankbaarheid aan inwoners die op uitzonderlijke wijze bijdragen aan de samenleving en daarmee een inspiratiebron zijn voor anderen.

 

Artikel 4 Register

Van elke toekenning van een erepenning of een penning van verdiensten wordt aantekening gehouden in een register, die de naam draagt: ‘register van verstrekte gemeentelijke onderscheidingen Renkum’. In dit register wordt een korte omschrijving van de activiteiten alsmede een omschrijving van de redenen, die hebben geleid tot toekenning van de erepenning of de penning van verdiensten, mede vermeld.

 

Artikel 5 Uitreiking penningen

 • 1.

  De erepenning wordt uitgereikt door de burgemeester.

 • 2.

  De persoon aan wie een erepenning is uitgereikt mag zich voortaan “ereburger van de gemeente Renkum” noemen.

 • 3.

  De penning van verdiensten wordt uitgereikt door de burgemeester of een wethouder.

 

Artikel 6 Mededeling aan de raad

Het college doet van het uitreiken van iedere erepenning en iedere penning van verdiensten mededeling aan de raad in de eerstvolgende vergadering van de raad na de uitreiking.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die van de bekendmaking.

 • 2.

  De ‘leidraad inzake de toekenning van een erepenning der gemeente’ vastgesteld door de raad op 22 juli 1954 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 februari 2018.

De raad van de gemeente Renkum,

De voorzitter, A.M.J. (Agnes) Schaap

De griffier, mr. Joyce I.M. le Comte